Põllumajanduskindlustustoetus 2014

EAFRD

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Põllumajanduskindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 1. juulist kuni 10. juulini PRIA keskuses aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)

 

Taotlusele tuleb lisada:

 1. kindlustuspoliisi koopia;
 2. kindlustusmaksete tasumist tõendavad maksekorraldused (panga kinnitusega);
 3. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja, kes on sõlminud enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

 

Põllumajanduskindlustustoetuse periood on üks kalendrisaasta alates kindlustustoetuse maksmise aastale eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini.

 

Kindlustuslepingu esemeks võivad olla:

 1. tera- ja kaunvili;
 2. heinaseeme;
 3. õlikultuurid;
 4. kartul;
 5. köögivili;
 6. puuvili;
 7. marjad;
 8. viljapuud;
 9. marjapõõsad;
 10. puukooliistandused;
 11. dekoratiivtaimed;
 12. veised;
 13. sead;
 14. lambad;
 15. kitsed;
 16. hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused);
 17. kodulinnud;
 18. mesilaspered.

 

Kindlustatavateks riskideks võivad olla:

 • loodusõnnetusega võrreldavad ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad rohkem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust (naturaalses väljenduses);
 • ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
 • looma- ja taimehaigused või kahjurite levik.

 

Aastatoodangu arvutamisel võetakse aluseks:

 • taimekasvatustoodangu puhul saagikuse näitajad;
 • viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistikute ja dekoratiivtaimede puhul kas taimeistikute arv või kasvupind;
 • loomade ja mesilasperede puhul nende arv.

 

Taotleja keskmist aastatoodangut arvutatakse kas kolme eelneva aasta keskmisena või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 22. augustiks 2014. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase taotluse ning sellele lisatud poliisi koopia ja kindlustusmaksete tasumist tõendavate maksekorralduste alusel.

 

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni:

 • 80 % põllumajanduskindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab ainult loodusõnnetusega võrreldavaid ebasoosaid ilmastikutingimusi, mis hävitavad rohkem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Kahju peab tekkima iga konkreetse ilmastikutingimuse tagajärjel rohkem kui 30 %, mitte mitme ilmastikutingimuse koostoime tagajärjel;
 • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab lisaks loodusõnnetusega võrreldavatele ebasoodsatele ilmastikutingimustele ka muid ilmastikutingimusi nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
 • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskate hõlmab looma- ja taimehaigustest või kahjurite levikust tulenevaid kahjusid.

 

2014. aasta eelarves on põllumajanduskindlustustoetuseks eraldatud 10 000 eurot.

Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsustamisest, seega hiljemalt 5. septembriks 2014.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1354, 737 1341 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)