Tootmis- ja turustamiskavade toetus 2019

Meede 4.1 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Tootmis- ja turustamiskavade toetusega“ antakse toetust tunnustatud tootjaorganisatsioonidele. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab määrusega Maaeluministeerium.

Meetme eelarve 2019. aastaks on 300 000 eurot (sh Euroopa Liidu osalus 225 000 eurot ja Eesti riigi osalus 75 000 eurot).

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme 4.1 tootmis- ja turustamiskavade toetuse eesmärgiks on konkurentsivõimelise, keskkonnasäästliku, majanduslikult elujõulise ja sotsiaalselt vastutustundliku kalanduse ning vesiviljeluse edendamine.

Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse tagamiseks konkurentsi tingimustes on oluline toetada käitajate tootmis- ja turustamistegevust, et suurendada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete väärtust. Samas on oluline, et tootjaorganisatsioonid suunaksid oma liikmeid rakendama säästvat püügitegevust ja vesiviljelust, mida saab saavutada koostöö ja ühistegevuse kaudu tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA – KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu 4. – 20. märts 2019.

Eeltäitmine 25. veebruar – 3. märts 2019.

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti (ja selle PIN koode) või Mobiil-ID-d.

Juhend tootmis- ja turustamiskavade toetuse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse nõuded ja tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“.

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit.

Nõuded toetuse taotlejale, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud ning muu toetuse taotlemisega seotud info on leitav määrusest.

Käesolevat toetust soovivad tunnustatud tootjaorganisatsioonid  koostavad selleks, et planeerida kala püüdmist ja kalandustoodete müümist, tootmis- ja turustamiskava ning  esitavad selle Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks.

Tootmis- ja turustamiskavade toetust saab taotleda vaid see tootjate organisatsioon, kelle tootmis- ja turustamiskava on toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud.

Abikõlblikud kulud

1) juhatuse liikme ja töötaja töölepingujärgne tööjõukulu kokku kuni 120 tunni eest nädalas;

2) juhatuse liikme ja töötaja koolituskulu;

3) juhatuse liikme ja töötaja lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;

4) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu;

5) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja kava seireks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu, sealhulgas eksperdi lähetuse sõidu- ja majutuskulu;

6) teavitus- ja turustuskampaania elluviimise, sealhulgas kampaania korraldamise, projektijuhtimise, teabe avaldamise, veebilehe tegemise, ürituste korraldamise ning kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumise kulu;

7) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.

Tootjaorganisatsioonile aasta kohta antav toetus ei tohi ületada 3% kõnealuse tootjaorganisatsiooni poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. (Näiteks kui 2012. aastal püüdis tootjaorganisatsioon ja suunas esmakokkuostu 1000 t kilu, mille keskmine esmakokkuostu hind oli 200 €/t, 2013. aastal andis üle 2000 t räime, mille hind oli 220 €/t, ja 2014. aastal andis esmakokkuostu 3000 t kilu, mille keskmine esmakokkuostu hind oli 210 €/t, siis saab teha järgmise arvutuse: ((1000 t × 200 €/t) + (2000 t × 220 €/t) + (3000 t × 210 €/t)) / 3 = 423 333 eurot. Sellest omakorda saab arvutada toetuse maksimaalse suuruse, arvutades summast 3%: 423 333 × 0,03 = 12 699 eurot. Seega on sellel konkreetsel kalendriaastal toetuse maksimaalne suurus tootjaorganisatsiooni jaoks 12 699 eurot.). Hiljuti tunnustatud tootjaorganisatsioonide puhul ei tohi kõnealune toetus ületada 3% kõnealuse organisatsiooni liikmete poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Arvesse võetakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete viimase kolme kalendriaasta turustatud aastatoodangu keskmine väärtus raamatupidamisandmete alusel, millest arvutatakse omakorda 3 %. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

 

Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Hinnapakkumused tuleb esitada koos maksetaotluses toodud kuludokumentidega.

PRIA juhib tähelepanu, et hinnapakkumused peavad olema allkirjastatud ja teenusepakkujad selgelt tuvastavad. Juhul kui hinnapakkumise esitajad ei ole tuvastatavad, siis selliseid pakkumusi menetluses aktsepteerida ja selliseid taotluseid nõuete kohaseks lugeda ei saa.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA hindab taotlusi vastavalt määruses toodud metoodikale. PRIA teeb tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIAle hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Tootjaorganisatsioon esitab Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks tootmis- ja turustamiskava aastaaruande kahe kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruande vaatab läbi Maaeluministeerium, kes otsustab selle heaks kiita või jätta heaks kiitmata nelja kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates.

Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotlus ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest e-PRIAs.

 Tagasi algusesse

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

 

TOETUSEGA SEOTUD OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse