Püügivahendi parendamise toetus 2018

Meede 1.15 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste ressursside säästvale kasutamisele.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme käesoleva taotlusvooru eelarve on 2 121 165  eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgneval

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada:

  • Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmist, mille juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm. Mõrral peab olema kalakoti sulguri poolt vähemalt esimene mõrravits raam, mis võimaldab püügivahendi nõudmisel kinnitada mõrda laeva parda külge;
  • rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmist, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
  • hülgepeleti kasutuselevõtmist mõrra ja kastmõrraga püügil.

Tagasi algusesse

 VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu 27. detsembrist 2018  kuni 11. jaanuarini 2019

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Tingimused toetuse taotlemiseks ja kasutamiseks on sätestatud maaeluministri määruses  “Püügivahendi parendamise toetus“

Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kellele on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba (edaspidi taotleja).

Taotleja peab omama alla 12-meetrise üldpikkusega kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 “Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” § 2 lõikes 1 nimetatud 4S2 või 4S4 segmenti.

Taotleja peab omama püügivõimalust sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb.

Kui toetust taotletakse meetme määruse § 2 lõike 1 punktis 1  nimetatud tegevuse elluviimiseks (Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmine), peab taotleja olema taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga siseveekogul kalapüügiga tegelenud vähemalt 60 kalendripäeva. Püügipäevade arvu loetakse rannapüügipäeviku alusel.

Kui toetust taotletakse määruse § 2 lõike 1 punktis 2 (rannapüügil ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmine) või punktis 3 (hülgepeleti kasutuselevõtmine mõrra ja kastmõrraga püügil) nimetatud tegevuse elluviimiseks, peab taotleja olema tegelenud taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga merel kalapüügiga vähemalt 60 kalendripäeva.

Taotleja peab määratlema, kas ta on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses.

Ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi 2014-2020 jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui taotlejale taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

Samaliigiliste püügivahendi määratlemiseks tuleb järgida Euroopa Komisjoni rakendusmääruse 404/2011 lisa 11 jaotust (ääremõrd ja kastmõrd on mõlemad lõkspüünised ehk samaliigilised püügivahendid).

Sätte eesmärk on välistada toetuse andmine mitu korda programmiperioodi jooksul ühe ja sama püügivahendi asendamiseks. Järgida tuleb nõuet “ühe kalalaeva kohta“, mis teisisõnu tähendab, et kui toetust on juba ühe korra käesolevast meetmest kalalaevale taotletud, siis selle kalalaeva kohta rohkem toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 508/2014 artikli 38 lõike 3 alusel käesolevast meetmest ei anta.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

PRIA hindab esitatud taotlusi meetme määruse § 8 toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

Toetuse taotlemise abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on leitavad meetme määrusest § 4 ja § 5.

Toetuse maksimaalne suurus on:

1)      kuni 3-meetrise suu kõrgusega ääremõrra soetamise korral kuni 3800 eurot;

2)      3,01–4,99-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6000 eurot;

3)      vähemalt 5-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6800 eurot;

4)      enam kui ühe mõrrakerega mõrra soetamise korral kuni kahekordne määr, lähtudes punktides 1–3 nimetatud toetuse maksimaalsest suurusest ja mõrrasuu kõrgusest.

 Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. Toetuse saaja peab olema soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Töö, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

Toetuse saaja ei tohi toetuse abil soetatud püügivahendit kasutusele võtta enne PRIA kohapealset kontrolli. PRIA kontrollib püügivahendit kohapeal kümne tööpäeva jooksul toetuse saaja asjakohase kirjaliku teavituse saamisest arvates.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega kahe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kui toetuse saaja saab toetust sisevetes püügivahendi kasutuselevõtmiseks, peab ta tagama, et kalalaev, millel asuva püügivahendi või seadme kohta ta toetust sai, jätkab tegevust üksnes siseveekogul.

Toetuse saaja peab tagama toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Tagasi algusesse

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad. 

Tagasi algusesse

TOETUSEGA SEOTUD OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesseAbiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee