Põllumajanduskindlustustoetus 2018

EAFRD

Tutvustus

Täpsema info põllumajanduskindlustustoetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja maksmine

Lisainfo ja kontakt

 

EESMÄRK

Põllumajanduskindlustustoetust rakendatakse  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §7 ja §11 lg1 ning Põllumajanduskindlustustoetuse määruse alusel. Põllumajanduskindlustustoetus on riigiabi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. Toetust rahastatakse Eesti riigi eelarvest. 2018. aastal on põllumajanduskindlustustoetuseks ettenähtud 10 000 eurot.

Tagasi algusse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 1. märtsist kuni 15. märtsini  2018.

Toetuse taotlusi saab saata elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus [at] pria [dot] ee või postiga PRIA keskusesse aadressile

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Tähe 4

51010 Tartu

Esitada tuleb vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud. 

Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlemise ja maksmise tingimused on sätestatud Põllumajanduskindlustustoetuse määrusega.

Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja, kes on sõlminud pärast kindlustustoetuse taotluse esitamist enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. Taotleja ei või olla raskustes olev ettevõtja ning tal ei tohi olla täitmata korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

Kindlustusleping sõlmitakse pärast põllumajanduskindlustustoetuse taotluse esitamist ja kindlustusperiood ei või olla pikem kui 12 kalendrikuud.

Kindlustustoetus on ette nähtud selliste kulude katteks, mille on põhjustanud:

1) loodusõnnetus, nagu maavärin, laviin, maalihe, üleujutus, tornaado, orkaan või looduslikult alguse saanud metsapõleng;

2) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne ilmastikutingimus, nagu külm, torm ja rahe, jää, rajuvihm, pidev vihm või ränk põud, mis hävitab rohkem kui 30% keskmisest aastatoodangust, mis arvutatakse kas kolme eelmise aasta keskmisena või eelmise viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;

3) muu ebasoodne ilmastikutingimus, mis ei vasta punktis 2 sätestatud tingimustele;

4) loomahaigused või taimekahjurid.

Kindlustusega hüvitatakse ainult eespool nimetatud kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspered.

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni 65% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab eelpool nimetatud kindlustusjuhtumit.

Kindlustustoetuse taotluse täitmisel kirjutatakse taotluse lahtrisse Kindlustusrisk, millise riskiga on tegu (nt loomahaigus) ning lahtrisse Kindlustusmakse kokku (eurodes) haiguste riski osa kindlustusmakse summast.

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse PRIAs taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 27. aprillil 2018. Kui rahuldamisele kuuluvates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast.

 

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindlustuslepingu sõlmimist ja kindlustusmakse tasumist PRIA-le hiljemalt 12. novembriks 2018 vormi kohase maksetaotluse.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

  • kindlustuspoliisi koopia;
  • kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte.

Toetus makstakse toetuse saajale määramise otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse saamisest, kuid mitte hiljem kui 3. detsembril 2018.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1354, 737 1341 või e-posti teel turukorraldus [at] pria [dot] ee

 

Tagasi algusse