Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus 2022

Meede 4.4.4 VII voor EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Toetuse abil saab suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Ressursitootlikkus on materjalide kasutuse efektiivsust väljendav näitaja, mis iseloomustab, kui palju lisandväärtust luuakse mingi ühiku materjali kasutamisel. Toetuse eesmärk on nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.

Energia efektiivsema kasutamisega kaasneb oluline rahaline kokkuhoid ja emissioonide vähenemine. Toetust antakse energia- või ressursiauditil põhineva energia- või ressursisäästulahenduse rakendamise eest.

Taotlusvooru eelarve on 6 876 508 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. 

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu.

Taotluste vastuvõtt toimub 2. juunist kuni 9. juunini 2022. a.

Juhend toetuse taotluse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete kanne registrisse tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames olla auditeeritud kalapüügi või vesiviljelustoodete käitlemise ettevõte, mis tegeleb aktiivselt tootmisega ja omab käivet.

Kui toetust taotletakse tegevuste elluviimiseks kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi kohta, peab olemas olema kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalapüügiluba kalapüügiks merel. Lisaks peab kalalaev olema taotleja omandis või olema tema kasuks seatud kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat alates viimase toetusosa eeldatavast väljamaksmisest.

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Toetust saab taotleda ressurssi säästva seadme soetamiseks ja selle paigaldamiseks. Lisaks on abikõlblikud tootmisüksuse või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi renoveerimis- ja ehituskulud, mille maksumus ei ületa 150 000 eurot, tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu ning reovee eelpuhastuse ja jäätmete töötlemise seadme soetamise ja paigaldamise kulud.  Toetust saab taotleda ka ettevalmistavatele töödele.

Ettevalmistavate tööde raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 12 protsenti tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevalmistavate tööde all peetakse silmas mistahes projekteerimistöid (ehitised, rajatised ja seadmed), mis on vaja teha enne investeeringu tegemist. Ettevalmistavate kulude määra 12 protsendi hulka kuuluvad ka taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulud, mida toetatakse kuni 1500 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta.

Eelnimetatud tegevused on abikõlblikud, kuid need on välja toodud nõuetekohases energia- või ressursiauditi aruandes, mis ei tohi olla vanem kui 3 aastat ja mis peab vastama maaeluministri määruses „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ § 10 sätestatud nõuetele.

Lisaks on esmakordselt meetmes abikõblike tegevustena lisandunud: 

1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud elektri-, gaasi- ja hübriidmootoriga termo- või külmutusseadmega N2- ja N3-kategooria mootorsõiduki ostmise ja kapitalirendi kulu;

2) sõiduki soetamise korral ka termo- või külmutusseadmega O2-, O3- ja O4-kategooria haagise ostmise ja kapitalirendi kulu;

3) gaasi- ja elektrimootoriga tõstuk;

4) päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava sellise seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, mille võimsus ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist.

Need tegevused ei pea energia-või ressursiauditis kajastatud olema. Küll aga tuleb päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme  abikõlblikkuse osas arvestada, et abikõlblik on vaid see osa kulust, mis ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist. Kulu abikõlblikkust hinnatakse taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmise elektri tarbimisteatise alusel. 

Toetuse täpsed tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest, kalandusturu korraldamise seaduse §st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

1. tegevuse põhjendatus;

2. mõju meetme eesmärkide saavutamisele;

3. tegevuse kulutõhusus;

4. taotleja suutlikkus tegevus ellu viia.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunkide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluse korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

Maksetaotlusega koos esitatakse määruse § 11 lõikes 3 toodud dokumendid.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist.

Kõige mugavamalt ja kiiremini saab PRIA tehtud otsuseid vaadata ning oma kliendiandmeid muuta e-PRIAs.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

Kohustused

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima ning PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse esitama hiljemalt 30. juuniks 2023.

Toetuse kättesaamiseks peab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle esitama maksetaotluse.

Toetuse saaja peab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid säilitama 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel EMKF toetuse saajad

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

Toetuse määrad

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

 1) taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus;

 2) taotleja viimase kolme majandusaasta kinnitatud aruande keskmine müügitulu kalakäitlemise- ja vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal; ja

 3) 500 000 eurot.