Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2017

Meede 4.1 IV voor MAK 2014-2020

14. juulil 2020. a jõustus maaeluministri määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ muudatus. Muudatuse kohaselt võib toetusesaaja, kes esitas taotluse 2017. aasta esimeses kvartalis, viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest senise kolme aasta asemel.

Pikendus kehtib eeldusel, et toetuse saaja on kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse, seejuures 2019. aastal vähemalt ühe maksetaotluse, koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 40 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Meetme üldeesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" on 146 miljonit eurot. 2017. aasta neljandaks taotlusvooruks on kavandatud eelarve 22,5 miljonit eurot.

Eelarve jaotus erinevate valdkondade vahel on järgmine:
1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot;
2) piimatootmine – 6 750 000 eurot;
3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;
4) muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse üldeesmärk on põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

• põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine tootmise nüüdisajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise kaudu;

• keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamine ja uuendamine;

• keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamine põllumajandusettevõtetele. 

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG

Taotlusi võetakse vastu 6.märtsist kuni 13. märtsini 2017. Alates 27. veebruarist 2017 on võimalik toetustaotlusi e-PRIAs eeltäita.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida. Meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Võimalusel palume nimetatud avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusse

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  03. veebruari 2017 määrusega nr 14 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (jõust. 11.02.2017, edaspidi määrus).

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot  ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust; 
 • äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega ja kes vastab järgmistele nõuetele:

-ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal;

-tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;

-tema omatoodetud põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Hobusekasvatusega seotud teenuste täpne loetelu on toodud määruses ( § 2 lg 7).

 • äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on  üle võtnud (§ 2 lg 3):

-oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) põllumajandusettevõtte, või

-oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte, või

 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on täielikult üle võtnud oma vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte (§ 2 lg 4);
 • ettevõtjaid ühendav tulundusühistu (tootjarühm), kes on kas tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm või tunnustamata tootjarühm. Tunnustamata tootjarühm peab vastama teatud nõuetele, mille loetelu on toodud määruses (§ 2 lg 5). 

Juhime tähelepanu, et määruse uue tervikteksti kohaselt FIE, kes on täielikult üle andnud oma põllumajandusettevõtte, saab edaspidi toetust taotleda, kui üleandmisest on möödunud vähemalt kaks majandusaastat.

 

Järgnevalt nõuded, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ega määruse § 2 lõikes 5 nimetatud tootjarühma liikme kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35, taimekaitseseaduse §-s 97 või 1002, veeseaduse §-s 385, jäätmeseaduse §-s 120 või 1266, loomakaitseseaduse §-s 661, 666 või 6610, looduskaitseseaduse §-s 74, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 53 või karistusseadustiku §-s 522, 192, 193, 354, 359, 364, 367 või 372 sätestatud süütegude toimepanemise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, välja arvatud masina puhul, mida soovitakse ümber ehitada biogaasi või biokütuse tarbimiseks;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune (ei kehti FIE põllumajandusettevõtte ülevõtmise korral ja tootjarühmade puhul).
 • äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav. Kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise hetkeks saabunud, võetakse aluseks taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on möödunud (ei kehti FIE põllumajandusettevõtte ülevõtmise korral).
 • FIE-de puhul loetakse 2017. aasta esimesel taotluse esitamise tähtajal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda taotleja omatoodetud (või tootjarühma puhul tema liikmete toodetud) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud töötlemata toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks või nimetatud toodetest omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks järgmistele tegevustele (määruse § 4):

 •  põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine;

Abikõlblik ei ole selliste hoonete ja rajatiste ehitamine, mis ei ole otseselt seotud põllumajandustoodete tootmisega, nagu näiteks väetisehoidlate, masinate hoidmiseks ettenähtud hoonete, kütusemahutite ja põllumajandusmasinate parandamiseks ettenähtud töökodade ehitamine.

Käesoleva meetme raames on ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud lammutamine, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest. 

Ehitustegevuse puhul peab jälgima, et tegevused oleks kooskõlas ehitusseadustikust tulevate nõuetega. Näiteks kui tegemist on ehitisega, mille puhul on kohustuslik ehitusloa/ehitusteatise olemasolu, siis peab antud luba olema kantud riiklikusse ehitisregistrisse

 • põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

 • bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine;

  Juhime tähelepanu, et kui investeering kavandatakse bioenergia tootmisse ja see viiakse ka ellu, kaasnevad toetuse saajale täiendavad kohustused (määruse § 29 lg 4).

 • bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

 • söödavaid vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine vajaduse korral istutamine;

  Istandiku rajamise korral ei tohi maksimaalne toetatav istikute arv ühe hektari kohta ületada määruse lisas 1 kehtestatud piirmäära.

 • istandiku ja puukooli piirdeaia või konstruktsiooni ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

 • mesindus- või seenekasvatusinventari või -seadmete ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

  Toetust saab taotleda ka mesilastaru ja mesindusinventari, seenekasvatusseadme, nagu substraadisegisti, autoklaavi, kliimaseadme ja auruboileri, kütteseadme ja süsteemi, valgustusseadme, kompostisegisti, pastöriseerimiskambri jms ostmiseks ning paigaldamiseks.

 • mobiilsete masinate või seadmete ostmine

  Konkreetsele tegevusele toetuse taotlemisel on taotlejale kehtestatud kindlad nõuded. Palume nende nõuetega täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

  Mobiilne masin või seade, millele toetust soovitakse,  peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. Võrdlushindade kataloog on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osa, kuhu kantakse maaelu arengu toetuse abikõlblikuks kuluks oleva asja või teenuse kinnitatud piirhind koos andmetega vastava asja või teenuse kohta, mille puhul maaelu arengu toetuse andmisel kasutatakse võrdlushindade meetodit.

          Võrdlushindade kataloogi (edaspidi hinnakataloogi ) kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 16.

 • põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks.

Alates käesolevast voorust on lisandunud abikõlblikud tegevused:

 • niisutussüsteemi ehitamine
 • niisutamiseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine

Niisutussüsteem ehitatakse kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.  Niisutussüsteemi ehitamine hõlmab ehitamist koos selle juurde kuuluvate vajalike osadega, mis on tarvilikud niisutussüsteemi toimimiseks. Niisutussüsteemide osaks võivad olla ka statsionaarsed
seadmed ehk niisutussüsteemi olulised osad, ilma milleta ei saaks kasutada niisutussüsteemi valmisolevana ehk terviklikuna niisutuseks vajalike tegevuste elluviimiseks. Teatud juhtudel on toetav ka niisutussüsteemi eesvoolude ehitamine. Niisutamiseks vajalike seadmete ostmise puhul on oluline, et nende tehnilised parameetrid sisaldaksid teavet, mille alusel saaks seadme veekasutust määrata, v.a juhul, kui investeering tehakse üksnes olemasoleva niisutussüsteemi või selle elemendi energiatõhususe suurendamiseks ja see ei mõjutada veekasutust. Juhime tähelepanu, et niisustussüsteemi investeeringute korral on nõutavad Keskkonnaameti kooskõlastus (§ 23 lg 5 p 2) ja teatud juhtudel keskkonnamõju eelhinnangu või kekkonnamõju hindamise aruande ärakiri (§ 23 lg 5 p 1).

Konkreetsele tegevusele toetuse taotlemisel on kehtestatud kindlad nõuded (määruse § 5-12) ja taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu (määruse § 23). Palume nende täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Juhime tähelepanu, et abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui selle ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte.  Kasutatud masin või seade peab olema toodetud taotlemise hetkest arvates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei tohi olla  kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja peab olema uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.

Koos eelnimetatud tegevustega võib toetust taotleda veel teatud  tegevuste kohta (nn 'kaasnevad tegevused'), mis on loetletud määruse § 4 lõikes 2. Toetust ei saa taotleda ainult kaasnevate tegevuse kohta

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.

Määruses  on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta (§ 15 ja § 16). Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi PRIA poolt koostatud hinnapakkumuse vormil.

Juhime tähelepanu, et mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole taotlejal vaja PRIA-le hinnapakkumust esitada. Toetuse saamiseks peavad mobiilsed masinad ja seadmed olema kantud  hinnakataloog. Hinnakataloogis fikseeritakse asja või teenuse maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus ja selle kehtivuse aeg.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Üldjuhul antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse määr on kuni 5% võrra suurem, kui toetust taotleb põllumajandustootjaid ühendav tootjarühm või noor ettevõtja.
Ettevõtja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui:
1) FIE on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane;
2) ta on äriühing, kellel ei ole juriidilisest isikust osanikke või aktsionäre ja kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid ja juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

Niisutussüsteemi investeeringu kohta antakse toetust kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui taotleja omatoodetud puuvilja- või marjakasvatuse toodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust.

Toetuse konkreetne määr või suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest.

Veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise korral  koos statsionaarsete seadmete ostmisega või ilma arvutatakse toetuse suurus tegevuse abikõlbliku maksumuse ning ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu alusel, arvestades määruse lisas 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta ning sätestatud toetuse määra 40%.

Istandiku rajamiseks vajalike istikute kohta antakse toetust, arvestades lisas 1 sätestatud istikute maksimaalset toetatavat ühikute arvu hektari kohta.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 500 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.
Kui toetust taotletakse järgmiste tegevuste kohta:

 •  viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mobiilsete masinate või seadmete ostmine,
 •  põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks,

siis on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 100 000 eurot iga nimetatud tegevuse kohta. Kui toetust taotletakse lisaks eelnimetatud tegevustele ka teiste abikõlblike tegevuste kohta, siis on toetuse maksimaalseks suuruseks ühe taotleja kohta kokku 500 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele. PRIA hindab taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Tegevusvaldkonnad on:

1) piimatootmine; (määruse lisa 3)
2) teravilja, õliseemnete või valgurikaste taimede kasvatamine;(määruse lisa 4)
3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus; (määruse lisa 5)
4) muude eespool nimetamata põllumajanduslike toodete tootmine, kaasa arvatud mesindus (määruse lisa 6)

Hindamistulemuste alusel koostatakse iga valdkonna kohta eraldi paremusjärjestused, mis avaldatakse PRIA kodulehel meetme infot kajastaval lehel nimetusega „Taotlejate hindepunktid “.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (hiljemalt 13.07.2017).

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Investeeringuobjekti ostmisel liisinguga saab investeeringu elluviimist tõendavaid dokumente PRIAle esitada ühe taotluse kohta kalendriaastas kuni neljas osas ja seda viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kokku seega 20 korda.

Nõuetest investeeringu tegemist tõendavatele dokumentidele ja nende esitamisele palume täpsemalt lugeda meetme määrusest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Toetuse saaja tasub seejärel saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Toetuse saajale on määruses sätestatud rida nõudeid, mida ta peab täitma (§ 28 ja § 29). Palume nendega täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus,  Tähe tn 4, infotelefonil 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)