Nõuandeteenus – mida tähele panna?

2023–2027 programmperioodi tulek on toonud kaasa palju uusi lähenemisi. Muuhulgas toimusid ka muudatused nõuandeteenuse osutamise toetamises. Järgnevalt anname ülevaate, kes saavad nõuandeteenust soodsamatel tingimustel kasutada ning mida seejuures kindlasti on vaja silmas pidada.

Nõuandeteenuse sihtgrupp

Uuel programmperioodil toetatakse nõuandeteenuse osutamist, mis on suunatud põllumajandussaaduste tootmisele, põllumajandussaaduste töötlemisele, põllumajandus- ja metsamaa hooldamisele, sealhulgas agrometsanduse süsteemi hooldamisele, põllumajandussaadustest mittepõllumajandustoodete töötlemisele või nendes valdkondades alustada soovivale isikule ehk lõppkasusaajale.

Toetatavat nõuandeteenust osutatakse järgmistes valdkondades:

- loomakasvatus, sealhulgas mesindus;

- taimekasvatus;

- mahepõllumajandus;

- maaparandus;

- põllumajandussaaduste töötlemine;

- keskkonnakaitse- ja loodushoid;

- bio- ja ringmajandus;

- maamajandus;

- metsamajandus.

Võrreldes eelmise programmperioodiga muutus toetuste taotlemise ja elektrooniliste andmekogude kasutamisega seotud küsimustes nõustamist saavate klientide sihtgrupp. Käesolevast aastast saavad nimetatud küsimustega seotud nõuandeteenust soodsamatel tingimustel kasutada ainult alustada soovivad isikud ehk lõppkasusaajad, kellele ei ole määratud toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel. Toetuste taotlemise nõustamisteenust saab otsetoetuste ning pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu toetuste taotlemisel ning muudel maaelu arengu toetuste taotlemisel kasutada kuni kahel esimesel aastal.

Alustavaks ettevõtjaks ei loeta sellist ettevõtjat, kes loob samade tegevustega tegelemiseks uue ettevõtte. Küll aga saab toetust kasutada alustav ettevõtja, kes on PRIAst varem toetust taotlenud füüsilise isikuna, kuid alustab nüüd tegevust esmatootmisest töötlemisele laieneva juriidilise isikuna või kes loob ettevõtte uues valdkonnas.

Toetuse määr

Nõuandeteenuse sihtgruppi kuuluv isik saab teenust kasutada soodsamatel tingimustel, s.t teenuse eest tuleb tasuda vaid 10% omaosalust. Need, kes sihtgruppi enam ei kuulu, saavad taotlusprotsessiga kursis olevatelt nõustajatelt endiselt abi, kuid osutatud teenuse eest tuleb täies mahus ise tasuda.

Nõustaja saab ühele kliendile kalendriaastas osutada toetatavat nõuandeteenust kuni 3000 euro väärtuses. Toetuse määr on 90% ehk 2700 eurot aastas s.t, et nõuandeteenuse saaja peab vähemalt 10% osutatud nõuandeteenuse maksumusest ise tasuma. Arvestada tuleb, et nõustajad saavad enda teenuse hinna ise määrata, kuid toetatava nõuandeteenuse osutamise maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus on 53 eurot tunni kohta.

Kui rääkida nõuandeteenuse osutamisest metsanduse valdkonnas, siis sel puhul on tegu riigiabiga ja nõuandeteenuse saaja peab enne teenuse saamist esitama nõuandeteenuse osutajale abitaotluse. 

Nõuandeteenus, mida osutatakse põllumajandussaaduste töötlemise valdkonnas ning on suunatud tootele, mis ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoode, on vähese tähtsusega abi (edaspidi VTA), mida võib lõppkasusaajale anda kolme aasta (1095 päeva) jooksul kokku kuni 300 000 eurot. VTA määra täitumisel on nõuande saajal võimalik nõuandeteenust saada tingimusel, et ettevõte on väikese või keskmise suurusega ning nõuandeteenuse osutajale on enne teenuse saamist esitatud abitaotlus. Kui toetust antakse VTA määra ületamise tõttu riigiabina, langeb toetuse määr 90 protsendilt 50 protsendile. 

Lõppkasusaaja, kellele osutatakse toetatavat nõuandeteenust riigiabina, ei või olla raskustes olev ettevõtja ja tal ei või olla täitmata korraldusi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

Mida teha, et nõuandeteenust saada?

Nõuandeteenuse saamiseks tuleb sihtgruppi kuuluval isikul leida endale sobiv nõustaja ning sõlmida temaga nõuandeteenuse osutamise leping, mis tuleb mõlema poole poolt allkirjastada. Pärast nõuandeteenuse osutamist koostab nõustaja sellekohase aruande, mis tuleb samuti nii nõustaja kui ka nõuandeteenuse saaja poolt allkirjastada. Lepingust tuleneva omaosaluse peab nõuandeteenuse saaja tasuma nõuandeteenuse osutajale.

Eelmise aasta lõpuni said toetatavat nõuandeteenust osutada vaid konsulendi kutsega nõustajad. Nüüd on see võimalus laienenud kõrgkooli õppejõududele, kutseõppeasutuse õpetajatele, teadustöötajatele ja teistele valdkondlikele ekspertidele, kellel on Maaelu Teadmuskeskuse (METK) hinnangul nõuandeteenuse osutamiseks piisavad teadmised ja kogemused. Kõikide nõustajate kontaktid, kelle teenuse kasutamisel on võimalik kasutada nõuandeteenuse osutamise toetust ja tasuda nõustajale vaid omaosaluse maksumus, on leitavad e-PRIAs menüüpunktis „Nõuandeteenused“ ja METKi kodulehel

Rohkem infot nõuandeteenuse osutamise toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt. Lisaks saab nõuandeteenuse kohta lugeda METKi kodulehelt.