Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele 2022

Meede 4.1 II voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse tegevuse alaliik. Väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetust antakse põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamiseks ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamiseks. Toetus aitab suurendada põllumajandusettevõtjate põllumajandusteadmisi.

Toetuse sihtrühmaks on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus.

2022. aasta taotlusvooruks on kavandatud eelarve 1 500 000 eurot.

Esimene taotlusvoor toimus 18.05.2022 - 15.06.2022.

Teise vooru toetustaotlusi  võetakse vastu 05.09.2022 -30.09.2022. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

 

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  10.05.2022 määrusega nr 25 (edaspidi määrus).

Nõuded taotlejale:

Toetust võib taotleda Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 500 000 eurot.

Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELTL) I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.

Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Toetust võib taotleda ELTL-i I lisas nimetatud töötlemata toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui toetatav tegevus viiakse ellu Maaeluministeeriumi valitsemisel oleval riigimaal, mis on antud toetuse taotleja valdusesse:

1) põllumajandusliku tootmishoone või rajatise (edaspidi koos ehitis) ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi ehitamine);

2) masina või seadme ostmine;

3) niisutussüsteemi ehitamine ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos niisutussüsteemi ehitamine);

4) niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine.

 

Kui investeeringuobjektiks on ehitis või niisutussüsteem, peab investeeringuobjekti kohta olema ehitusluba või esitatud ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt.

Taotleja ei või kavandatava investeeringu tegemist alustada varem ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Nõuded niisutussüsteemi ehitamiseks ja niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks antava toetuse, veekasutuse nõuete  ja investeeringu kohta on määruses §-is 4 ja 5.

Info abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kohta leiate määrusest

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 1 500 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kohustused

  • Toetuse saaja peab tegevuse ellu viima kahe aasta jooksul alates rahuldamise otsuse tegemisest. 
  • Kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (viis aastat) on toetusesaajal kohustus  tagada tegevuse kestus, sealhulgas säilitada ja  kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt viie aasta pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal läbi vaadata nii dokumente kui ka toetuse abil soetatud vara.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)