Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2024

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on motiveerida põllumajandusvaldkonna ettevõtjaid võtma praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega soovitakse kaasa aidata põllumajandusvaldkonna ettevõtetes toimuva ajakohase praktika läbiviimisele reaalses töökeskkonnas, hüvitades osaliselt õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 160 000 eurot. Toetust rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 5. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetust rakendatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 20järgi siseriikliku määruse alusel.

Toetust saab taotleda:

 1.  põllumajandustootja;
 2.  põllumajandustoodete töötleja või
 3.  veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe. Veterinaariaalane praktika peab toimuma põllumajandusloomadega.

Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekavarühma õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekavarühma õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:

 1. statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe esmaõppes;
 2. kutsekeskharidusõppes;
 3. täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
 4. bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Toetuse saamiseks peab praktika olema korraldatud ajavahemikus 01.01.2023–31.12.2023.

Toetuse saamiseks peab taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, olema erialane haridus või kutseseaduse lisas 1 kirjeldatud põllumajandustootja V tase (või kehtiv põllumajandustootja III taseme kutsetunnistus). Juhendaja peab olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, millest viimased kuus kuud praktikat korraldavas ettevõttes. Veterinaaria õppekavarühma õppekaval õppiva praktikandi juhendajal peab olema vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse.

Praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud praktikaleping õppeasutuse ja praktikandiga. Toetusõigusliku praktika juhendamise kestus lähtub töölepingu seaduse § 43 lõigetest 1 ja 2. Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Maksimaalne praktikapäevade arv nädala kohta on viis tööpäeva. Praktikat võib teha ka riigipühadel ja puhkepäevadel. Kui praktikant teeb praktikat ühel päeval kolm ja teisel viis tundi, siis arvutatakse need tunnid kokku üheks kaheksatunniseks tööpäevaks.

Toetustaotlusele tuleb lisada järgnevad dokumendid:

 1. Praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja 5. taseme kutsetunnistuse või veterinaararsti kutsetegevuse loa koopia;
 2. Praktika juhendaja töölepingu koopia praktikale eelnenud kolme aasta kohta. Juhendaja, kes juhendab veterinaaria õppekavarühma õppekaval õppivat praktikanti, esitab teenusepakkumise lepingu ärakirja, samuti oma kutsetegevuse loa viimase kolme aasta kohta;
 3. Taotleja, õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Kolmepoolses lepingus peavad olema sätestatud praktikantide või nende esindajate nimed, praktika toimumise aeg, õppekava nimetus koos õppekava koodiga, praktika kestus, praktika eesmärk jm teave, mis aitab täpselt kindlaks määrata praktika korraldamist ja läbiviimist konkreetses ettevõttes. Üliõpilastel võiks olla lepingus kirjas teave täiskoormusega õppimise kohta.
NR Haridustase Õppekavarühm Õppekava
1 Kutseharidus Põllundus ja loomakasvatus Hobuhooldaja
2 Kutseharidus Põllundus ja loomakasvatus Loomakasvataja
3 Kutseharidus Põllundus ja loomakasvatus Loomakasvatustöötaja
4 Kutseharidus Põllundus ja loomakasvatus Põllumajandustöötaja
5 Kutseharidus Põllundus ja loomakasvatus Taimekasvataja
6 Kutseharidus Aiandus Aednik
7 Kutseharidus Aiandus Maastikuehitaja
8 Kutseharidus Aiandus Nooremaednik
9 Kutseharidus Aiandus Noorem-maastikuehitaja
10 Kutseharidus Metsandus Forvarderioperaator
11 Kutseharidus Metsandus Harvesterioperaator
12 Kutseharidus Metsandus Metsakasvatus
13 Kutseharidus Metsandus Metsatehnik
14 Kutseharidus Metsandus Metsur
15 Kutseharidus Veterinaaria Loomaarsti abiline
16 Kutseharidus Toiduainete töötlemine Jookide tehnoloogia
17 Kutseharidus Toiduainete töötlemine Lihatoodete tehnoloogia
18 Kutseharidus Toiduainete töötlemine  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia
19 Kutseharidus Toiduainete töötlemine Piimatoodete tehnoloogia
20 Kutseharidus Toiduainete töötlemine Toiduainete tehnoloogia
21 Kõrgharidus Toiduainete töötlemine Rakenduskeemia ja biotehnoloogia
22 Kõrgharidus Toiduainete töötlemine Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
23 Kõrgharidus Toiduainete töötlemine Toidu- ja biotehnoloogia
24 Kõrgharidus Toiduainete töötlemine Toidutehnoloogia ja -arendus
25 Kõrgharidus Toiduainete töötlemine Toiduainete tehnoloogia
26 Kõrgharidus Põllundus ja loomakasvatus Loomakasvatus
27 Kõrgharidus Põllundus ja loomakasvatus Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
28 Kõrgharidus Aiandus Aiandus
29 Kõrgharidus Metsandus Metsandus
30 Kõrgharidus Metsandus Metsanduslik kavandamine ja analüüs
31 Kõrgharidus Metsandus Metsatööstus
32 Kõrgharidus Veterinaaria Veterinaarmeditsiin
33 Kõrgharidus Materjalide töötlemine Puidutöötlemise tehnoloogia
34 Kõrgharidus Majandusarvestus ja maksundus Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
35 Kõrgharidus Ehitus ja tsiviilrajatised Vesiehitus ja veekaitse
36 Kõrgharidus Ehitus ja tsiviilrajatised Maaehitus
37 Kõrgharidus Tehnikaalad (mujal liigitamata) Tehnika ja tehnoloogia

Toetuse määrad

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta ühes kalendrikuus.

Praktikatoetuse päevamäära otsustab PRIA eelarveaastal antava toetuse määra käskkirjaga, lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktikate kestustest.

Toetuse määramine

PRIA teeb toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 15. jaanuarist 2024. a.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 15. jaanuarist 2024. a.

Abiks taotlejale

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)