Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks 2023

Meede 4.2.6 II voor EAFRD MAK 2014-2020

28. juulil 2023. a jõustus maaeluministri 10. augusti 2022. a määruse nr 45 „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseksmuudatus, mille kohaselt saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on toetada toidu- ja joogisektorit, vähendades sõltuvust fossiilsetest kütustest, sh Venemaa kütustest, ning tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Taotlusvooru eelarve kokku on 4 000 000 eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 000 000 eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 000 000 eurot. 

NB! Augustikuu PRIA e-infokirjas oli keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate sihtgrupile ettenähtud eelarve summa ning sellest tulenevalt ka taotlusvooru kogueelarve summa ekslikult ebatäpsed. Kodulehel välja toodud summad on õiged. Vabandame.

Toetustaotlusi saab esitada 27. septembrist 11. oktoobrini 2023. a. 

Taotlusvoorus 27.09–11.10.2023.a. esitati toetuse saamiseks kokku 8 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 622 770,38 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 31. detsember 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi MAK 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

Rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses MAK meetmega 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“.

Loe investeeringute rahastamisvahenditest lähemalt siit.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 10. augusti 2022. a määrusega nr 45 „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks“ (edaspidi määrus).

Toetust saab taotleda ettevõtja:

 • kelle põhitegevusala sisendihindade suurenemine on tingitud Venemaa sissetungist Ukrainasse ning kelle põhitegevusalale on see avaldanud enim negatiivset mõju,
 • kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAKi jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11) ja see oli äriregistri andmetel tema põhitegevusala ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal,
 • kes on mikro- või väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja, tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm, kes tegutseb põllumajanduse valdkonnas.

Vastavalt VKE määratlusele, on võimalik teha kindlaks ettevõtte suurus:

 • Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
 • Väikese suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
 • Keskmise suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.
 • Suurettevõtjaks loetakse neid ettevõtjaid, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 250 või rohkem töötajat (koos partner- ja sidusettevõtjatega) ning aastakäive ja aastabilansi kogumaht sel juhul vaatluse alla ei kuulu. Kui bilansimaht ja käive on mõlemad üle piirmäära, siis on tegemist suurettevõttega sõltumata sellest, mis on ettevõtte töötajate arv. Kui vähemalt üks aastakäibest ja aastabilansi kogumahust ei ületa piirmäära, siis sõltub ettevõtte suurus töötajate arvust.

 

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmine;
 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
 • generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Toetust võib taotleda ettevõttesse, kus toimub toidu töötlemine.

Toetatakse selliste ehitiste ehitamist ja seadmete ostmist, mis võimaldavad katkematult tarnida energiaressusse töötlemisettevõttesse, et tagada toidutootmise protsessi tõrgeteta toimimine.

Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 2. ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:

 • ehitise püstitamise maksumus;
 • ehitise rajamise maksumus;
 • ehitise paigaldamise maksumus;
 • ehitise rekonstrueerimise maksumus;
 • ehitise laiendamise maksumus.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja need hinnapakkumused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja ja hinnapakkuja nimi;
 • hinnapakkuja kontaktandmed;
 • hinnapakkumuse väljastamise kuupäev;
 • kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus;
 • ehitise nimetus;
 • ehitise ehitisregistri kood;
 • selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 • ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
 • hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda määruse §-st 8.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

 • seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
 • seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

Kasutatud seadme (sh generaatori) ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ostetav seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle seadme ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning selle seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.

Kui investeeringuobjekt on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping:

 • vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja,
 • ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Kui taotleja taotleb toetust kasutatud seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja kaks investeeringuobjekti hinnapakkumust uue samaväärse seadme kohta.

Soetatud generaator peab tagama töötlemisettevõtte toimimise ehk voolukatkestuse korral tagab ostetav generaator toidutootmise protsessi tõrgeteta püsiva toimimise.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda määruse §-st 8.

Toetuse määrad

Toetust antakse riigiabi ajutise raamistiku alusel  (17. märtsi 2023. a teatise „Riigiabimeetmete ajutine kriisi- ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale”).

Kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud riigiabi määr toetuse taotleja kohta on täitunud, antakse toetust vähese tähtsusega abina.

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

 • kuni 40% mikro- või väikeettevõtjale;
 • kuni 30% keskmise suurusega ettevõtjale;
 • kuni 20% suurettevõtjale.

Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul ühe taotleja kohta on:

 • mikro- või väikeettevõtjal 250 000 eurot;
 • keskmise suurusega ettevõtjal või suurettevõtjal 500 000 eurot.

Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse määruse lisas 2 või 3 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja kriteeriumidega tutvuda määrusest.

Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka taotletavad toetuse summad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kes sai lisas 2 või 3 sätestatud hindamiskriteeriumi 4 alusel rohkem hindepunkte.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. 

Taotluse rahuldamiseks vajalik minimaalne hindepunktide summa on 9 hindepunkti.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2023. a.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA keskkonna kaudu PRIAle maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. a.

Toetuse saajal peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tema arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse väljamaksmiseks OTKA alusel tuleb PRIAle esitada e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

Pärast PRIA käest raha laekumist peab toetuse saaja tasuma saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa. Raha ülekandmise tõenduseks esitab toetuse saaja PRIAle teatise koos maksmist tõendava dokumendiga (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Teatis koos maksekorraldus(t)ega tuleb PRIAle esitada seitsme tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Tutvuge lähemalt juhistega, kuidas tähistada toetust saanud objekte.