Detsembris avaneb kahe kalanduse investeeringutoetuse vastuvõtt

Detsembris avaneb kalanduses kahe investeeringutoetuse vastuvõtt: tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus. Koostasime klientide jaoks lühikese ülevaate toetuste taotlemise tingimustest.

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse (EMKF meede 2.2.1)

Toetuse eesmärk on toetada aktiivselt vesiviljelustoodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid ehk neid ettevõtteid, kelle käive tekib vesiviljelustoodete müügist. Toetust ei saa taotleda vastrajatud või ehitusjärgus olevad vesiviljelusettevõtted. Toetuse taotlejaks saab olla äriregistris registreeritud ettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega vesiviljelustoodete tootmise tegevusalal ning kellel on loomatauditõrjeseaduse alusel antud tegevusluba.

Tegevused, millele saab toetust taotleda, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 48 lõike 1 punktides a-d, f ja g.

Antud toetuse raames toetatakse järgmiseid tegevusi:

1. Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse. Siin on mõeldud investeeringuid, mille tulemusel vesiviljelustoodete tootmismaht vesiviljelusüksuses suureneb. Samuti toetatakse investeeringuid, mis tagavad vesiviljelusüksuse kalavarude säilimise hädaolukorras, näiteks ohtlike ilmastikunähtude tekkimisel.

2. Tootmise ja kasvatatavate liikide mitmekesistamine vesiviljelussektoris. „Eesti vesiviljeluse mitmeaastase riikliku tegevuskava 2014–2020ˮ kohaselt on oluline keskenduda muu hulgas nende Eesti tingimustesse sobivate liikide kasvatamisele, millel on potentsiaali nii Eestis kui ka välisturgudel. Näiteks soodustatakse parima võimaliku tehnoloogia rakendamist, arvestades vesiviljelusliikide eripärasid.

3. Vesiviljelusüksuste ajakohastamine, sealhulgas vesiviljelussektori töötajate töötingimuste ja ohutuse parandamine. Näiteks võib investeeringu teha tootmisega seotud amortiseerunud ja vananenud rajatise seisukorra parandamiseks või projekteerimisvigade likvideerimiseks, et minimeerida kasvatustehnoloogia tõrkeid. Ühtlasi soodustatakse tootmisega seotud tehnosüsteemide uuendamist, uuenduslike tehnoloogiate ja muu hulgas digilahenduste kasutuselevõtmist.

4. Loomatervise ja loomade heaoluga seotud parendused ja ajakohastamine, sealhulgas nende seadmete ostmine, mille kasutamise eesmärk on kaitsta vesiviljelusettevõtteid röövliikide eest. Toetatakse tegevusi, mille eesmärk on ennetada taudide ja parasiitide levikut vesiviljelusüksuses. Samuti toetatakse investeeringuid, millega panustatakse loomade heaolu tagamisse näiteks nende tapmisel või vee kvaliteedi parandamisel.

5. Investeeringud vesiviljelustoodete kvaliteedi tõstmisse või toodetele lisandväärtuse andmisse. Toetust antakse selliste tegevuste elluviimiseks, mille tulemusel mingis tootmisetapis või -protsessis lisandub tootele väärtust. Toetatakse näiteks investeeringut leotusbasseini rajamisse selleks, et tõsta toodete kvaliteeti.

6. Olemasoleva vesiviljelustiigi või -laguuni taastamine muda eemaldamise teel või investeering, mille eesmärk on ennetada muda ladestumist. Ühed vanimat tüüpi kalakasvatusrajatised on tiigid – looduslikust materjalist põhja ja seintega ning tavapäraselt suure pindalaga. Tiiki koguneb aja jooksul muda, mis soodustab taimestiku vohamist, muutes veekogude hooldamise suure pindala tõttu raskeks. Samuti ohustavad kalu põhjamudas anaeroobsetes tingimustes tekkivad mürgised gaasid ning põhjamuda kaudu levivad haigused. Lisaks muda ladestumisele eraldub eri tüüpi kalakasvandustest vette toitaineid nii näiteks kalasõnnikuna kui ka söömata toidugraanulitena. Sellest tulenevalt toetatakse vesiviljelusrajatiste taastamist muda eemaldamise teel või investeeringuid, millega ennetatakse muda ja sette ladestumist.

 

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1)

Toetuse peamiseks eesmärgiks on turustuse ja töötlemise soodustamine sektorisse tehtavate investeeringute kaudu. Et suurendada töötlemissektori konkurentsivõimet, soodustatakse investeeringute tegemist just ühistegevusena. Inimtoiduks sobimatute kalapüügi- ja vesiviljelustooteid töödeldakse, et seeläbi väärindada muidu kasutut toorainet. Sellise tooraine töötlemise võimalused seisnevad näiteks kalajahu, -õli või muu kalal põhinevast toorainest valmistatud saaduse tootmises.

Investeeringutega, mida tehakse inimtoiduks sobimatu töönduskala töötlemiseks, luuakse võimalus teha toode kalast, mida ei ole inimtoiduks võimalik turustada ja mis jääks kasutamata. Tegemist võib olla nii püügitegevuse raames kannatada saanud kalaga, liiga väikese suurusega kalaga, millest ei ole võimalik valmistada inimtoiduks sobivat toodet, või ka sellise värskusastmega kalaga, mida ei tohi inimtoiduks tarvitada.

Antud toetust antakse ainult ühisinvesteeringu tegemiseks. Ühisinvesteeringu all peetakse silmas olukorda, kus investeeringut teevad kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevad tootjate ühendused ehk tootjaorganisatsioonid, kelle tegevuse eesmärk on tootmise, töötlemise ja turustamise ühine majandamine.

Toetust saab küsida tegevustele, mis on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 69 lõike 1 alusel kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja toetamiseks, kui tema tehtav investeering täidab sama lõike punktis c või f nimetatud eesmärki. Punkt c kohaselt saab toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist. Punkt f kohaselt saab toetada investeeringud, mille tulemuseks on uued või parendatud tooted, uued või parendatud protsessid või uued või parendatud juhtimis- ja korraldussüsteemid.

Antud toetuse raames on abikõlblikud järgmised kulud:

1. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või olemasoleva ehitise rekonstrueerimise kulud. Ehitist käsitatakse ehitusseadustiku tähenduses.

2. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise seadme ning tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulud, sealhulgas mobiilse kalapumba ja mobiilse kalade tapamaja ostmise kulu. Seadmete ja tehnoloogiliste liinidena käsitletakse kõiki seadmeid ja tehnoloogilisi korraldusi, mis on vajalikud tootmisprotsessi läbiviimiseks ning mis moodustavad loogilise ja vajaliku osa toote turustusvalmiduse saavutamisel.

3. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmise ja paigaldamise kulud. Abikõlblikud on jälgitavuse ja kvaliteedikontrolli lahendused ning tarkvara puhul ka selle litsentseerimise kulu.

Toetust saab taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 11 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioon või sama seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmed esindavad taotlemisele eelnenud aasta andmete kohaselt vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest (80% määr ei laiene tootjaorganisatsioonidele).