Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2023

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on motiveerida põllumajandusvaldkonna ettevõtjaid võtma praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega soovitakse kaasa aidata põllumajandusvaldkonna ettevõtetes toimuva ajakohase praktika läbiviimisele reaalses töökeskkonnas, hüvitades osaliselt õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

Taotlusi saab esitada 5. jaanuarist kuni 16. jaanuarini 2023. a.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. 

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse  § 20järgi siseriikliku määruse alusel.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID-kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse saamiseks peab praktika olema korraldatud ajavahemikus 01.01.2022 – 31.12.2022.

Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:
1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe esmaõppes;
2) kutsekeskharidusõppes;
3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Toetuse saamiseks peab taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, olema erialane haridus või Kutseseaduse lisas 1 kirjeldatud põllumajandustootja V tase (või kehtiv põllumajandustootja III taseme kutsetunnistus). Juhendaja peab olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, millest viimased kuus kuud praktikat korraldavas ettevõttes. Veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppiva praktikandi juhendajal peab olema vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse.

Praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud praktikaleping õppeasutuse ja praktikandiga. Toetusõigusliku praktika juhendamise kestus lähtub töölepingu seaduse § 43 lõigetest 1 ja 2. Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Maksimaalne praktikapäevade arv nädala kohta on viis tööpäeva, praktikat teha võib ka riigipühadel ja puhkepäevadel. Kui praktikant teeb praktikat ühel päeval kolm ja teisel viis tundi, siis arvutatakse need tunnid kokku üheks kaheksatunniseks tööpäevaks.

 

 1) põllumajandustootja
 2) põllumajandustoodete töötleja või
 3) veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe. Veterinaariaalane praktika peab toimuma põllumajandusloomadega.

1. Praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja  5. taseme kutsetunnistuse või veterinaararsti kutsetegevuse loa koopia;

2. Praktika juhendaja töölepingu koopia praktikale eelnenud kolme aasta kohta. Juhendaja, kes juhendab veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppivat praktikanti, esitab teenusepakkumise lepingu ärakirja, samuti oma kutsetegevuse loa viimase kolme aasta kohta;

3. Taotleja, õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Kolmepoolses lepingus peavad olema sätestatud praktikantide või nende esindajate nimed, praktika toimumise aeg, õppekava nimetus koos õppekava koodiga, praktika kestus, praktika eesmärk jm teave, mis aitab täpselt kindlaks määrata praktika korraldamist ja läbiviimist konkreetses ettevõttes. Üliõpilastel võiks olla lepingus kirjas teave täiskoormusega õppimise kohta.

NR

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA KOOD

Kool

1.

Aednik

133417

Räpina Aianduskool

2.

Aednik

131661

Räpina Aianduskool

3.

Aednik

216422

Räpina Aianduskool

4.

Aiandus

119257

Eesti Maaülikool

5.

Aiandus

451  

Eesti Maaülikool

6.

Forvarderioperaator

130497

Luua Metsanduskool

7.

Forvarderioperaator

132937 

Luua Metsanduskool

8.

Forvarderioperaator

215647

Luua Metsanduskool

9.

Forvarderioperaator

215702

Luua Metsanduskool

10.

Harvesterioperaator

130517

Luua Metsanduskool

11.

Harvesterioperaator

132957 

Luua Metsanduskool

12.

Harvesterioperaator

215649

Luua Metsanduskool

13.

Harvesterioperaator

215703

Luua Metsanduskool

14.

Hobuhooldaja

134864

Järvamaa kutsehariduskeskus

15.

Hobuhooldaja

185537

Järvamaa kutsehariduskeskus

16.

Hobuhooldaja

187398

Järvamaa kutsehariduskeskus

17.

Loomaarsti abiline

194318

Järvamaa kutsehariduskeskus

18.

Loomakasvataja

215966

Järvamaa kutsehariduskeskus

19.

Loomakasvatus

449

Eesti Maaülikool

20.

Loomakasvatus

396

Eesti Maaülikool

21.

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

371

Eesti Maaülikool

22.

Maastikuehitaja

130577

Luua Metsanduskool

23.

Maastikuehitaja

132977

Luua Metsanduskool

24.

Maastikuehitaja

213317

Luua Metsanduskool

25.

Maastikuehitaja

131660

Räpina Aianduskool

26.

Maastikuehitaja

131662 

Räpina Aianduskool

27.

Maastikuehitaja

216424

Räpina Aianduskool

28.

Metsakasvatus

130518 

Luua Metsanduskool

29.

Metsamajandus ja metsaökoloogia

460

Eesti Maaülikool

30.

Metsandus

401

Eesti Maaülikool

31.

Metsatehnik

215704

Luua Metsanduskool

32.

Metsur

132917

Luua Metsanduskool

33.

Metsur

130537

Luua Metsanduskool

34.

Metsur

226544

Luua Metsanduskool

35.

Nooremaednik

224482

Räpina Aianduskool

36.

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

119337

Eesti Maaülikool

37.

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

463 

Eesti Maaülikool

38.

Põllumajandustöötaja

141260

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

39.

Põllumajandustöötaja

215377

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

40.

Põllumajandustöötaja

136157

Järvamaa Kutsehariduskeskus

41.

Põllumajandustöötaja

215969

Järvamaa Kutsehariduskeskus

42.

Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia

167337

Tallinna Tehnikaülikool

43.

Taimekasvataja

215965

Järvamaa Kutsehariduskeskus

44.

Tehnika ja tehnoloogia

384  

Eesti Maaülikool

45.

Toiduainete tehnoloogia

100984

Eesti Maaülikool

46.

Toiduainete tehnoloogia

207937 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

47.

Toidutehnoloogia ja-arendus

2026 

Tallinna Tehnikaülikool

48.

Vesiehitus ja veekaitse

383

Eesti Maaülikool

49.

Veterinaarmeditsiin

398

Eesti Maaülikool

50.

Veterinaarmeditsiin

118977

Eesti Maaülikool

Toetuse määrad

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta ühes kalendrikuus.

Praktikatoetuse päevamäära otsustab PRIA eelarveaastal antava toetuse määra käskkirjaga, lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktikate kestustest.

Toetuse määramine

PRIA teeb toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast (16. jaanuarist 2023. a).

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast (16. jaanuarist 2023. a).

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus