Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 12. november 2018

A A A
Prindi

Toetuste register

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning järelevalve selle üle. Registri asutamise ja pidamise aluseks on Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrus nr. 14), register võeti kasutusele 1. jaanuaril 2002. Registrisse kantakse andmed toetuste taotlejate, toetuste määramise ning toetussummade ja nende väljamaksmise kohta.

Kõik esmakordsed toetuste taotlejad või abi saajad peavad registreerima ennast PRIA-s taotlejana ning esitama korrektsed kliendiandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Samuti tuleb registreerida ennast taotlejaks isikutel, kes esmakordselt taotlevad tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, impordiõiguse, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, abinõudes osalemise heakskiitu või tunnustamist või teevad pakkumuse. Kliendiks registreerimine toimub ühekordse tegevusena. Kliendil on kohustus hoida enda andmed registris korrektsetena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kui klient on toetuse taotlejana või abi saajana tegevuse lõpetanud (sh ei ole kehtivaid kohustusi), siis tuleb ka sellest põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit  teavitada.

Taotlejaks, abi saajaks, loomapidajaks või loakohustusega ettevõtjaks saab mugavalt ja kiiresti registreerida PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs.

Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst „Kliendi andmed“.

Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik uues e-PRIAs kohe soovitud toimingutega jätkata (nt toetuse taotlemine). Vanas e-PRIAs saab toimingutega jätkata 2 minuti pärast.  

NB! Uues e-PRIAs ei saa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud registreerida PRIA kliendiks taotlejana või abi saajana / loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana.

Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on andmete esitamiseks järgmised võimalused:

-          saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee

-          pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse, mille kontakte vt  http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood

-          saata taotlus posti teel aadressile PRIA, Tähe 4, 51010 Tartu

Vormid

Taotlus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (täidetav pdf)

Taotlus kliendi andmete muutmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide/põllumajandusloomade registris (251.57 KB)    (täidetav pdf)Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner