Märtsi alguses algab põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

Käesoleva aasta 9.-17. märtsini toimub põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) taotluste vastuvõtt. Alates 2. märtsist on võimalik taotlusi eeltäita. Taotluste esitamine toimub elektroonselt läbi e-PRIA. Tegemist on käesoleval programmperioodil juba kaheksanda taotlusvooruga.

Toetuse eesmärk on parandada põllumajandusettevõtja tulemuslikkust ja arendada keskkonnahoidlikku põllumajandustootmist läbi nüüdisajastamise ning ühise majandustegevuse edendamise. Toetuse abil on võimalik soetada põllumajandustootmises vajalikke masinaid ja seadmeid, ehitada ja rajada tootmishooneid ning nende juurde kuuluvaid taristuid (sh niisutussüsteemid), teha investeeringuid bioenergia tootmiseks jne. Mobiilsete masinate ja seadmete korral peavad need olema kantud võrdlushindade kataloogi.

Käesoleva taotlusvooru planeeritav eelarve on 25 miljonit eurot.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta käesoleval programmperioodil (2014-2020) on 500 000 eurot. Üldjuhul on toetust võimalik saada kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Näiteks traktorite ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Juhime tähelepanu, et 26. detsembril 2021. a jõustus põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatus.

Oluliselt on muudetud taotluste hindamise põhimõtteid. Näiteks, kui taotleja kavandab teha investeeringu valdkonda, mis erineb valdkonnast, milles eelmise majandusaasta müügitulu oli suurim, siis on tal võimalus hindamise valdkonda muuta. Sel juhul toimub hindamine selles tegevusvaldkonnas, kuhu ta teeb summeeritult suurima osakaaluga investeeringu. Summeerimisel võetakse arvesse ainult põhitegevuste maksumused (määruse § 4 lõike 1 tähenduses toetatavad tegevused).

Taotluste hindamisel eelistatakse eelkõige investeeringuid, mis panustavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ning keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse. Kõrgemaid hindepunkte saavad taotlused, kus investeeritakse energiasäästu, vee- ja keskkonnahoidu.

Hindamiskriteeriumite väljatöötamisel on lähtutud põhimõttest, et ühegi hindamiskriteeriumi osakaal ei oleks määrav toetuse saamisel. Samuti ei arvestata enam taotluste hindamisel üksiku toetatava tegevuse maksumust koguinvesteeringu maksumuses.

Lisaks on uue sihtrühmana võimalus tulla toetust taotlema tunnustatud tootjaorganisatsioonidel. Alates käesolevast voorust tunnustamata tootjarühmad toetust taotleda ei saa.

Kõik nõuded taotleja, kavandatava investeeringu ja toetuse saamise tingimuste kohta on sätestatud maaeluministri määruses. Infot toetuse ja taotlemise tingimuste muudatuste kohta leiate ka PRIA kodulehelt.