Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetuse maksenõude esitamise voor 2021

Meede 3.1 EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus aitab kaasa põllumajandustootjate suuremale huvile liituda juba olemasoleva riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavaga „Rohumaaveise liha tootmine“ ning soodustab nii uute riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavade kui ka Euroopa Liidu (EL) üleselt registreeritavate kvaliteedikavade teket.

Nimetatud kvaliteedikavade teke aitab omakorda parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning loob eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks.

Toidukvaliteedikavades osalemise toetust ning nimetatud kavade raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetust rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning 15% ulatuses Eesti riigi riigieelarvest.

Toetuse eesmärk on suurendada põllumajandustootjate jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet kõrgema kvaliteediga toodete tootmise soodustamise kaudu.

  • parandada toidu tarneahela toimimist;
  • anda põllumajandustoodetele lisandväärtust;
  • suurendada tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud toodetest.

 

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja e-PRIA kaudu PRIAle maksetaotluse kuni viiel aastal alates toetustaotluse esitamisest. Vastavalt maaeluministri 26.07.2019 määruse nr 63 "Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus" § 13 lg 4 teatab PRIA maksetaotluse esitamise tähtaja. Palume esitada maksetaotlus ajavahemikus 13. septembrist kuni 20. septembrini 2021. a.

  • alla 41 ha suuruse rohumaa puhul 569 eurot;
  • 41–103 ha suuruse rohumaa puhul 617 eurot;
  • 104–244 ha suuruse rohumaa puhul 880 eurot;
  • üle 244 ha suuruse rohumaa puhul 1346 eurot.

 

Rohumaa suuruse määramisel lähtub PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse taotleja kohta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaasta lõpu (31. detsember) seisuga kantud andmetest ning arvesse võetakse nii taotleja omandis kui ka taotleja poolt muul õiguslikul alusel (näiteks rentimine) kasutatavad maad. Rohumaana arvestatakse toetuse puhul nii lühiajalisi rohumaid kui ka püsirohumaid.

Toetust antakse kuni viis aastat alates esmakordsest tunnustatud toidukvaliteedikavaga liitumisest. Seda tehakse iga-aastase maksena ühe taotleja kohta üks kord aastas ja selle aasta kohta, mille jooksul taotleja on osalenud tunnustatud toidukvaliteedikavas.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast.

e-PRIAs maksetaotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust lisamaterjalide hulgast.

Abiks taotlejale

Taotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus

Paremusjärjestus

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)