Märtsis avaneb maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi saab esitada 17.-31. märtsini elektroonselt e-PRIA kaudu. Taotluste eeltäitmist enne vooru algust ei toimu.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjad.

Mikroettevõtjateks loetakse ettevõtteid, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste jaoks:

  1. ehitise ehitamine või hoone parendamine;
  2. rändkaupluse või selle sisseseade ostmine;
  3. masina, seadme või  muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

30.01.2021. a jõustunud meetme määruse muudatuse kohaselt on toetatav lisaks statsionaarsele ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine. Varasemaga võrreldes on abikõlblik ka liikurmasina ostmisega seotud kulu. Endiselt ei ole abikõlblik sõidu- või veovahendi, mootor-, vee-, õhu- või maastikusõiduki, jalgratta, pisimopeedi, kerg-, tasakaalu- või robotliikuri, niiduki, rööbassõiduki, haagise või auto alusel valmistatud eritöömasina ostmise kulu.

Oluline on jälgida tegevusvaldkonda, millega investeeringuobjekt on seotud. Välistatud on näiteks taime-, metsa- ja loomakasvatus, kalandus, ehitus, toiduainete tootmine, kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode jne.

Toetuse määr on mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 protsenti ning põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil. 

Täpsema info meetme tingimuste kohta leiate määrusest või PRIA kodulehelt.