Turuarendustoetus 2020

Riiklik

Tutvustus

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, millega saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Meetme tänavune eelarve on kokku 735 000 eurot.

Toetatavad tegevused ning eelarve jagunemine nende vahel on järgnev:

 1. välisriigis toimuval messil osalemise korraldamise toetamiseks 380 000 eurot;
 2. põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise toetamiseks 245 000 eurot;
 3. välisriigis turundusürituse korraldamise toetamiseks 25 000 eurot;
 4. välisriigis toimuva messi külastamise toetamiseks 20 000 eurot;
 5. Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise ja siseriiklikul messil osalemise või selle korraldamise toetamiseks 65 000 eurot.

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 17. veebruarini 2020.

Taotlusi saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonna e-PRIA kaudu. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 22. aprilliks 2020. Info toetuse saajate kohta avaldatakse PRIA kodulehel ning taotlejat teavitatakse otsusest ka e-posti teel.

Maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 31. detsembril 2020 ning toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul alates päevast, mil taotleja esitas PRIAle nõuetekohase maksetaotluse.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 31. detsembriks 2020. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2021. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2021 jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on vajalike kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 31. detsembriks 2020.

  Tingimused

  Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine. Samuti võib toetust taotleda EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.

  Toetatavas tegevuses osalejad

  • töötlemata põllumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse turuarendustoetusega riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
  • töödeldud põlumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse turuarendustoetusega vähese tähtsusega abi.

  Taotleja ning abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • Neil ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või nende 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja  maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.
  • Nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.
  • Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

  Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt juhendmaterjalist „Abiks taotlejale“).

  Kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis peavad toetatavas tegevuses osalevatest abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

  Kohustused

  Taotlusega koos tuleb esitada (e-PRIA portaalis üles laadida):

  • väikese või keskmise suurusega ettevõtja kinnitusvormid, kui riigiabi saajaks on töötlemata tooteid turustavad tunnustatud tootjarühmad või põllumajandustootjad;
  • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis vähemalt kolme hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirjad. Vajadusel taotleja esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta vähemalt kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot;
  • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirja või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa;
  • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks;
  • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui taotletav põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
  • välisriigis messil osalemise korraldamise korral varasema välisriigis toimunud messist osavõtmise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ning välismessi stendi pinna broneeringu kinnitus;
  • toote tutvustuskampaania tegemise korral kampaania meediaplaan, taotleja varasema kampaaniate läbiviimise kogemuse kirjeldus, tutvustava materjali näidised ning sõnumid, mida kampaania käigus avaldatakse;
  • välisriigis toimuva messi külastamise korral taotleja kaudu abi saavate ettevõtjate põhjendus tegevuses osalemise kohta;  
  • välisriigis turundusürituse korraldamise korral taotleja varasemat välisriigis turundusürituste korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ja turundusürituse korraldamise põhjendus koos välisriigist turundusüritusele kutsutavate partnerite sihtgrupi kirjeldusega.
  • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

  Toetuse määrad

  Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

  • Eesti- või välisturu-uuringu tegemine, Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamine ning välisriigis turundusürituse korraldamine kuni 70% abikõlblikest kuludest;
  • välisriigis toimuva messi külastamine kuni 50% abikõlblikest kuludest;
  • välisriigis messil osalemise korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest.

  Kui planeeritav tegevus on turu-uuringu tegemine, Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, siis eelarve ületamise korral vähendab PRIA kõigi taotluste puhul määratavat toetust võrdeliselt.

  Ülejäänud tegevuste puhul koostatakse taotluste paremusjärjestus ning eelarve ületamise korral saavad toetust paremusjärjestuses eespool olevad taotlused kuni ettenähtud rahaliste vahendite ammendumiseni.

  Abiks taotlejale

  Täiendavate nõuete, hindamistingimuste, piir- ja alammäärade ning muude lisadokumentidega saad tutvuda juhendis "Abiks taotlejale". 

   

  Lisainfo:

  investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

  e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)