Muutusid nõuetele vastavuse süsteemi rikkumistega seotud toetuste vähenduste alused

Käesolevast aastast muutuvad nõuetele vastavuse rikkumise arvutamise alused.

Seni arvutati toetuse vähendus selle aasta baasil, millal rikkumine tuvastati. Uue tõlgenduse puhul tuleb toetuse vähendus arvutada selle aasta baasil, mil rikkumine toimus ning maksete vähendamine tuleb toetusesaajale teha selle aasta maksest, millal rikkumine tuvastati. Muudatused on seotud 2021. aasta 27. jaanuari Euroopa Kohtu otsusega C-361/19, mis muudab nõuetele vastavuse karistuse arvutamise aluseid.

Muudatuse puhul ei ole tegu Euroopa Liidu seadusandluse muudatusega, vaid kehtiva määruse tõlgenduse muutumisega ja kõik liikmesriigid peavad senini kohaldatud karistuste süsteemi ümber vaatama. Uued alused kehtivad juba 2021. aastal. Senisest erinevalt tuleb nüüdsest toetussumma vähendus arvutada rikkumiste korral, mis on kestnud pikemat aega või mis on toime pandud rikkumise leiuaastast erineval aastal.

Näited, mis siis ikkagi muutub

Kuni 2021. aastani vähendati nõuetele vastavuse nõuete rikkumise leidmise korral taotleja selle aasta toetussummat, mil rikkumine leiti. Seda ka juhtudel, kui tegelikult oli rikkumine toime pandud varasemal aastal. Nüüd toimub vähendamine selle aasta baasil, mil rikkumine toimus.

Näiteks, kui 2020. aasta kohapealse kontrolli käigus tuvastati, et säilitatav põllusaar on eemaldatud 2019. aastal, siis vähendati 2020. aasta taotletud toetussummasid. Kui aga  käesoleva aasta kohapealne kontroll tuvastab, et põllusaar on eemaldatud varasemal aastal, tuleb vähenduse suurus arvestada selle aasta taotlemise andmete alusel, mil rikkumine toime pandi (nt kui põllusaar eemaldati 2020. aastal, siis on aluseks 2020. aasta taotlemise andmed). Vähendus ise tehakse aga käesoleva aasta toetussummast ehk siis 2021. aasta andmete alusel.

Kestvate rikkumiste korral (nt kui 2021. aastal tuvastatakse, et loomad, kes sündisid juba 2019. aastal, on siiani märgistamata), tuleb vähendused välja arvestada iga taotlusaasta kohta eraldi, aga väljaarvestatud summad võetakse maha rikkumise leidmise aasta toetussummast. Seega võib juhtuda, et taotleja käesoleva aasta toetussummadest tuleb maha arvestada ka varasemate aastate vähenduste summad. Eeltoodud näite korral, kus loomad on pikaajaliselt märgistamata, tähendab see, et vähendused tuleb arvestada eraldi nii käesoleva kui ka eelnevate aastate eest ja kogu vähendus tehakse 2021. aasta toetustest.

Euroopa Kohtu lahend on uus nii liikmesriikide kui ka taotlejate jaoks. Määruse tõlgenduse muutus vajab tänase süsteemi aluste ümberhindamist. Kestvate rikkumiste puhul peab taotleja arvestama, et vähendused võivad kokkuvõttes olla suuremad kui seni. Parim viis taotlejal ebameeldivuste vältimiseks on oluline kõikide nõuete aastaringne täitmine.

Nõuetele vastavuse süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi makstakse täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid kohustuslikke majandamisnõudeid ja järgivad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid. Nõuetele vastavuse nõuded on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tegevuse ja/või kogu põllumajandusliku majapidamise maaga.