Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus 2022/2023

EAGF

Tutvustus

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete eesmärk on taastada laste jaoks seos põllumajandusega ja mitmesuguste põllumajandustoodetega, eriti oma piirkonna toodanguga, ning harida lapsi seonduvates küsimustes, näiteks tervislikud toitumisharjumused, kohalikud toiduahelad, mahepõllumajandus, toidu kestlik tootmine ja tarbimine ning toiduainete raiskamise vastu võitlemine.

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed täiendavad piimatoodete ning puu- ja köögivilja pakkumise meetmeid, seega saavad osaleda üksnes haridusasutused, mis osalevad ka koolipiima ja/või puu- ja köögivilja pakkumise meetmes.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlusi saab esitada 15. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2022.

Maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 10. augustil 2023 ning toetus makstakse välja kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Taotluste esitamine toimub PRIA iseteenindusportaalis e-PRIA.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Tegevused peavad olema lõpetatud ning nende eest tasutud hiljemalt 31.07.2023.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavad tegevused võivad hõlmata järgmist:

 • põllumajandusettevõtete, viljapuuaedade, tootjaorganisatsioonide, piimatöötlemisüksuste, põllumajandustootjate turgude, puu- ja köögiviljade laos sorteerimise ja pakendamise ning põllumajandusmuuseumide külastamine ja muu selline tegevus;
 • kooliaedade ja viljapuuaedade rajamine ja hooldamine;
 • toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistunnid, õpitoad, laborid ja muu selline tegevus;
 • koolitunnid, seminarid, konverentsid, õpikojad ja muu selline tegevus;
 • õppematerjalid, võistlused, mängud, hariduslikud viktoriinid, teemapäevad või -nädalad ja muu selline tegevus.

Tingimused

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

Toetust saavad taotleda:

 • haridusasutused (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium)
 • linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate haridusasutuste nimel
 • haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja, piimatööstus)

Kaks viimasena nimetatud taotlejat saavad toetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt vastavate haridusasutustega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab eelnevalt andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIAle esitada koos heakskiidu taotlusega.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel  e-PRIAs kinnitab taotleja esindaja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi saab PRIAle esitada jooksvalt - kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30. päeval pärast taotluse esitamist. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda tegevuste elluviimiseks, mis on seotud kas puu- ja köögivilja või piima ja piimatoodete pakkumisega või mõlemaga. Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda üksnes haridusasutuste nimel, mis osalevad ka koolipiima ja/või puu- ja köögivilja pakkumise meetmes

Kaasnevate haridusmeetmete kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ületab 1000 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust või ei ole valinud odavaimat pakkumust, peab ta seda põhjendama. Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ei ületa 1000 eurot, peab ta olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge, võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga.

Hinnapakkumuste ärakirjad tuleb koos taotlusega esitada läbi e-PRIA.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab ettenähtud eelarvet, vähendab PRIA toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teavitab toetuse vähendamisest taotlejat otsuse ärakirja või väljavõtte teel.

Kui toimub toetuse võrdeline vähendamine,  siis tuleb taotlejal kümne tööpäeva jooksul otsuse kättesaamisest esitada läbi e-PRIA parandatud taotlus, milles on arvestatud toetuse määramise otsust. Parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja toetatava tegevuse elluviimiseks väljavalitud teenuseosutajalt uue hinnapakkumuse, mis vastab parandatud pakkumuskutsele. Kui toetatava tegevuse väljavalitud teenuseosutaja loobub uue hinnapakkumuse tegemisest, teeb taotleja uue pakkumuskutse ja leiab uue teenuseosutaja või esitab PRIAle teate toetuse taotlemisest loobumise kohta.

Soovi korral võib taotleja tegevuse ellu viia algselt planeeritud mahus, suurendades vähendatud toetuse võrra taotleja omaosalust – sellisel juhul ei ole vaja uusi hinnapakkumusi võtta. Omaosaluse suurendamiseks tuleb samuti e-PRIA kaudu esitada toetustaotluse muudatustaotlus.

Kohustused

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise korraldamise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise algust PRIAle teate, mis sisaldab tegevuse kohta järgmisi andmeid:

 • toimumise algus;
 • toimumise lõpp;
 • toimumise koht;
 • kontaktisiku andmed.

Teavitus tegevuse toimumise kohta tuleb esitada läbi e-PRIA.

Teavitust ei ole vaja esitada juhul, kui tegevuseks on kooliaia rajamine või foto-/videokonkurss.

 

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise kohta tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 10. augustil 2023.

Maksetaotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) selle teenusepakkuja väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

2) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

3) punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;

4) osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri vajaduse korral.

Toetuse määrad

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse määr on 25 eurot lapse kohta õppeaastas.

Abiks taotlejale

e-PRIA kasutusjuhend

Nimetus Lisatud

Kaasnevates haridusmeetmetes osalemiseks heakskiidetud taotlejad

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)