Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks 2017

Meede 4.3.1 III voor MAK 2007-2013

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”  alaliik.

Toetuse eelarve käesoleval aastal on 977 000 eurot. Toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Taotlusvoorus 23.-30.10.2017 esitati toetuse saamiseks 16 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 923 638,08 eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 25. jaanuariks 2018.

Kõik esitatud taotlused said rahuldamise otsuse kogusummas 923 638,08 eurot.

 Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Käesoleva investeeringutoetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide kaudu. Investeeringutoetuse spetsiifiline eesmärk on parandada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisukorda.

Tagasi algusesse…

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse PRIA-s vastu 23. oktoobrist kuni 30. oktoobrini 2017.a.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Taotleja võib esitada mitu taotlust.

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  8. juuni 2015 määrusega nr 63 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks.

Toetuse taotlejaks on Põllumajandusamet. Maaparandusseaduse § 46 lõike 1 punkti 3 kohaselt korraldab ühiseesvooludel maaparandushoidu Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev Põllumajandusamet.

Toetust võib taotleda maaparandusseaduse § 46 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse 03.01.2006 korraldusega nr 1 „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" kehtestatud loetelus oleva ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks.

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr on 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalsuurust määruses ei sätestata, kuna see sõltub toetuse aastasest eelarvest.

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse määruse § 11 lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 25. jaanuariks 2018.

Tagasi algusesse…

 

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee