Loomade heaolu toetus 2017

Meede 14.1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused.

Meetme eelarve 2017.a esitatud taotluste rahastamiseks on 6 538 000 eurot.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-22. maini 2017. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 23. maist kuni 16. juunini 2017. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub siin. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele tasuta abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Loomade heaolu toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (loe siit). Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • Loomade heaolu toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on aktiivne põllumajandustootja ja kelle nimel on taotlemise aasta 2. mai seisuga PRIA põllumajandusloomade registris loomi;
 • toetust saab taotleda nõuetekohastele loomadele vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 nõuetekohase munakana kohta. Loomühikute arvestamise koefitsiendid loomrühmade kaupa on järgmised:
  • vähemalt kuue kuu vanune veis  - 1;
  • vähemalt kuue kuu vanune hobune - 1;
  • vasikas - 0,4;
  • emis - 0,5;
  • siga - 0,3;
  • lammas ja kits - 0,15;
  • munakana - 0,014.
 • Kohustuseperiood kestab 1 aasta;
 • karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini ning karjatamise andmed peavad olema kantud karjatamispäevikusse;
 • toetust saab taotleda veise, vasika, hobuse, lamba ja kitse kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud, kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab pidama 2. maist kuni 31. augustini (loomade register).
 • Oluline! Kitsedele ja lammastele tuleb LHT taotlemisel lisaks muule söödale kasvatada põllumajandusmaal vähemalt viit põllumajanduskultuuri, millest vähemalt üks on:
  • harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik saialill, suur teeleht, harilik võilill, aedpetersell, piparmünt või harilik palderjan

ning teisteks põllumajanduskultuurideks võivad olla:

 • harilik nõiahammas, harilik esparsett, valge mesikas, harilik lutsern, valge ristik, roosa ristik, suvivikk, küüslauk, harilik sibul, naeris, aedporgand, redis, söödakapsas ja aed-mädarõigas.

Ühe lamba või kitse kohta tuleb kasvatada nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt 5 m² suurusel alal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega minimaalse põllusuurusega 0,01 ha. Segus kasvatamise korral loetakse nõuetekohaseks põllumajanduskultuur, mida kasvatatakse vähemalt kümnel protsendil põllu pinnast;

 • toetust saab taotleda sigade kohta, keda taotleja peab kohustuseaasta 1. mai seisuga taotlusel märgitud loomakasvatushoones. Sead on nõuetekohaselt identifitseeritud, andmed põllumajandusloomade registrisse kantud ja sigade üle peetakse nõuetekohast arvestust;
 • toetust võib taotleda taotleja majapidamises kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuse aasta 30. aprillini peetud keskmise munakanade arvu või sellest väiksema arvu alusel. Kanade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust, mida tuleb säilitada 2020. a lõpuni. Alates 01.04.2017 keelab VTA käskkirjaga nr 51 „Täiendavate loomatauditõrje abinõude kehtestamine lindude gripi ohu vähendamiseks“ lindude pidamine välitingimustes. Välitingimustes võib pidada ainult juhul, kui lindude sees pidamine on kahjustab lindude heaolu. Täpsemalt saab lugeda VTA kodulehelt;
 • Oluline! Taotletavate loomagruppide loomakasvatushooned peavad olema registreeritud põllumajandusloomade registris. Veiseid, vasikaid, hobuseid, lambaid ja kitsi peetakse kohustuse aasta 1. jaanuarist 1. aprillini ja 1. detsembrist 31. detsembrini loomakasvatushoones või -rajatises, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris;
 • hobuste kohta peab taotlejal olema hobuse pass ja põllumajandusloomade registris kehtiv UELN;
 • ühe hektari rohumaa kohta tuleb taotlejal pidada 1,4 loomühiku ulatuses karjatatavaid loomi, võttes arvesse kõik taotleja kasutuses olevad rohumaad. Loomkoormust jälgitakse taotlejatel, kes taotleb toetust hobuste kohta;
 • loomade heaolu toetust ei maksta nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud  mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena;
 • taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majandusüksuses kohustusperioodi jooksul järgmisi baasnõudeid:
  • võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
  • kaitseb looma välitingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
  • tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed;
 • loomade heaolu taotlemisel täidab taotleja määrusest tulenevaid täiendavaid baasnõudeid, mida saab lugeda siit;
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavuse trükis 2017);
 • taotlejal on võimalik taotleda toetust loomade heaolu toetuse koolituse lisanõude täitmise eest. Toetust lisanõude täitmise eest makstakse juhul, kui koolitus on läbitud enne taotlemise aasta 2. maid. Koolitusel osalemise eest makstakse toetust taotleja kohta kuni kaks korda MAK programmiperioodi jooksul. 2017. aastal ei ole ettenähtud koolitusi veel toimunud ja arvatavasti enne 2. maid ka ei toimu. Kui koolituste toimumisajad ja -kohad selguvad, teavitab PRIA sellest LHT taotlejaid ning koolituste kohta leiab infot ka aadressil www.pikk.ee. Pärast 2. maid toimunud koolitusel osalemist saab seejärel koolituse lisanõude täitmise eest toetust taotleda 2018. aastal.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle:

 • pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vorm PT50;)
 • põldude loetelu (vorm PT50A) ja põllumassiivi kaardid, mis on vajalik, kui taotletakse toetust ka hobustele;
 • loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C);
 • väljavõtte selle hobuse passist, kelle kohta taotleja toetust taotleb ja kes ei ole registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN).

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäär põhitegevuse nõuete täitmise eest looma kohta on järgmine:

 • vähemalt kuue kuu vanuse veise kohta 44 eurot aastas;
 • alla kuue kuu vanuse veise kohta 17,10 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse hobuse kohta 40 eurot aastas;
 • sea (va emis) kohta 24 eurot aastas;
 • ühikumäär emise kohta 42 eurot aastas;
 • lamba kohta 9 eurot aastas;
 • kitse kohta 9 eurot aastas;
 • munakana kohta 2,37 eurot aastas.
 • Toetuse ühikumäär koolituse lisategevuse nõude täitmise eest on 75 eurot taotleja kohta aastas.*

*Koolitus peab olema läbitud enne taotlemise aasta 2. maid. 2017. aastal ei ole ettenähtud koolitusi veel toimunud. Kui koolituste toimumisajad ja -kohad selguvad, teavitab PRIA sellest LHT taotlejaid ning koolituste kohta on infot ka aadressil www.pikk.ee.

 

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor kontrollide tulemusi arvestades. Otsused vormistatakse hiljemalt 10. veebruariks 2018. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2018.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679, loomade registriga seotud probleemide puhul registrite infotelefonil 731 2311

Tagasi algusse

Abiks taotlejale

Juriidiliseed alused

Nimetus