Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2019

Riiklik

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse näol on tegemist kalamajandusliku vähese tähtsusega abi, mida annab riik PRIA kaudu. Abi saamiseks esitatavad nõuded ning vähese tähtsusega abi saamiseks taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab maaeluminister.

Koolitustoetuse eesmärgiks on osaliselt hüvitada koolituskulusid, mis on seotud kalapüügi-või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolituskuludega.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

2019 taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. 

Täpsem info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

• Eesmärk

• Vastuvõtu aeg ja koht

• Toetuse tutvustus/tingimused

• Toetuse määramine ja väljamaksmine

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest. 

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada 6. novembrist kuni 13. novembrini 2019.a

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid. e-PRIAsse saate sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd, Smart-IDd või pangalinki.

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse esitamise abimaterjal on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida siin.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse

 

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;

• mis on toimunud taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini;

• mille kestus on olnud vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

Toetuse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse toetust kuni 50 % abikõlblikest kuludest (vt määrust).

Toetust antakse kuni 60% abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on :

1)      puudega töötaja

2)      ebasoodsas olukorras olev töötaja

3)      keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja.

 

Toetust antakse kuni 70 % abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja.

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär ühe töötaja kohta.

Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 31 lõikes 3 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks.

Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 717/2014 mõistes, see tähendab, et ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mistahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded on nimetatud meetme määruse § 6.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

 

Tagasi algusesse