Noore põllumajandustootja toetus 2017

EAGF

Tutvustus

Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis. NPT on üks otsetoetustest.

Taotleja peab täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 371 112 eurot.

Täpsema info noore põllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 22. maini 2017.

Hilinenult saab taotlusi esitada 23. maist kuni 16. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid ja nõustajad taotlejatele vastuvõtuperioodil tasuta juhendamist pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (loe siit). Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

 • NPT toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtsete pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH).

 • NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.

 • Tegemist on üheaastase kohustusega toetusega.

 • Toetuse taotleja peab olema vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.

 • Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab noor põllumajandustootja olema kuni 40-aastane (esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41-aastaseks). Seda vaadatakse alates 2015. aastast, enne 2015. aastat esitatud ÜPT taotlused ei lähe arvesse. Näiteks kui FIE taotles 2015. aastal ÜPT toetust ja oli 2015. aasta lõpu seisuga 40-aastane, siis saab ta taotleda 2017. aastal NPT toetust, kuigi on üle 41 aasta vana.

 • NPT toetust saab taotleda isik, kes asub esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina. Näiteks kui toetust taotleb FIE, kes 7 aastat tagasi kuulus äriühingusse, mis sai tulu põllumajandusest, siis see isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole esimest korda asunud tegutsema põllumajandusega.

 • Toetust makstakse kuni 5 aastat põllumajandusliku tegevusega alustamisest arvates. Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine.

Kui äriühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus (MTÜ) on mitu noort põllumajandustootjat, kes on äriühingusse, sihtasutusse või MTÜ-sse tulnud erineval ajal, siis arvestatakse viieaastast perioodi kõige varem äriühinguga, sihtasutusega või MTÜ-ga liitunud noore põllumajandustootja liitumise aja järgi.

Näiteks kui põllumajanduslik majapidamine asutati 2013. aastal, siis on võimalik toetust veel saada 2 aastat (2017. ja 2018. aasta eest).

 • Kui osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, ei pea kõik osanikud, aktsionärid või liikmed kuuluma äriühingu juhatusse, kuid kõik juhatuse liikmed peavad olema osanikud, aktsionärid, liikmed.

 • Kui taotlejaks on OÜ, AS või tulundusühistu, peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.

 • Kui taotlejaks on MTÜ, SA või täis- või usadusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.

 • Juhul, kui toetust taotleva äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse.

 • NPT saavad toetust sellised äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kus 100% kuulub noor(t)ele põllumajandustootja(te)le. Siiski on võimalus, et noore põllumajandustootja toetust saavad taotleda ka need äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kelle omanike ja juhatuse ringis eelnevalt ei olnud 100% noored, kuid vastavad muudatused tehakse äriregistris hiljemalt 16. juuniks 2017. aastal.

 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavuse trükis 2017). Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos juurdekuuluvate dokumentidega. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel alajaotuses (siin).

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.
 • kui MTÜ taotleb noore põllumajandustootja toetust, peab esitama ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja.
 • kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, tuleb ise esitada andmed tõhusa ja pikaajalise kontrolli tegemise kohta.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

PRIA kinnitas noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära 30. novembril 2017. Noore põllumajandustootja toetuse ühikumääraks on 2017. a 20,92 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele. NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel. 

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2017. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2018.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2017. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2017.

 Tagasi algusesse

   

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse