Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2017

Meede 6.1 II voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse arengˮ alameetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames antav toetus.  

Meetme üldine eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve kokku on 22,1 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 18,1 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 4 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku viis miljonit eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi on võimalik uues e-PRIAs eeltäita alates 21. augustist. Toetustaotluste esitamise periood kestab 28. augustist 4. septembrini 2017.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:

 • noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel;
 • tööhõive võimaluste laiendamine noortele ning noorte põllumajandustootjate erialase pädevuse ja juhtimiskogemuse suurendamine

Tagasi algusesse
 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 28. augustist 4. septembrini 2017.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA  e-teenuse keskkonna kaudu. Alates 21. augustist on võimalik toetustaotlusi eeltäita e-PRIAs.  Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

E-PRIA toetustaotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust lisamaterjalide hulgast.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi küsida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida. Meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja selgitava teksti leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse
 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Tingimused toetuse saamiseks ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 09.09.2016, määruses nr 53, „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Toetust võib taotleda FIE või äriühing järgmistel tingimustel:

 • taotleja on mikro- või väikeettevõtja;
 • kõik osanikud või aktsionärid on samaaegselt ka äriühingu juhatuse liikmed ja kõik juhatuse liikmed on ka osanikud või aktsionärid;
 • täisühingu ja usaldusühingu korral on sõlmitud leping, kus on näha, et kõik osanikud on õigustatud äriühingut juhtima;
 • taotleja ei ole tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku tegevusega kauem kui 15 kuud;
 • kui taotleja või äriühingu osanik või aktsionär on tegutsenud põllumajandusliku tegevusega kauem kui 15 kuud, siis on omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu olnud alla 4000 euro igal eelneval majandusaastal (siin ei arvestata sellist osalemist äriühingus, kus osanik või aktsionär ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust (meetme määrus § 2 lg 7)); 
 • taotleja või tema osanik või aktsionär on omandanud 15 kuu jooksul enne taotluse esitamise tähtpäeva äriühingu kogu osaluse või füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtja. Omandatud ettevõtte kohta kehtivad järgmised nõuded:

-          omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on tegutsenud vahetult enne omandamist vähemalt ühe 12 kuu pikkuse majandusaasta;

-          omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust;

-          omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot.

Nõuded füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõikide osanike  või aktsionäride kohta:

 • nad on  taotluse esitamise ajal kuni 40 aasta (kaasa arvatud) vanused;
 • neil on  põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooni-raamistiku järgi kutsekvalifikatsiooni viies tase põllumajandustootmise valdkonnas; selle puudumisel omandavad nad nõutud hariduse 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
 • neil on vähemalt kaheaastane põllumajanduslik töökogemus, selle puudumisel omandavad nad nõutud töökogemuse 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
   

Nõuded taotlejale:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riiklikku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja ei ole saanud varem toetust MAK 2014-2020 meetmest 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“;
 • taotleja või tema osanik või aktsionär ei ole varem saanud toetust MAK 2007-20013 meetmest 1.2 „ Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ ega käesolevast meetmest.

Taotleja, kes tuleb toetust taotlema alustava ettevõtjana (ei ole omandanud juba tegutsevat ettevõtet), peab muutuma aktiivseks põllumajandustootjaks taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul. Aktiivseks põllumajandustootjaks loetakse ettevõtja, kelle taotlemisele järgneva majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu  moodustab üle 50 %  taotleja kogu müügitulust. 

Taotleja, kes oma tegevusalast sõltuvalt ei pea planeerima põllumajanduslikku müügitulu (põhitegevusalaks on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus või mesindus), muutub aktiivseks tootjaks, kui tema põllumajanduslik standardkogutoodangu väärtus on üle 14 000 euro taotlemisele järgneval majandusaastal.

Taotlejad, kes on omandanud juba tegutseva põllumajandusettevõtte ja tulevad sellega toetust taotlema, vastavad taotlemise hetkel aktiivse põllumajandustootja määratlusele.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara (sh bioloogilise vara) ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse määruses ja toetustaotlusel „Muud põllumajanduslike toodete tootmise alustamise või arendamise alased tegevused“.

Toetuse taotleja saab ühes taotlusvoorus esitada ühe taotluse.  Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmperioodil.

Taotleja on kohustatud tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajanduslike toodete müügist on taotlemisele järgneval mõlemal kahel majandusaastal üle 4000 euro ning moodustab  vähemalt 50% kogu müügitulust.

Taotlejad, kelle põhitegevusala on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise või hobusekasvatus või mesindus, peab kavandama põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuseks taotluse esitamisele järgnevaks kaheks majandusaastaks üle 14 000 euro, kui ta ei soovi esitada müügitulu prognoosi.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.

Tagasi algusesse
 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust EL õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 • Toetustaotlusi hinnatakse meetme määruse lisas sätestatud  hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 15 hindepunkti. Taotleja koostatud äriplaani hindab PRIA moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed erinevatest põllumajanduslikest organisatsioonidest.

Hindamiskriteeriumite alusel eelistatakse ettevõtte omandamise korral taotlusi, mis viitavad:

 • Põlvkondade vahetust;
 • Piimakarjakasvatusega jätkamist:
 • Puuvilja-, marja- ja köögiviljakasvatusega jätkamist.

Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

Toetuse määramise või taotluse mitterahuldamise otsused tehakse 27. novembriks 2017. a.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.  Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse esimese osa (75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Toetuse saaja peab kavandatud tegevused ellu viima  ja PRIA-le tehtud kulutuste aruanded ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitama kuni kahes osas ühe taotluse kohta.

Toetuse esimese osaga tehtavate kulutuste elluviimine peab algama kuue kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja need peavad olema ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Esimese osaga tuleb ellu viia vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevustest, sealhulgas peab äriplaanis ettenähtud investeering moodustama vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest. Toetuse teise osaga tehtavad tegevused peavad olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Tehtud kulutuste aruandeid ning investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab esitada ainult PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Tehtud kulutuste aruanne ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb esitada PRIA-le ühe kuu jooksul peale esimese või teise toetuse osaga tehtavate tegevuste elluviimist.

Toetuse teine osa makstakse välja kolme kuu jooksul arvates kõigi äriplaanis ettenähtud tegevuste elluviimist tõendavate nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest. Kui toetuse saajal on kohustus omandada põllumajanduslik haridus või -kutse, siis toetuse viimast osa ei maksta välja enne, kui nõutud haridus on omandatud.

Tagasi algusesse
 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus, Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post: info [at] pria [dot] ee

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest ja seletuskirjast.

Tagasi algusesse
 

LISAMATERJALID