Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2019

Riiklik

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse näol on tegemist kalanduse riikliku toetusega, mida annab riik PRIA kaudu. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab määrusega maaeluminister.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest. 2019 taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

• Eesmärk

• Vastuvõtu aeg ja -koht

• Toetuse tutvustus/tingimused

• Toetuse määramine ja väljamaksmine

 

EESMÄRK        

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 4. detsember – 11. detsember 2019.a

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid. e-PRIAsse saate sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd, Smart-IDd või pangalinki.

Juhend kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse esitamiseks PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida siin.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Erialade loetelu, mille omandamiseks toetust antakse:

 • kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine;
 • kalakasvatus;
 • kalakasvataja;
 • kalandus ja vesiviljelus;
 • 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • siseveelaeva laevajuht;
 • 750-kilovatise ja suurema peamasina efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik;
 • vanemmadrus;
 • laevamotorist;
 • laevaelektrik;
 • toidutehnika ja tootearendus

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui 1. september 2018 ega hilisem kui 30. november 2019 ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille korraldamise kohta on enne praktika algust õppeasutuse, praktikandi või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku vahel sõlmitud leping, milles on kokku lepitud praktika toimumise täpsem korraldus ning praktikalepingu poolte õigused ja kohustused.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

Taotlemiseks vajalikud nõuded on leitavad meetme määrusest.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Praktikatoetuse päevamäära kehtestab maaeluminister käskkirjaga.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 45 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

Tagasi algusse

 

Abiks taotlejale

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud infoinfo [at] pria [dot] ee