Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus 2022

Meede 4.3.2 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Toetus on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamismeede, mille eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme käesoleva taotlusvooru eelarve on 37 850 eurot.

PRIA võtab taotlusi vastu alates 06.04.2022 kuni 13.04.2022. Eeltäitmine toimub 30.03.2022 kuni 05.04.2022. 

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu.

Juhend kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetuse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetatavateks tegevusteks on jätkusuutlike kalapüügi- ja vesiviljelustoodete, sealhulgas väikesemahulisest rannapüügist saadud kalapüügitoodete, sertifitseerimine ning kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemine.

Toetust kalapüügitoodete sertifitseerimisele võivad taotleda mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.

Toetust kalapüügitoodete turu-uuringute tegemisele ja sertifitseerimisele võivad taotleda MTÜd, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega.

MTÜdel on kalapüügitoodete sertifitseerimise ja turu-uuringutele toetuse taotlemisel omafinantseeringu minimaalne määr 40% abikõlblike kulude maksumusest.

Ettevõtetel on kalapüügitoodete sertifitseerimise toetuse taotlemisel omafinantseeringu minimaalne määr 50% abikõlblike kulude maksumusest.

Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks. Kui taotleja soovib taotleda toetust nii sertifitseerimiseks kui ka turu-uuringute tegemiseks, siis ei saa ta seda teha sama taotlusega.

Toetuse taotlemiseks kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimiseks peab taotleja tegema hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kellel on sellekohane akrediteering. Akrediteeringu olemasolu saab kontrollida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt.

Toetuse taotlemiseks kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemiseks peab taotleja tegema hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kelle põhitegevusala on EMTAK 2008 või NACE (Euroopa Liidu majandustegevuste nomenklatuur) järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemine.

Toetuse taotlemise abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on leitavad meetme määrusest § 3 ja § 4.

Toetuse nõuded ja tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus“.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest.

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28.

PRIA hindab esitatud taotlusi meetme määruse § 8 toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

  1. tegevuse põhjendatus;
  2. mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
  3. tegevuse kulutõhusus;
  4. taotleja suutlikkus tegevus ellu viia.

Hindamise järel moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluse korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

Toetust makstakse üksnes abikõlbulike kulude hüvitamiseks tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. Toetust makstakse vastavalt meetme määruse §-le 10, milles on loetletud ka dokumendid, mis taotlejal tuleb seoses maksetaotlusega esitada.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega, hiljemalt 30.06.2023.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus on turu-uuringute elluviimise korral 20 000 eurot ja sertifitseerimistegevuste elluviimisel 60 000 eurot.

Kohustused

Toetuse saaja peab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid säilitama 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

 

Tähistuse kohta leiab lisainformatsiooni:

PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)