Kas kõik vajalik ehitusinvesteeringu taotlemiseks on olemas?

Kuna aeg on näidanud, et ehitusinvesteeringutega seoses kipuvad korduma ühed ja samad vead, siis püüame antud teemat natukene rohkem valgustada.

Sagedamini esinevad puudujäägid ehitusinvesteeringute puhul:

  • osapooled (nt. kohalik omavalitsus, ehitaja, PRIA) on saanud erinevat infot;
  • ehitusprojektist puuduvad olulised osad (nt. vundamendijoonised, asendiplaan);
  • puudub nõuetekohane maakasutusõigus;
  • hinnapakkumuses kajastatud mahtude põhjal ei ole võimalik ehitist lõpuni valmis ehitada.

Mõnikord tuleb üllatusena, et planeeritud tegevus nõuab erinevaid kooskõlastusi või ehitusõiguse (ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku omavalitsuse kinnituskirja saamine) taotlemist. Seda ka siis, kui PRIA neid ei nõua.

Üldjuhul soovitame ehitusinvesteeringu planeerimise käigus konsulteerida kohaliku omavalitsusega, et välja selgitada kas ja millist ehitusõigust on antud ehitise puhul vaja. Ehitusõiguse väljaselgitamisega selgub ka ehitusprojekti olemasolu vajadus. Kui ehitusprojekti vajadus puudub, on mõistlik koostada eskiislahend. Tegemist ei ole nõudega vaid võimalusega visuaalselt selgitada kuhu, kui palju ja mida planeeritakse. Eskiislahendi olemasolu lihtsustab tõenäoliselt ka ehitustegevuse hinnapakkumuse koostamist. Seda, millises staadiumis ehitusprojekti peab esitama PRIAle, ütleb toetuse kohta käiv määrus.

Ehitusinvesteeringute puhul peab investeeringualune maa olema toetuse taotleja omandis või sellele peab olema seatud hoonestusõigus taotleja kasuks. Rendilepingust siinkohal ei piisa. 

Ehitusmahtude arvestamisel soovitame pöörduda vastava spetsialisti poole, kes suudab ehitusprojekti alusel määratleda reaalsed ehitusmahud, sh ka nn varjatud kulud, mis ehitusprojektis esmapilgul silma ei pruugi jääda. Teise variandina on võimalik mahud lasta määrata hinnapakkumuse esitajatel.

Võib tunduda, et menetluse käigus esitatakse liiga palju päringuid, kuid tegelikult on PRIA eesmärk kaitsta taotlejat ja viia miinimumi riskid, mis takistavad hiljem investeeringuobjekti sihipärastelt kasutusele võtmast.

Toome välja mõned kontrollküsimused, millele võiksite enne taotluse esitamist vastata:

Kas ma olen:

  • jaganud kõigile osapooltele piisavalt ja samas mahus informatsiooni.

Kas mul on:

  • olemas ehitusõigus või olen küsinud kohaliku omavalitsuse kinnituskirja;
  • olemas meetmemääruses nõutud mahus ehitusprojekt;
  • olemas meetmemääruses nõutud maakasutusõigus;
  • kolm konkureerivat hinnapakkumust.

Selles kõiges ei ole midagi uut, aga vana tarkust tasub alati üle korrata, sest nii väldime asjatut sekeldamist ning võidame aega!