Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus 2022

Meede 10.1.4 MAK 2014-2020

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja MAK loomatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse (edaspidi KSK) eesmärgiks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist aianduskultuuride kasvatamisel, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus.

Meetme eelarve 2022. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 400 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 2.-23. maini 2022. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 24. maist kuni 17. juunini 2022. a. 

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja loomatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/. 

Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate, kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

Alates 2022. aastast näete oma läbitud koolituste andmeid uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

KSK toetuse saamise nõuded

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning KSK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

Toetust saab taotleda toetuse nõuete järgimise eest järjepidevalt ühe kalendriaasta jooksul toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse.

 • Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Toetust võib taotleda vähemalt 0,30 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad toetuse nõuetele ja kokku moodustavad ühikumääragrupis vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Toetust saab taotleda ainult sellise põllu kohta, millel on kehtiv keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) toetuse kohustus. KSM toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a määrusega nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“.
 • Toetusõigusliku maaga külgnevad kuni 15 m laiused teenindusalad loetakse toetusõigusliku maa hulka.
 • Maa, millele taotletakse toetust maasikakasvatuse eest, on toetusõiguslik, kui seal kasvatatavate maasikataimede minimaalne istutustihedus on 20 000 taime hektari kohta. Istutustiheduse määramisel ei arvestata teenindusala alla jääva maaga.
 • Taotleja peab andmed majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kandma veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja või tema esindaja peab toetuse esmakordse taotlemise aasta 1. detsembriks osalema keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel. Arvestatakse alates 2015. aastast toimunud koolitusi. Oma läbitud koolituste andmeid näete uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“. 
 • Taotleja peab korraldama iga kuni 3 hektari toetusõigusliku maa kohta mullaproovide võtmise ning proovide saatmise mullaanalüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumisse hiljemalt KSK esmakordse taotlemise aasta 2. maiks.
 • Kui toetusõiguslikult maalt on varem võetud mullaproov ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll, tuleb uued proovid võtta eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.

 • Kui taotlejal on olemas KSK toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.
 • Taotleja peab enne taimekaitsevahendi kasutamist maal, kus ta kasvatab köögivilja või ravim- ja maitsetaimi, viima läbi taimekahjustajate seire ning kandma andmed seire kohta põlluraamatusse.
 • Taotleja ei tohi toetusõiguslikul maal kasutada glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid.
 • Taotleja peab hoidma teenindusala kuni põllumajanduskultuuri koristamiseni rohukamaras. Rohu kõrgus ei tohi ületada 30 cm.
 • Taotleja peab kasutama maal, millel ta kasvatab maasikataimi, maasikaridade peal multši. Multši tuleb kasutada alates istandiku rajamisest ja see peab olema põllul kogu vegetatsiooniperioodi jooksul.
 • Taotleja peab hoidma maal, millel ta kasvatab maasikataimi, maasika reavahed multšiga kaetuna või niidetud rohukamaras. Kogu põllul, sealhulgas teenindusalal, ei tohi rohu kõrgus ületada 30 cm.

 

KSK toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a määrusega nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus“.

Täpsemat infot KSK toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.                 

Toetuse määramine

PRIA teeb KSK toetuse taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2023. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2023. a.

Toetuse määrad

KSK toetuse määrad:

 • keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse eest 344 €/ha;
 • keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse eest 248 €/ha.

KSK toetus on üks seitsmest MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 II lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul hektari kohta 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed ja PLK toetusõiguslikud maad).

Kui taotleja ületab KSM, piirkondliku mullakaitse, piirkondliku veekaitse, keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse, KSK, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.