Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus 2021

Meede 2.6 II voor EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.

Toetuse suurus on 200 000 eurot.

Taotluste vastuvõtt PRIAs toimub perioodil 26.04.2021-30.04.2021.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha meie kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotlemist.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest.

Tingimused

Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. 

Maaeluministeerium valib vastavalt määruse lisas 2 toodud metoodikale teadus- ja arendusasutuse, kes võib kava alusel toetust taotleda. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi veebilehel.

Pärast kava kinnitamisest ja avaldamist esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 10 päeva. 

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

Täpsemalt saab lugeda meetme määrusest. 

Toetuse määrad

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse määramine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetuse makmiseks esitab toetuse saaja tasutud kulude kohta PRIA-le ühe kuu jooksul arvates eelnenud kvartali lõpust määruse lisas 6 esitatud nõuetele vastava maksetaotluse. Maksetaotluse vorm on leitav vormide alt. 

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud määruse § 9 lõikes 1 nimetatud tegevuskavas toodud tegevuste elluviimiseks ja tegevuskavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses. Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid. Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest alates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Kohustused

Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

Toetuse saaja täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

Toetuse saaja avalikustab uuringu ja katseprojekti lõpparuanded oma veebilehel 30 tööpäeva jooksul arvates uuringu ja katseprojekti üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi kuupäevast.

Toetuse saaja koostab igaks eelarveaastaks tegevuskava, milles sisalduvad määruse lisas 4 nimetatud andmed. Tegevuskava kiidab heaks nõukogu.

Nõukogu poolt heaks kiidetud tegevuskava esitatakse Maaeluministeeriumile ja PRIAle hiljemalt asjakohasele eelarveaastale eelneva kalendriaasta 1. novembriks.

Toetuse saaja koostab tegevuskava rakendamise aruande, milles sisalduvad määruse lisas 5 nimetatud andmed. Tegevuskava rakendamise aruande kiidab heaks nõukogu.

Nõukogu poolt heaks kiidetud tegevuskava rakendamise aruanne esitatakse Maaeluministeeriumile ja PRIAle hiljemalt asjakohasele eelarveaastale järgneva kalendriaasta 1. veebruariks.