Tootjarühmade tunnustamine 2021

Meede 9.1.1 VII voor EAFRD

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Toetus aitab tõsta Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2014-2020 alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõimet ja suurendada turujõudu läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Samuti aitab tegutsemine tunnustatud tootjarühmana leida paremaid võimalusi ühiselt oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete müügiks.

 • Administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv.
 • Põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori ja metsandussektori müügitulus.
 • Ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus.
 • Tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.

 

Põllumajandussektori tootjarühma tegevuse eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid või liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid. Metsandussektori tootjarühma tegevuse eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud puitu ning selle töötlemisel saadud tooteid.

Taotlusi võetakse vastu 23. augustist kuni 30. augustini 2021. a.

Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm vormikohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid PRIAle kas kirjalikult paberil või elektrooniliselt e-posti teel.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, siis tuleb meetme määruse § 5 nõutud dokumendid esitada PRIAle ka Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus elektrooniliselt e-posti aadressile info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Tunnustust taotlev tootjarühm peab olema registreeritud ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Selleks palume täita ja esitada vorm „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse". Avalduse ja selgitava teksti leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tingimused

Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt põllumajandussektoris oma liikmeks olevate põllumajandustootjate ja metsandussektoris erametsaomanike toodangut.

Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus PRIA hindab tootjarühma vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (edaspidi ELÜPS) ja maaeluministri määruses „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ sätestatud nõuetele. Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult. Ühekordselt saadav tunnustatus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks.

Tootjarühm peab pidama sõltuvalt sellest, kas tegutsetakse mittetulundusühingu või tulundusühistuna, liikmete nimekirja, kuhu on kantud andmed liikme (nimi, registrikood, asukoht), liikmemaksu ja liikmeks vastuvõtmise ning liikmelisuse lõpetamise kohta.

Tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes vastavad sõltuvalt sektorist kehtestatud nõuetele.

Tootjarühm peab arvestust oma liikmete müügitulu ning liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle. Tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud äriplaan.

Nõuded põllumajandussektori tootjarühmale (määruse § 3):

 • tootjarühmal peab olema vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu. Nende omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja see moodustas vähemalt 50 protsenti selle ettevõtja kogu müügitulust; või põllumajandussektori tootjarühmad, kes on tunnustatud ELÜPSi alusel;
 • tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest kas koos või eraldi peab olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
 • kui tootjarühma (või tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete) taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust moodustas üle 50 protsendi lehmapiima, teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi ning nimetatud tooteid ei turustatud kvaliteedikava raames, peab tootjarühma (või tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete) taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud minimaalne müügitulu olema vähemalt 350 000 eurot;
 • tootjarühmal peab olema eeskiri sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm taotleb tunnustamist ning see on kohustuslik täitmiseks kõikidele tootjarühma liikmetele;
 • tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.

Nõuded metsandussektori tootjarühmale (määruse § 4):

 • tootjarühma minimaalne aastane müügitulu liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest peab taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema vähemalt 1 000 000 eurot;
 • tootjarühm peab pidama arvestust tootjarühma ja tema liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle;
 • tootjarühmal peab olema tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu;
 • tootjarühm näeb ette meetmed liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

 

Juhime tähelepanu, et toodud nõuete loetelu ei ole lõplik. Täpsemalt palume nõuetega tutvuda määrusest ja ELÜPSi § 86 ja 87.

Tunnustamise taotlemiseks peab tootjarühm esitama PRIAle vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 • tulundusühistuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetekohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 • määruse § 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 • määruse § 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootmiseeskiri;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega tootmiseeskiri vastu võeti.

Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 • tulundusühistuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 • määruse § 4 punktis 2 nimetatud metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 • määruse § 4 punktis 3 nimetatud metsaraiete ja -istutamise eeskiri;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega metsa majandamise eeskiri vastu võeti.

 

Juhime tähelepanu, et vastavalt ELÜPSi § 86 lg 9 peab tootjarühm järgima liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet. Seega on mõistlik lisada juba taotlusdokumentidele audiitori, revidendi või tootjarühma juhatuse kinnitus nõude täitmise kohta.

Alates 14.07.2017. a kehtivad samad nõuded nii perioodil MAK 2007 – 2013 kui ka MAK 2014 – 2020 perioodil tunnustatud tootjarühmadele.

Tunnustuse jätkamiseks on tunnustatud tootjarühmal kohustus esitada taotluse esitamisele järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest alates PRIAle § 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus eelmise majandusaasta kohta. Samuti on mõistlik lisada ka audiitori, revidendi või tootjarühma juhatuse kinnitus, et tootjarühm on järginud liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet.

Tunnustatud tootjarühmal on kohustus PRIAt kirjalikult teavitada oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest. Samuti juhime tähelepanu, et kuigi tunnustamise jätkamiseks ei pea enam äriplaani ja tootmiseeskirja PRIAle esitama, siis nende olemasolu ja järgimine on kohustuslik ka pärast 5 aasta möödumist esmakordsest tunnustamisest vastavalt ELÜPSi § 86 ja 87 toodule.

Tunnustamine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani vastavust nõuetele ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust ELÜPSis ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 6. detsembriks 2021. a.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)