Püsirohumaade säilitamise nõude täitmisest

Uuel programmperioodil tuleb püsirohumaade säilitamise nõuet täita kõikidel pindalatoetuste taotlejatel.

Riigi tasandil jälgitakse püsirohumaa suhte täitmist endiselt võrreldes võrdlussuhtarvuga. Uue perioodi võrdlussuhtarv kehtestati 2018. aasta püsirohumaa ja kogu põllumajandusmaa suhte põhjal. Pindalatoetuste taotlustel 2023. aasta lõpu seisuga kindlaks tehtud andmete põhjal vähenes 2023. aasta suhtarv võrreldes võrdlussuhtarvuga 4,75%. Kuna vähenemine jäi alla 5%, siis eelmise aasta lõpus uusi püsirohumaade tagasirajamise kohustusi ei määratud. Kuigi Eesti riik tervikuna täitis 2023. aastal püsirohumaa säilitamise nõude, ei ole püsirohumaad põllu- või püsikultuuride aluseks maaks lubatud muuta. 

2024. aastal tuleb taotlejatel endiselt säilitada püsirohumaid, sh tagasirajatud püsirohumaid. Kindlasti tuleb varasemalt tagasirajatud püsirohumaid säilitada samal kohal kuni püsirohumaaks muutumiseni. Infot nimetatud maade kohta näeb PRIA avaliku veebikaardi kihil „Tagasirajatud püsirohumaa“. 

Püsirohumaade arvelt maakasutuse muutmine põllu- või püsikultuuride aluseks maaks on taotlejal lubatud vaid selles ulatuses, millises tal 2024. aastal tekib juurde vanusega püsirohumaaks saavaid seniseid lühiajalisi rohumaid (2023. aasta on lühiajalise rohumaa viies aasta). Kui taotlejal sellist rohumaad ei ole, toob püsirohumaa muutmine põllu- või püsikultuuride aluseks maaks kaasa toetuste vähendamise.

Kui 2024. aastal riigi tasandil tervikuna püsirohumaa säilitamise nõuet ei täideta, määratakse tagasirajamise kohustused aastaks 2025. Taotlejaid teavitatakse sel juhul tagasirajamise kohustusest ja sellega seotud reeglitest personaalse kirjaga ning vastav info avaldatakse ka PRIA kodulehel ja e-infokirjas.

Kui taotleja jätab määratud tagasirajamise kohustuse tervikuna või osaliselt täitmata, kandub kohustus edasi järgnevatesse aastatesse seni kuni kohustus täidetakse. Sama põhimõte kehtis ka aastatel 2017–2022 täitmata tagasirajamise kohustusele. Alates 2024. aastast nn rohestamise raames määratud, aga 2023. aastal täitmata jäänud kohustused edasi ei kandu. Taotlejatel, kes 2023. aastal ei rajanud tagasi nõutud koguses püsirohumaad, vähendati tagasiulatuvalt 2022. aasta kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (rohestamise) toetust. Aastal 2023 rajamata jäänud püsirohumaad taotlejad 2024. aastal tagasi rajama ei pea. Edaspidi täidetakse püsirohumaade ja tagasirajatud püsirohumaade säilitamise nõuet uuel programmperioodil kehtima hakanud tingimuslikkuse nõuete alusel.