Tootmis- ja turustuskavade toetus 2016

Meede 4.1 II voor EMKF

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on  osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tootmis-ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja rakendamisel tekkinud kulud.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 2,5 miljonit eurot, 2016. aasta eelarve on 750 000 eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 562 500 eurot).

2016. aasta esimeses voorus taotlustele määrati toetust kokku 476 727 eurot.

Taotluste rahuldamise otsused on leitavad lehe allosas olevalt lingilt. Otsust, millega rahuldatakse taotlus täielikult, toetuse saajale eraldi ei saadeta. Kodulehel avaldamisega loetakse otsus toetuse saajale kätte toimetatuks.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

Täpsem info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk                                                        

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada 29. detsember 2016 - 16. jaanuar 2017.a

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit.

Tunnustatud tootjaorganisatsioonid  koostavad selleks, et planeerida kala püüdmist ja kalandustoodete müümist, tootmis- ja turustamiskava ning  esitavad selle Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks.

Tootmis-ja turustamiskavade toetust saab taotleda vaid see tootjate organisatsioon, kelle tootmis- ja turustamiskava on toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud.

Kui taotleja tootmis- ja turustamiskava on heaks kiidetud mitme kalendriaasta kohta, võib taotleja 2016. aastal taotleda toetust nendel kalendriaastatel tehtud kulutuste eest, mille kohta on tootmis- ja turustamiskava heaks kiidetud. Toetust ei anta kulutuste eest, mis on tehtud enne 2014. aastat.

Tootjaorganisatsioonile aasta kohta antav toetus ei tohi ületada 3% kõnealuse tootjaorganisatsiooni poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Hiljuti tunnustatud tootjaorganisatsioonide puhul ei tohi kõnealune toetus ületada 3% kõnealuse organisatsiooni liikmete poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Arvesse võetakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete poolt turule lastud toodangut. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. 

Tagasi algusesseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA hindab taotlusi vastavalt määruses toodud metoodikale. PRIA teeb tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ehk eeloleva taotlusvooru puhul hiljemalt 21. märtsil 2017.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIA-le hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Tootjaorganisatsioon esitab Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks tootmis- ja turustamiskava aastaaruande kahe kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruande vaatab läbi Maaeluministeerium, kes otsustab selle heaks kiita või jätta heaks kiitmata nelja kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates.

Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378 ja 737 663.