Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

EAGF

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks aitab toetus tasustada kasutatavat tööjõudu, seega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 544 782 eurot.

Täpsema info puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

 VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 22. maini 2017.  Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 23. maist kuni 16. juunini 2017. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub aadressil siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele tasuta abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee 

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (loe siit). Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

 • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisel kasutusel peab olema kindlasti kirjalik leping.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavuse trükis 2017).
 • Viljapuude ja marjapõõsaste võrad peavad olema hooldatud, võraalused ja reavahed peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud, hekseldatud või hooldatud muul viisil hiljemalt 10. augustil.
 • PKV-d saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse allpool nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.

 

1) porgand (Daucus carota L.);

2) söögipeet (Beta vulgaris L.);

3) kaalikas (Brassica napus L.);

4) sibul (Allium cepa L.);

5) kurk (Cucumis sativus L.);

6) valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba L.);

7) lillkapsas (Brassica oleracea var. botrytis L.);

8) spargelkapsas (brokoli) (Brassica oleracea var. italica L.);

9) nuikapsas (koolrabi) (Brassica oleracea var. gongylodes L.);

10) lehtkapsas (Brassica oleracea var. acephala L.);

11) brüsseli kapsas (rooskapsas) (Brassica oleracea var. gemmifera L.);

12) hiina kapsas (hiina lehtnaeris) (Brassica rapa subsp. chinensis L.);

13) õunapuu (Malus Mill.);

14) pirnipuu (Pyrus communis L.);

15) kirsipuu (Prunus cerasus L.);

16) murelipuu (Prunus cerasus L. var. austera L.);

17) ploomipuu (Prunus domestica L.);

18) kreegipuu (Prunus domestica var. insititia);

19) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);

20) punane sõstar (Ribes rubrum);

21) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);

22) must sõstar (Ribes nigrum);

23) karusmari (Ribes uva-crispa L.);

24) vaarikas (Rubus idaeus L.).

 

2016. aastaga võrreldes ei ole 2017. aastal enam PKV toetusõiguslikud kultuurid viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja aroonia. 2017. aastal on lisatud PKV toetusõiguslike kultuuride hulka valge peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas ja hiina kapsas.

 • Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, on nõutud järgmine istutustihedus:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;
2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.


2016. aastaga võrreldes on 2017. aastal pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270 puult hektari kohta 100 puule hektari kohta.

 • Puukoolides istikutena kasvatatavad kultuurid ei ole toetusõiguslikud.
 • Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

 

Mida peab veel silmas pidama toetust taotledes:

 • toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivse tootja nõuetele vastamist kontrollitakse taotlejatel, kellele eelmisel aastal makstud (või uute taotlejate puhul jooksva aasta andmete alusel eeldatav) otsetoetuste summa on üle 5000 euro ja kes tegelevad lennujaamade, veerajatiste, alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamisega, raudtee- või kinnisvarateenuste osutamisega või üksnes metsamajandamisega. Alates 2016. aastast ei pea selline taotleja esitama aktiivse tootja tõendamise vormi, vaid PRIA kontrollib eelnevalt kõik võimalikud tõendamise viisid ära ja kui siis keegi ei vasta nõudele, küsitakse lisatõendust. Taotlejad, kelle summa oli alla 5000 euro, täiendavale analüüsile ei kuulu;  
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
 • taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

 

Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb taotlemisel esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number.

 

Tagasi algusesse

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

Hiljemalt 1. augustil 2017 arvutab ja avaldab PRIA prognoositava ühikumäära.

PRIA kehtestab toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2017. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2017, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2018.

PRIA kinnitas puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 30. novembril 2017. Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks on 2017. a 305,31 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2017. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2017.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse