Mesilaspere toetus 2019

Riiklik

Mesilane

Tutvustus

 EESMÄRK

 Mesilaspere toetuse (edaspidi TARU) eesmärk on:

 • aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele;
 • aidata kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Mesilasperede parem registreerimine võimaldab tõhustada mesilashaiguste leviku tõrjumiseks kasutatavaid meetmeid.

 

TARU toetus aitab osaliselt hüvitada mesilaspere pidamisega seotud kulusid (näiteks talvesööda kulud ja ebasoodsate ilmastikutingimustega  kaasnevad talvekahjude kulud).

Meetme eelarve 2019. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 600 000 €. Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest.

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 1.-15. maini 2019.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Täpsemat infot e-PRIA kohta saab aadressil epria.pria.ee/.

e-PRIAs saab taotlust esitada 1. maist 15. maini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi taotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

TARU toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12 „Mesilaspere toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 Toetuse saamise nõuded:

 • Toetust antakse loomatauditõrje seaduse § 4 tähenduses loomapidajale, kes peab mesilasi.
 • Toetust makstakse mesilaspere pidajale, kellel on vähemalt üks mesilaspere.
 • Toetust antakse mesilaspere pidajale mesilaspere kohta, keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 1. mai 2019 seisuga pidas ning kelle pidamisest ta teavitas PRIA põllumajandusloomade registrit hiljemalt 15. mail 2019.
 • Toetuse saamiseks peab taotleja pidama taotluses märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini 2019.
 • Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit, tuleb mesilasperede arvu vähenemisest ja selle põhjustest teavitada PRIAt e-PRIA kaudu, esitades selleks taotluse muudatusavalduse. Muudatusavaldus tuleb esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates mesilasperede arvu vähenemisest. Kui mesilasperede arvu vähenemine on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, siis arvestatakse sellega toetuse menetlemisel ja taotleja osas ei rakendata toetusest ilmajätmist.

 

Vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks ei ole vääramatu jõud või erandlik asjaolu mesilaspere realiseerimine majandustegevusest tulenevalt). Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude hindamisel võetakse arvesse üksikjuhtudel ilmnenud asjaolusid.

Vääramatu jõuna ja erandlike asjaoludena käsitletakse näiteks järgmiseid juhtusid:

 • mesilaspere vargus (peab olema teavitatud Politsei- ja Piirvalveametit), 
 • karu rüüste (peab olema teavitatud Keskkonnaametit) 
 • taimekaitsevahendite väärkasutus (peab olema teavitatud Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA)).

Mesila registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine põllumajandusloomade registrile

Mesilaspere arvu teavitamiseks põllumajandusloomade registrile peab klient kõigepealt olema registreeritud PRIAs loomapidajana ja tal peab olema registreeritud loomapidamiskoht (mesila). Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda kohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil.

Mesila peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Iga ettevõtja või füüsiline isik peab enda ettevõtte/tegevuskoha andmed ise registrisse kandma.

Tegevuskoha saab registreerida e-PRIA iseteeninduskeskkonnas (vanas e-PRIAs) epria.pria.ee/ vastavas teenuses: Teenused → Loomade register → Andmete esitamine → Hoone, ala või mesila registreerimine. Mesila puhul tuleb valida loomapidamisala ja täita avanev registreerimise vorm. Valiku „Registreeri loomapidamishoone“ teevad suurtootjad, kellel toimub tootmine samas kohas.

Kui loomapidajal on varasemalt mesila registreeritud, siis mesilasperede arvu teatamiseks on vanas e-PRIAs avatud vastav e-teenus: Teenused → Loomade register → Andmete esitamine → Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga.

Täpsemat infot mesilate registreerimise ja mesilasperede arvu teatamise kohta saab lugeda PRIA kodulehelt rubriigist Loomade register ja „Abiks taotlejale“.

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil (01.05.-15.05.2019) PRIA-le esitada uues e-PRIAs mesilasperede toetuse taotlus. Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • Mesilasperede toetuse taotlus - taotlusel esitatakse nende mesilasperede arv, kelle kohta toetust taotletakse ja mesila registreerimise number, kus neid mesilasi peetakse. Toetuse taotluse esitamise eelduseks on põllumajandusloomade registrisse mesilasperede arvu teatamine ajavahemikul 1. mai – 15. mai 2019.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi. Kohapealsed kontrollid valitakse välja juhu- ja riskivalimiga, mis katab taotlejate seas kogu Eestit. Kohapealsed kontrollid viib läbi VTA.

PRIA teeb toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 31. detsembriks 2019.

PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

PRIA peadirektor kinnitas 27. septembril 2019. aastal mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 19,48 eurot abikõlbuliku mesilaspere kohta.

Euroopa Liidu vähese tähtsusega abi reeglite kohaldamine

Ettevõtjatele majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 5 lõike 1 tähenduses kohaldatakse mesilaspere toetuse puhul komisjoni põllumajandusliku vähese tähtsusega abi määrust (EL) nr 1408/2013. Vähese tähtsusega abi (nn de minimis abi) määr ettevõtjatele on 20 000 eurot kolmeks majandusaastaks (koos taotletava toetusega vaadatakse jooksval majandusaastal ja sellele eelnenud kahel majandusaastal antud põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi). Ületava osa eest toetust ei maksta.

Füüsilistele isikutele, kes ei ole ettevõtjad MSÜS § 5 lõike 1 tähenduses ei tohi jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul antud mesilaspere toetus ületada 15 000 eurot. Füüsilistele isikutele komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 ei kohaldu.

Vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 17 lõikele 1 võib põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 sätestatud tingimustele.

Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Liidu (EL) reeglite kohaselt abi, mis oma väikese mahu tõttu ei moonuta EL-i sisest konkurentsi.

Toetuse arvutamise alused

Taotlusel esitatud ja kindlakstehtud mesilasperede arvu vahe

Toetuse suuruse arvutamine

Kindlakstehtud  mesilasperede arv on suurem, kui taotlusel esitatud mesilasperede arv.

Toetus määratakse taotluses märgitud mesilasperede arvu alusel.

Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem, kui taotluses märgitud mesilasperede arv, ja taotleja on mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või avastatud nõuete rikkumine.

Toetus määratakse teavitatud mesilasperede arvu alusel.

Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja taotleja ei ole mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või on avastatud nõuete rikkumine, ning vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest.

Toetust ei määrata.

Kindlakstehtud  mesilasperede arv on väiksem kui muudatusavaldusega teavitatud mesilasperede arv ja vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest.

Toetust ei määrata.

 

 LISAINFO JA KONTAKT

 •  Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja taotluse esitamise kohta saab PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.
 • Mesilate registreerimise ja mesilasperede arvu teavitamise kohta saab täiendavat informatsiooni PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.