Augustis avaneb maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor

9. augustist 6. septembrini saab e-PRIAs esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ning uue taotlejana sihtasutustest põllumajandusvaldkonna muuseumid, kes tegelevad kultuuriloolise väärtusega põllumajandustootmisega seotud esemete kogumise, säilitamise, uurimise ja vahendamisega.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatav on ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

12. juunil käesoleval aastal jõustus meetme määruse muudatus. Muudatuse järgselt on toetuse maksimaalne suurus arengukava programmperioodil ühe taotleja kohta varasema 150 000 euro asemel 200 000 eurot. Oluline muudatus võrreldes varasemaga puudutab ka investeeringuga alustamist. Toetuse saaja, kes esitab taotluse 2023. aastal, peab toetatava tegevuse elluviimisega alustama ja PRIAle esimese maksetaotluse esitama kuue kuu jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Täpsema info toetuse ja taotlemise tingimuste kohta leiab PRIA kodulehelt.

Juhendamisteenus

Pilootprojektina pakub PRIA oma klientidele uue teenusena juhendamist, et aidata kliente mitmekesistamise toetuse taotluse esitamisel; seda kogu taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Täpsema info juhendamisteenuse kohta avaldame PRIA juulikuises e-infokirjas ning juuli teises pooles PRIA kodulehel.


13. juunil korraldas Pärnumaa Arenduskeskus toetusmeedet tutvustava veebiseminari, kus PRIA ja Maaeluministeeriumi esinejad vastasid olulistele küsimustele ning tutvustasid uusi lisavõimalusi taotluse esitamise protsessis. Infopäeva salvestust on võimalik kõigil huvilistel vaadata Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehelt või Youtube'ist.