Pindalatoetustega seotud tööde tähtaegadest ja kontrollist

15. juunil lõppes Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 478, kes taotlesid toetust ligi miljoni hektari suurusele pinnale.

Pärast taotlusperioodi lõppu algab taotluste kontrolliperiood. Sel ajal kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed oleksid õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Lisaks kontrollitakse toetuse saamise nõuete täitmist ka kohapealses kontrollis. Kontrolli sujumiseks on oluline taotleja ja inspektori omavaheline koostöö. Taotleja poolt enne kontrolli valmis pandud dokumendid aitavad lühendada kontrollile kuluvat aega.

Taotluse andmete kontrollimiseks saadab PRIA klientidele ka täpsustavaid järelpärimisi või teavitusi ja  seda tehakse nii telefonitsi kui ka e-kirja teel. Palume klientidel sel perioodil olla tähelepanelikud, et PRIA poolt esitatud küsimused saaksid kindlasti vastatud. See aitab vältida vigu esitatud taotlusel ja arusaamatusi, mida puudulikud andmed võivad tekitada. Tähtaegne vastamine järelepärimistele on kindlasti vajalik, sest vastamata jätmine võib kaasa tuua toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise.

Pindala- ja loomatoetuste valimi raames viivad kontrolle peale PRIA läbi ka veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Põllumajandusamet. Nõuetele vastavuse nõudeid kontrollib ka Keskkonnainspektsioon.

Taotlejatele kehtivad peamised tähtajad

 

Rohumaadel põllumajandusliku hooldamise ja tootmise tähtajast

Niitmise ja niite kogumise või muul viisil rohumaa hooldamise, nt hekseldamise või karjatamise puhul on hooldamise hiliseim tähtaeg 20. august. Tootmistegevuseks rohumaal loetakse peamiselt need tegevused, mille tulemusena niidetakse ja koristatakse rohumaal kasvav taimik haljasmassiks, siloks ja heinaks (sh allapanuks) või kui rohumaal karjatatakse piisava loomkoormusega loomi. Sellisel juhul peavad niitmise- ja koristustegevused olema tuvastatavad hiljemalt 1. septembriks.
Kui pärast 1. septembrit on rohumaal niide maas või seda maad on ilma eelneva tootmistegevuseta hekseldatud pärast hooldamise tähtaega (vt meelespeast), siis ei ole selline tegevus käsitletav tootmistegevusena ja sellised põllud ei ole ühtse pindalatoetuse jaoks sel aastal toetusõiguslikud.

Vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud
Palume tähelepanu pöörata ka sellele, et kui toetuste nõudeid ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt taotleja pikaajaline haigestumine, pikaajaliselt kestvad ebasoodsad ilmastikuolud vms), tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada. Selleks tuleb esitada teatis koos vajalike tõenditega hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik PRIAt teavitada.
PRIA hindab seejärel, kas nõude täitmist takistava asjaolu puhul on tegemist vääramatu jõu või erandliku asjaoluga ja teavitab hinnangu tulemusest taotlejat. Kui vaja, kontrollitakse teatises toodud andmeid ka kohapeal.