Juunis toimub taotluste vastuvõtt kahes kalanduse meetmes

Juunis võetakse PRIAs vastu taotlusi kahe kalanduse toetuse saamiseks. 2.-9. juunini saab esitada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse taotlusi ning 13.-20. juunil vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetuse taotlusi. Mõlema toetuse puhul on käesoleva aasta vooru taotlemise tingimuste osas toimunud muutused. Anname neist lühikese ülevaate.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse (EMKF meede 4.4.4) taotluste vastuvõtt on avatud 2.-9. juunil. Toetuse abil saab suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust. Toetatakse säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Toetuse eesmärk on nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Toetust saab taotleda ressurssi säästva seadme soetamiseks ja selle paigaldamiseks. Lisaks on abikõlblikud tootmisüksuse või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi renoveerimis- ja ehituskulud, mille maksumus ei ületa 150 000 eurot, tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu ning reovee eelpuhastuse ja jäätmete töötlemise seadme soetamise ja paigaldamise kulud.

Esmakordselt on antud toetuse raames abikõlblikeks tegevusteks: 

1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud elektri-, gaasi- ja hübriidmootoriga termo- või külmutusseadmega N2- ja N3-kategooria mootorsõiduki ostmise ja kapitalirendi kulu;

2) sõiduki soetamise korral ka termo- või külmutusseadmega O2-, O3- ja O4-kategooria haagise ostmise ja kapitalirendi kulu;

3) gaasi- ja elektrimootoriga tõstuk;

4) päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava sellise seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, mille võimsus ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist.

Toetuse taotlemise üheks oluliseks tingimuseks on nõuetekohase energia- või ressursiauditi aruande olemasolek.  Audit ei tohi olla vanem kui 3 aastat ja peab vastama maaeluministri määruses „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ § 10 sätestatud nõuetele. Energia- või ressursiaudit pole vajalik ainult  päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme soetamise puhul. Küll aga tuleb nimetatud tegevuse abikõlblikkuse osas arvestada, et abikõlblik on vaid see osa kulust, mis ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist. Päikese energiaallika ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu abikõlblikkust hinnatakse taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmise elektri tarbimisteatise alusel. 

Avaneva vooru eelarve on 6 876 508 eurot.

__________________________________________________________________________________

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetuse (EMKF meede 2.3) taotluste vastuvõtt toimub 13.-20. juunil.

Toetust saavad taotleda vesiviljelusettevõtted, kes tegelevad aktiivselt tootmisega ja omavad käivet.

Toetust antakse tegevusteks, mis aitavad:

1) vähendada vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju;

2) suurendada vesiviljelusettevõtte energiatõhusust;

3) edendada vesiviljelusettevõtte üleminekut taastuvale energiaallikale.

Abikõlblikud kulud on järgmised:

1) vesiviljelusettevõtte renoveerimise ja ehitamise kulud;

2) seadme soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

3) energiasäästu tagava seadme, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

4) taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

5) elektrivõrguga liitumise tasu;

6) toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu;

7) päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;

8) ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevalmistavate tööde raames tehtavate tegevuste all peetakse silmas projekteerimistöid ja projekteerimiseks vajalikke ehitusgeoloogilisi ja -geodeetilisi uurimistöid, mis on vaja teha enne investeeringu tegemist. Lisaks on ettevalmistava tööna abikõlblik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine ja energiaauditi või eksperdihinnangu tellimine. Ettevalmistavate kulude määra 12 protsendi hulka kuuluvad ka taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulud, mida toetatakse kuni 1500 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta.

Toetuse saamiseks peavad taotletavad tegevused olema välja toodud meetme määruse nõuetele vastavas energiaauditi aruandes või eksperthinnangus. Algavast voorust alates on erandiks ainult päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, mis ei pea kajastuma energiaauditis. Sellisel juhul peab esitama teatise vesiviljelusettevõtte taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmise energiatarbimise kohta ja andmed paigaldatava taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme võimsuse kohta.

Toetustaotluse menetlemise aeg on varasema 45 tööpäeva asemel 60 tööpäeva.

Avaneva vooru eelarve on 650 000 eurot.