Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015

Meede 4.1 III voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Meetme üldeesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" on 146 miljonit eurot. 2015. aasta kolmandaks taotlusvooruks on kavandatud 24 miljonit eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse üldeesmärk on põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine.

 

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

• põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine tootmise nüüdisajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise kaudu;

• keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamine ja uuendamine;

• keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamine põllumajandusettevõtetele. 

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG

Taotlusi võetakse vastu 14. detsembrist 22. detsembrini 2015.a.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja selgitava teksti leiate siit. Võimalusel palume nimetatud avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusse

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord (viimati muudetud 20.11.2015 RT I, 26.11.2015, 2, jõust. 29.11.2015).

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • äriseadustiku tähenduses äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot  ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust; 
 • hobusekasvatusega tegelev ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

-ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;

-tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;

-tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot;

Hobusekasvatusega seonduvate teenuste loetelu on toodud määruses ( § 2 lg 3).

 • äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt kaht majandusaastat, kuid kes on  üle võtnud:

-oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte, või

-oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte; 

 • ettevõtjaid ühendav tulundusühistu (tootjarühm), kes on kas tunnustatud tootjarühm või tunnustamata tootjarühm. Tunnustamata tootjarühm peab vastama teatud nõuetele, mille loetelu on toodud määruses (§ 2 lg 6). 

Järgnevalt loetelu nõuetest, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ega § 2 lõikes 6 nimetatud tootjarühma liikme kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35, taimekaitseseaduse §-s 97 või 1002, veeseaduse §-s 385, jäätmeseaduse §-s 120 või 1266, loomakaitseseaduse §-s 661, 666 või 6610, looduskaitseseaduse §-s 74, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 53 või karistusseadustiku §-s 522, 192, 193, 354, 359, 364, 367 või 372 sätestatud süütegude toimepanemise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, välja arvatud masina puhul, mida soovitakse ümber ehitada biogaasi või biokütuse tarbimiseks;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

 Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks järgmistele tegevustele (määruse § 5):

 •  põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;

  Abikõlblikud ei ole selliste hoonete ja rajatiste ehitamine, mis ei ole otseselt seotud põllumajandustoodete tootmisega, nagu näiteks väetisehoidlate, masinate hoidmiseks ettenähtud hoonete, kütusemahutite ja põllumajandusmasinate parandamiseks ettenähtud töökodade ehitamine.

  Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega PRIA e-teenuse keskkonna kaudu sisestada informatsioon ehitustegevuse kohta (info investeeringuobjekti kohta, ehitustegevuse eelarve ning Excel vormingus hinnapakkumus). Eelarveline maksumus tuleb sisestada tegevuste kaupa (põhitegevused, kaasnevad tegevused).

  Juhime tähelepanu, et võrreldes esimese kahe taotlusvooruga on ära kaotatud kaks vormi (ehitustegevuse eelarve ja ehitustegevuse kulude vorm). Eraldiseisva dokumendina on vajadus täita ainult hinnapakkumuse vorm. Excel vormingus täidetav vorm on struktuurilt sama mis kahes eelnevas taotlusvoorus. Täiendatud on kuluridade täitmise juhendit kus on välja toodud ka tegevuse liik (põhitegevus, kaasnev tegevus). Lisaks on võimalus investeeringuobjekti seadmed eraldi oleval lehel üles loetleda.  

  Ehitustegevuse puhul peab jälgima, et tegevused oleks kooskõlas ehitusseadustikust tulevate nõuetega, st. kui on tegemist ehitusloa/ehitusteatise kohustuslike ehitistega siis peab antud luba olema kantud riiklikusse ehitisregistrisse. Siinkohal ei tohi unustada ehitusseadustiku §35 ja §38, mille kohaselt on pädeval asutusel (nt. kohalik omavalitsus) põhjendatud juhul õigus nõuda loamenetlust (ehitusloa taotlemist / ehitusteatise esitamist).

  Lisaks ehitusseadustikust loakohusluse jälgimisele tuleb samuti kinni pidada sama seaduse §13 tulenevatest ehitusprojektile esitatavatest nõuetest. 

 • põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;

 •  omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi  (bioenergia) tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;

  Juhime tähelepanu, et kui investeering kavandatakse bioenergia tootmisse ja see viiakse ka ellu, kaasnevad toetuse saajale täiendavad kohustused (määruse § 17 lg 4).

 •  omatarbeks bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;

 •  söödavaid vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine;

  Istandiku rajamise korral ei tohi maksimaalne toetatav istikute arv ühe hektari kohta ületada määruse lisas 1 kehtestatud piirmäära.

 •  istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või paigaldamine;

 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või paigaldamine;

  Toetust saab taotleda ka mesilastaru ja mesindusinventari, seenekasvatusseadme, nagu substraadisegisti, autoklaavi, kliimaseadme ja auruboileri, kütteseadme ja süsteemi, valgustusseadme, kompostisegisti, pastöriseerimiskambri jms ostmiseks ning paigaldamiseks.

 •  põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine

  Konkreetsele tegevusele toetuse taotlemisel on taotlejale kehtestatud kindlad nõuded. Palume nende nõuetega täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

  Mobiilne masin või seade, millele toetust soovitakse,  peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. Võrdlushindade kataloog on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osa, kuhu kantakse maaelu arengu toetuse abikõlblikuks kuluks oleva asja või teenuse kinnitatud piirhind koos andmetega vastava asja või teenuse kohta, mille puhul maaelu arengu toetuse andmisel kasutatakse võrdlushindade meetodit.

Võrdlushindade kataloogi (hinnakataloogi )  kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 16.

põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks.

Juhime tähelepanu, et abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui selle ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte.  Kasutatud masin või seade peab olema toodetud taotlemise hetkest arvates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei tohi olla kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.

Koos eelnimetatud tegevustega võib toetust taotleda veel teatud  tegevuste kohta (nn kaasnevad tegevused), mis on loetletud määruse § 5 lõikes 3. Toetust ei saa taotleda ainult kaasnevate tegevuse kohta

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.

Määruses kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja üldreeglina olema saanud vähemalt kolmelt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja üldreeglina olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Juhime tähelepanu, et mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole taotlejal vaja PRIA-le hinnapakkumust esitada. Toetuse saamiseks peavad mobiilsed masinad ja seadmed olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osaks olevasse võrdlushindade kataloogi  e hinnakataloog. Hinnakataloogis fikseeritakse asja või teenuse maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus ja selle kehtivuse aeg.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Üldjuhul antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse määr on kuni 5% võrra suurem, kui toetust taotleb noor ettevõtja või põllumajandustootjaid ühendav tootjarühm.

Taotleja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui  ta  füüsilisest isikust ettevõtjana on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane või kui taotleja on äriühing, kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid ja juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

Toetuse konkreetne suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest.

Veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise korral  koos statsionaarsete seadmete ostmisega või ilma arvutatakse toetuse suurus tegevuse abikõlbliku maksumuse ning ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu alusel, arvestades määruse lisas 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta ning sätestatud toetuse määra 40%.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 500 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Kui toetust taotletakse järgmiste tegevuste kohta:

 •  viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine,

 •  istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või paigaldamine,

 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või paigaldamine,

 •  põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine,

 •  põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks,

  on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 100 000 eurot iga nimetatud tegevuse kohta kokku. Kui toetust taotletakse lisaks eelnimetatud tegevustele ka teiste abikõlblike tegevuste kohta, siis on toetuse maksimaalseks suuruseks ühe taotleja kohta kokku 500 000 eurot arengukava programmiperioodil.

  Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

 • PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 PRIA hindab taotlusi määruse lisades 3-6 toodud hindamiskriteeriumite alusel.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (hiljemalt 03.05.2016).

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 • Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Toetuse saaja tasub seejärel saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus,  Tähe tn 4, infotelefonil 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)