Turuarendustoetus 2018

Riiklik

Tutvustus

Turuarendustoetuse abiga saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, arendada nende toodete turustamisvõimalusi ja parandada nende konkurentsivõimet. Toetuse aluseks on „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus“.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:
 

SISUKORD

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetatavad tegevused

Toetuse määramine ja maksmine

Lisainfo ja kontakt


 EESMÄRK

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Meetme tänavune eelarve on 750 000 eurot, sealhulgas välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine 355 000 eurot, välisriigis turundusürituse korraldamine ning välisriigis toimuva messi külastamine 25 000 eurot, põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise toetamiseks 300 000 eurot ning Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise ja siseriiklikul messil osalemise või selle korraldamise toetamiseks 70 000 eurot.

Toetuse taotlusi esitati 53 ning taotletav toetussumma oli kokku 1 192 663  eurot. Välisriigis turundusürituste korraldamiseks taotlusi ei esitatud.

Tagasi algusesse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotluse saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2018 aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

Tagasi algusesse

Toetuse taotlemiseks on võimalik taotlus esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee).

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid lisab PRIA kodulehele pärast turuarendustoetuse määruse avaldamist Riigi Teatajas.

 

Taotluse avaldusele tuleb lisada:

 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 • väikese või keskmise suurusega ettevõtja kinnitusvormid, kui riigiabi saajaks on töötlemata tooteid turustavad tunnustatud tootjarühmad või põllumajandustootjad.
 • Kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis
  • vähemalt kolme hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirjad;
  • hinnavõrdlustabel;
 • vajadusel taotleja esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta vähemalt kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirja või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui taotletav põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • välisriigis messil osalemise korraldamise korral varasema välisriigis toimunud messist osavõtmise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ning välismessi stendi pinna broneeringu kinnitus;
 • toote tutvustuskampaania tegemise korral kampaania meediaplaan, taotleja varasema kampaaniate läbiviimise kogemuse kirjeldus, tutvustava materjali  näidised ning sõnumid, mida kampaania käigus avaldatakse;
 • välisriigis toimuva messi külastamise korral taotleja kaudu abi saavate ettevõtjate põhjendus tegevuses osalemise kohta;  
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

NB! Võrreldes 2017 aastaga on suurimad muudatused:

 • toetuse saamiseks esitatud taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel järgmiste tegevuste korral:
 1. põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamine;
 2. välisriigis messil osalemise korraldamine;
 3. välisriigis turundusürituse korraldamine;
 4. välisriigis toimuvate messide külastamine
 • toetatavatele tegevustele on lisatud välisriigis toimuvate messide külastamine;

 

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine või EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.

Toetatavas tegevuses osalevad:

 • töötlemata põllumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse turuarendustoetusega riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
   
 • töödeldud põlumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse turuarendustoetusega vähese tähtsusega abi.

Taotleja, riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Neil ei ole taotluse vastuvõtuperioodi esimese päeva ehk 1. veebruari 2018 seisuga riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või nende 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja  maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

2. Nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

3. Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas. 

Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt „Abiks taotlejale“).

Kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis peavad toetatavas tegevuses osalevatest riigiabi, põllumajandusliku riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad. Nõuet ei kohaldata tootjarühmade suhtes.

Tagasi algusesse

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 1. Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemine;
 2. Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine;
 3. põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;
 4. välisriigis messil osalemise korraldamine;
 5. välisriigis turundusürituse korraldamine;
 6. välisriigis toimuvate messide külastamine.

Tagasi algusesse

 

 TOETUSE MÄÄR

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • Eesti- või välisturu-uuringu tegemine, Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamine ning välisriigis turundusürituse korraldamine kuni 70% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis toimuva messi külastamine kuni 50% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis messil osalemise korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 45 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 19. aprilliks 2018. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel.

Kui taotluse tegevus on turu-uuringu tegemine või Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, siis juhul kui rahuldatavates taotlustes ületab taotletav toetuste summa toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast. Ülejäänud tegevuste osas saavad toetust paremusjärjestuses eespool olevad taotlused kuni hetkeni, mil toetuse ettenähtud rahalised vahendid lõppevad.

Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus koos kuluandmeid tõendavate dokumentidega esitada hiljemalt 9. oktoobril 2018.

Maksetaotluse saab esitada taotleja, kellele on eelnevalt toetus määratud.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2018. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2019. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2019 jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on vajalike kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2018.

Täpsemalt on võimalik tutvuda täiendavate nõuetega, hindamistingimustega, piir- ja alammääradega, taotluse avaldusega ja maksetaotlusega ning vajalike lisadokumentidega sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega juhendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 10. detsembril 2018.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1282, 737 1341 või  e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)

Tagasi algusesse