Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele 2018

Meede 4.3.1 IV voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

„Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele“ on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

Toetuse eelarve käesoleval aastal on 1 253 000 eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgnevalt: Põllumajandusametile on kogu eelarvest eraldatud 953 000 eurot ning Põllumajandusuuringute Keskuse ja Eesti Taimekasvatuse Instituudile kokku 300 000 eurot. Toetust makstakse MAK 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

EESMÄRK

Käesoleva investeeringutoetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide kaudu. Investeeringutoetuse üks spetsiifiline eesmärk on parandada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisukorda.

 

Tagasi algusesse…

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse PRIAs vastu 31. oktoobrist kuni 7. novembrini 2018.a.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

 

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 7. mai 2018 määrusega nr 26 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele.

Toetuse võimalikeks taotlejateks on Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Maaparandusseaduse § 46 lõike 1 punkti 3 kohaselt korraldab ühiseesvooludel maaparandushoidu Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev Põllumajandusamet.

Põllumajandusamet võib toetust taotleda maaparandusseaduse § 46 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelus" oleva ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks.

Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut võivad toetust taotleda kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks või rekonstrueerimiseks, kui toetatav tegevus viiakse ellu Maaeluministeeriumi valitsemisel oleval riigimaal, mis on antud toetuse taotleja valdusesse. Tegevuse osaks võivad olla järgmised tegevused:

  • toetatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui selle on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud;

  • toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;

  • kuivendussüsteemi toimimiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine;

  • pumpla puhul üksnes selle investeeringuobjekti jaoks vajaliku võimsusega elektriliini ehitamine pumplast lähima liitumispunktini ja elektrivõrguga liitumine.

Toetatav tegevus peab olema vastavuses veeseaduse §-s 35 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, arvestades kavandatava tegevuse võimalike kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.

 

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr on 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalsuurust määruses ei sätestata, kuna see sõltub toetuse aastasest eelarvest.

 

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse määruse § 12 lõigetes 2 ja 5 toodud hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on välja toodud § 13 lõigetes 4 ja 5. Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 5. veebruariks 2019.

Toetuse välja maksmiseks tuleb toetuse saajal pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist esitada PRIAle maksetaotlus koos määruses nõutud dokumentidega. Toetuse saajal on kohustus esitada PRIA-le tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kolmes osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

PRIA teeb maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saabumisest.

 

Tagasi algusesse…

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe tn 4, investeeringutoetuste info tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Tagasi algusesse…

 

LISAMATERJALID