Tootmis- ja turustamiskavade toetus 2018

Meede 4.1 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja rakendamisel tekkinud kulud.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 2,5 miljonit eurot, 2018. aasta eelarve on 300 000 eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 225 500 eurot).

Esitati 4 taotlust toetusesummas kokku 304 442,5 eurot.

Täpsem info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:                                                  

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada 09. aprill - 13. aprill 2018.a

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit.

Meetme määrus, kus on toodud nõuded toetuse taotlejale, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud ning muu toetuse taotlemisel oluline on leitav siit.

Tunnustatud tootjaorganisatsioonid  koostavad selleks, et planeerida kala püüdmist ja kalandustoodete müümist, tootmis- ja turustamiskava ning  esitavad selle Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks.

Tootmis-ja turustamiskavade toetust saab taotleda vaid see tootjate organisatsioon, kelle tootmis- ja turustamiskava on toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud.

Toetust ei anta kulutuste eest, mis on tehtud enne 2014. aastat.

Abikõlblikud kulud

1) juhatuse liikme ja töötaja töölepingujärgne tööjõukulu kokku kuni 120 tunni eest nädalas;

 2) juhatuse liikme ja töötaja koolituskulu;

 3) juhatuse liikme ja töötaja lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;

 4) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu;

 5) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja kava seireks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu, sealhulgas eksperdi lähetuse sõidu- ja majutuskulu;

 6) teavitus- ja turustuskampaania elluviimise, sealhulgas kampaania korraldamise, projektijuhtimise, teabe avaldamise, veebilehe tegemise, ürituste korraldamise ning kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumise kulu;

 7) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.

Tootjaorganisatsioonile aasta kohta antav toetus ei tohi ületada 3% kõnealuse tootjaorganisatsiooni poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Hiljuti tunnustatud tootjaorganisatsioonide puhul ei tohi kõnealune toetus ületada 3% kõnealuse organisatsiooni liikmete poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Arvesse võetakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete poolt turule lastud toodangut. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Hinnapakkumused tuleb esitada koos maksetaotluses toodud kuludokumentidega.

Tagasi algusesseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA hindab taotlusi vastavalt määruses toodud metoodikale. PRIA teeb tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ehk eeloleva taotlusvooru puhul hiljemalt 18. juunil 2018.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIA-le hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Tootjaorganisatsioon esitab Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks tootmis- ja turustamiskava aastaaruande kahe kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruande vaatab läbi Maaeluministeerium, kes otsustab selle heaks kiita või jätta heaks kiitmata nelja kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates.

Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse