Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 2015 (seakasvatajad)

Meede 6.3 II voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

2015.a teine taotlusvoor avatakse vaid seakasvatajatele, et aidata nende tootmishoonetes sigade Aafrika katku vältimiseks rakendada vajalikke täiendavaid kohustuslikke bioohutusnõudeid või oma majandustegevuse ümberkorraldamiseks (seakasvatuse lõpetamiseks).

2015. aasta II taotlusvooru eelarve on 2,7 miljonit eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maaelu arengut läbi väikeste põllumajandusettevõtete arendamise.

Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine;
 • väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise parandamine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA-KOHT

Taotlusi võetakse vastu 17. augustist 31. augustini 2015. a.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja äriplaan ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) (avaldus peab olema esitatud Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus).

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIA-le samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee (andmed[at]pria[dot]ee). Sellel aadressil palume taotlusi mitte saata, vaid ainult avalduse täidetud vormi.

Kui esitate taotluse elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee), siis aadressil andmed [at] pria [dot] ee (andmed[at]pria[dot]ee) täiendavalt taotluse vorme enam saatma ei pea.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse."

Võimalusel palume avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust on võimalik taotleda vaid neil põllumajandustootjatel, kes tegelevad PRIA hallatava põllumajandusloomade registri andmetel 1. juuli 2015 seisuga seakasvatusega. Toetust saab taotleda ettevõtja, kes on PRIA põllumajandusloomade registrile esitanud loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevuse teate sigade pidamisega tegelemise kohta 1. juuli 2015.a seisuga ning on reaalselt 2015. aasta jooksul sellel tegevusalal tegutsenud.

Tegevusalal tegutsemist tõendab sigade olemasolu PRIA põllumajandusloomade registris 2015. aasta 1.mai seisuga või kui taotlejal registri andmetel 1. mai seisuga sigu ei olnud (näiteks oli toomistsüklis ajutine paus või loomad hangiti hiljem), tuleb taotlejal sigade omamist muul viisil dokumentaalselt tõendada.

Toetust on võimalik taotleda kahel eesmärgil:

 • Ettevõtja jätkab tegutsemist seakasvatajana ja teeb investeeringu sigade katku ohu korral rakendatavate täiendavate bioohutusmeetmete ja abinõude täitmiseks või tõhustamiseks (Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri). Sellisteks tegevusteks on näiteks seakasvatuse ümber piirdeaia rajamine ja desovannide ostmine ja paigaldamine, mis on bioohutusnõuetest tulenevalt seakasvatushoone nõutavad osad.

Kui investeering tehakse bioohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks, tuleb taotlus kooskõlastada enne PRIA-le esitamist Veterinaar- ja Toiduametiga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud bioohutuse nõuete täitmisele .

 • Ettevõtja on seni tegutsenud seakasvatuse valdkonnas  ja taotleb toetust eesmärgiga lõpetada edaspidine tegevus seakasvatajana, tehes vastava märke taotlusele. Kui taotleja märgib taotlusel, et ta lõpetab tegevuse seakasvatajana, siis tuleb seakasvatusega tegelemine31. detsembriks 2015.a.  (määruse muudatus jõust. 31.08.2015). Seakasvatusega tegelemine loetakse lõpetatuks, kui taotlejal ei ole enam ühtegi siga ja ta on esitanud PRIA-le teatise seakasvatusvaldkonnas majandustegevuse lõpetamise kohta. Sead peavad olema kas müüdud lihatööstustele  lihaloomana, tapetud omatarbeks, hukatud või hukkunud. Sigu ei ole lubatud võõrandada teisele isikule edasise pidamise eesmärgil.Uuesti alustada ei tohi enne viie aasta möödumist arvates toetuse viimase osa maksmisest. Seakasvatajad, kes on võtnud kohustuse seakasvatuse alase tegevuse lõpetamiseks, saavad teha investeeringu muu põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks.

Määruse § 3 lõikes 2 sätestatud tingimus, et seakasvatust lõpetada kavatseva ettevõtja suurim osa müügitulust pidi eelneval aastal pärinema seakasvatuse valdkonnast, ei kohaldu 2015. aasta teises taotlusvoorus toetuse taotlejate kohta.

Toetust võib taotleda:

 • FIE või äriühing, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot ning see moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust.
 • Hobusekasvatusega tegelev FIE või äriühing:
  • kes on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
  • kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal enam kui 30% kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga enam kui 50% kogu müügitulust;
  • tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000–14 000 eurot ja taotlemisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot.

Nõuded taotlejale:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on olnud vähemalt 12 kuu pikkune;
 • taotleja, kellel on majandusaasta aruande esitamise kohustus, on tähtaegselt esitanud taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded äriregistrile.

Äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest vähemalt 50% tuleb kasutada materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise tootmishoone rajamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja kauem kui kahe aasta jooksul (edaspidi investeering).

Samuti tuleb jälgida, et planeeritavad tegevused ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse (EÜ) nõukogu määruses nr 1303/2013 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega.

Antud meetme puhul ei ole taotleja omafinantseeringu nõuet, kuid omafinantseeringu kasutamine annab toetuse taotlemisel lisa-hindepunkte vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Nimetatud määruse kohaselt ei ole abikõlbulikud järgmised kulutused:

 • käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
 • võlaintress;
 • hoonestamata maa ja hoonestatud maa ostusumma, mille maksumus ületab 10% tegevustele määratud toetuse abikõlblikkust summast.

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames esitada rohkem kui ühe taotluse, kuid toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot 2014-2020 programmperioodil.

Taotleja on kohustatud tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist on taotlemise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10% suurem kui oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ning peab moodustama vähemalt 50% kogu müügitulust.

Tagasi algusesse

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

 • avaldus ja äriplaan;
 • seadusejärgse esindusõiguseta isiku puhul tema esindusõigust tõendav volikiri;
 • taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, kui taotlejaks on raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja;
 • Veterinaar- ja Toiduameti poolne taotluse kooskõlastus, kui investeering tehakse bioohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks on 14 hindepunkti. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kavandatava tegevuse rahastamise eelarve, koostatakse hindepunktide alusel paremusjärjestus, mille alusel rahuldatakse kõrgema hindepunktide summaga taotlused taotlusvooruks eraldatud eelarve piires.

Hindamiskriteeriumide alusel eelistatakse järgnevaid taotlusi:

 • taotlejale ei ole varem määratud toetust MAK 2007-2013 meetmetest 1.4 ja 3.1;
 • taotlejaks on mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud või tunnustuse üleminekuperioodil olev ettevõte;
 • taotlejal on kohustus keskkonnatoetuse või loomade heaolu meetme alusel;
 • äriplaanis kavandatakse tegevusi aianduse, heintaimede seemnetootmise, köögiviljaseemnete kasvatuse, seenekasvatuse, mesinduse, linnukasvatuse, lamba- ja kitsekasvatuse või küülikukasvatuse valdkonna arendamiseks. Nimetatud tegevusalal tegevuse kavandamiseks loetakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta tegevusala, millelt saadi suurim osa oma müügitulust;
 • ettevõtja, kes lõpetab vähemalt viieks aastaks seakasvatuse valdkonnas tegutsemise ning kavandab tegevused uues põllumajanduslikus tegevusalas;
 • äriplaani kohaselt kavandatakse tegevuste elluviimiseks kasutada protsentuaalselt suuremat omaosaluse osakaalu;
 • omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu osakaal kogumüügitulust on taotlemisele vahetult eelnenud aastal suurem.

Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 7. detsembriks 2015. a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele PRIA kliendiregistris olevale postiaadressile. Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed!

PRIA teeb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Toetuse saaja viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused ja esitab PRIA-le tehtud kulutuste aruanded jainvesteeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest.

Liisingu kasutamine antud meetmes on lubatud, kuid äriplaanis planeeritud tegevused peavad olema tehtud äriplaanis näidatud summas ja vastavad dokumendid (sh liisingumakseid tõendavad kuludokumendid) esitatud kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest.

Esimese toetusosa väljamaksmiseks esitab taotleja koos taotlusega maksetaotluse, mis on avalduse osa. Maksetaotluses märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse esimese osaga taotletakse. Tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud, tehtud kulutuste aruanne ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Tehtud kulutuste aruande osaks on ka teise toetusosa maksetaotlus, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse teise osaga taotletakse.

Tegevuste esimene osa peab moodustama vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest. Samuti peab tegevuste esimese osaga olema ostetud materiaalne vara (st tehtud investeering), mille maksumuseks on vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Tegevuste teise osa maksmise otsus tehakse kolme kuu jooksul arvates esimese osa nõuetekohasest teostamisest ning nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest.

Tegevuse teine osa peab olema ellu viidud ja tehtud kulutuste aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud ühe aasta jooksul alates toetuse esimese osa maksmise otsuse kuupäevast.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tehtud kulutuste aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitab toetuse saaja PRIA maakondlikus teenindusbüroos, posti teel aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, infotelefonil 737 7678, faks 737 1201, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest ning seletuskirjast.