Väikepõllumajandustootja toetus 2019

EAGF

Tutvustus

Väiketootjate kava rakendamise eesmärgiks on suurendada põllumajandustootjate konkurentsivõimet, luues võimaluse tootmise ümberstruktureerimise lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks, mis peaks omakorda aitama põllumajandustootjal tuua turule spetsiifilisi piirkondlikke tooteid ja leida neile uusi kohalikke turustamisvõimalusi.

Täpsema info väikepõllumajandustootja toetuse (VPT) eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 2019. aastal ei saa väikepõllumajandustootjate kavaga liituda, jätkata saavad 2015. aastal liitunud.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2019. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud pindalatoetuste taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja Mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee . Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart ID’d või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIAsse saab siseneda ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.

Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 uue ja vana e-PRIA portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma, juhul kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb taotlus, millesse kuuluvad pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vorm PT50) põldude loetelu PT50A ning ökoalade loetelu, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siit). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 35 “Väikepõllumajandustootja toetus” (loe siit).

Kes taotleb pindala- otsetoetusi või piimalehma kasvatamise otsetoetust  ja on liitunud VPT kavaga,  nende puhul  liidab PRIA n-ö ühe toetuse (VPT) alla kõik taotleja 2019. aastal taotletud VPT kavaga hõlmatud otsetoetused. Selliste otsetoetuste hulka kuuluvad:

  • piimalehma kasvatamise otsetoetus* (PTK);
  • ühtne pindalatoetus (ÜPT);
  • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
  • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
  • noore põllumajandustootja toetus (NPT).

*loomatoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2.03.2019-21.03.2019

 

Väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud otsetoetuste taotleja jätkab kavas osalemist kuni ta ei ole teinud kas loomakasvatuse toetuse taotlusel või pindalatoetuste taotluse ja maksetaotlusel kavas osalemisest loobumise märget. Kui taotleja loobub kavas osalemisest, siis uuesti selle kavaga liituda ei ole võimalik, kuna kavaga sai liituda vaid 2015. aastal. Kavas osalemisest loobumise märget saab pindalatoetuse taotluse ja maksetaotluse vormil PT50 punktis 1.5 teha kuni otsetoetuste taotluste hilinenult esitamise perioodi lõpuni ehk 17. juunini 2019.

  • VPT toetuse maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Tegemist ei ole lisamaksega, vaid makstav summa kujuneb taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kinnitatud ühikumäärade alusel arvutatud summadest. Nt kui taotleja taotleb algselt kahte otsetoetust ja saaks makse eraldi kahe otsetoetuse kohta, siis VPT puhul taotleja need kaks toetust liidetakse ja makstakse ühe summana.
  • Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on suurem kui 1250, siis taotletud otsetoetuste summasid vähendatakse võrdeliselt nii, et taotlejale määratav toetussumma on 1250 eurot.
  • Kui VPT toetuse taotleja taotleb ka Maaelu arengukava toetusi, siis tuleb tal nende toetuste raames siiski nõuetele vastavuse nõudeid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid täita.
  • VPT kava rakendub taotlejale, kui taotleja on taotlenud vähemalt ühte otsetoetust. Kõigi otsetoetuste taotlemine ei ole taotlejale kohustuslik.
  • Pärast väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobumist hakkavad taotlejale otsetoetuste taotlemisel taas täies mahus kehtima nõuetele vastavuse reeglid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning rohestamise nõuded.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

VPT toetuse toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära, vaid toetussumma arvutatakse taotleja taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kehtestatud ühikumäärade alusel. ÜPT, ROH, NPT, PKV ja PTK ühikumäärad otsustab PRIA 2. detsembriks 2019. Ühikumäärad avaldatakse PRIA kodulehel.

PRIA teeb toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused 10. detsembriks 2019, arvestades toimunud kontrollide tulemusi.

Toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks. Eraisikutele määratud toetuselt on enne väljamakset kinni peetud eraisiku tulumaks – vt lähemalt siit.

 Tagasi algusesse

   

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfo on juhendis "Abiks taotlejale"

Küsimuste korral palume helistada pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse