Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus 2018

Meede 1.18 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse eesmärgiks on toetada kunstkoelmute paigaldamist. Lisaks toetatakse jätkusuutlike kalavarude taastamist konkreetsete mere- ja rannikuelupaikades ja nende teaduslikku ettevalmistamist ning hindamist.

Meetme "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus" eelarve 2014-2020 programmperioodiks on  3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme eelarve 2018. aastaks oli 2 242 465 eurot. Maaeluministeerium kinnitas toetuse kasutamise kava eelarvega 1 899 281 eurot.

Eesmärk

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid

Toetuse eesmärgid täpsemalt on:

  • toetada mereloomastiku ja -taimestiku kaitsmiseks ja tugevdamiseks staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamist, paigaldamist või ajakohastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist.

Eeltoodud tegevuse alt planeeritakse toetada koha kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte, mille vajadus tuleneb nii rakenduskavast kui ka Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 jaoks tellitud uuringutest.

  • anda panus mere bioloogiliste ressursside paremasse haldamisse või kaitsmisse.

Selle tegevuse all toetatakse eelkõige koelmualade taastamist. Koelmualasid toetatakse mere- ja siseveekogudes.

  • toetada osalemist muudes tegevustes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Toetatakse jätkusuutlike kalavarude konkreetsete mere- ja rannikuelupaikade taastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist. Eelkõige toetatakse selle tegevuse alt karantiinihoone rajamist, mille vajadust kajastab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi aruanne „Põlula kalakasvatuskeskuse arendamise võimalused“.

Tagasi algusesse

Vastuvõtuaeg ja -koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt kavas osalemiseks toimus Maaeluministeeriumis  kuni 11. novembrini 2018. a.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse. Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt. Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindas Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel.

Kava kinnitas maaeluminister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Toetatavate tegevuste elluviimise tähtajad ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Tagasi algusesse

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  35 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumist. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

Tagasi algusesse

 

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

 

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse