Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus 2017

Meede 4.4.3 EMKF

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ eesmärgiks on toetada kala käitlemisettevõttele energia-ja ressursiauditi läbiviimist. Energia- ja ressursiauditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringud jäätmete töötlemisse.

Toetust rahastatakse  75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2017. aastaks on 300 000 eurot.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ eesmärgiks on toetada:

1) kalakäitlemisehitisele energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditi tegemine;
2) kalakäitlemisehitisele energiaauditi tegemine ja ettevõtte ressursikasutamise süstemaatiline menetlemine, mille raames analüüsitakse kasutusel olevaid tootmisvahendeid ja -tagavarasid, kaupade ja teenuste tootmistegureid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulka.

 Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu alates 28. aprillist kuni 31. detsembrini 2017.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

  Tagasi algusseTOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Meetme määrus on leitav lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/117022017001

Toetust võib taotleda mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kes tegeleb majandustegevusega kalakäitlemise tegevusalal (edaspidi taotleja).

Taotleja ei või toetust taotleda energiaauditi tegemiseks, kui ta on varem toetust saanud ressursiauditi tegemiseks.

Kalakäitlemisehitis, millele toetuse raames energia- või ressursiauditit tehakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates energia-ja ressursiauditi toetuse viimase toetusosa väljamaksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.

Üks taotleja võib taotleda toetust rohkem kui ühele kala käitlemisehitisele energia- või ressursiauditi tegemiseks.

Energiaauditit teevad asjakohase pädevusega füüsilised isikud (energiaauditi meeskond), kellest vähemalt üks omab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kaheksanda taseme kutsetunnistust energiatõhususe valdkonnas.

 Ressursiauditit teevad asjakohase pädevusega füüsilised isikud (ressursiauditi meeskond), kellest:
 1) vähemalt üks on läbinud Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud ressursijuhtimise alase koolituse;
 2) vähemalt üks omab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku seitsmenda või kaheksanda taseme kutsetunnistust ehituse, arhitektuuri, kinnisvara ja geomaatika või energeetika ja elektriala või tehnika, toomise ja töötlemise valdkonnas.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik on energia-ja ressursiauditi  tegemiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 tehtud kulu.

Mitteabikõlblikud kulud
 1) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhtudel;
 2) taotleja tööjõukulu;
 3) vara soetamise kulu;
 4) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 5) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
 6) juriidilise konsultatsiooni kulud;
 7) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile  toetuse taotluse esitamist.

 

Olulisemad andmed, mida taotleja peab esitama taotlemisel:

  • taotleja kontaktandmed ja andmed taotleja suuruse kohta (mikro, väike-, keskmine- või suurettevõtja)

  • taotleja registrikood;

  • Määruse paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;

  • tõend omafinantseeringu olemasolu kohta (omaosalust tõendav pangakonto väljavõte, sõlmitud laenuleping vms);

  • kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.   

  • Siinne loetletu nõuetest taotleja ja taotluse kohta ei ole ammendav, täpsete tingimustega palume tutvuda meetme määrusest.

Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot.

PRIA hindab esitatud taotlusi määruses toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

  Tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Auditi tulemusel koostatakse auditi aruanne. Nõuded energia ja ressursiauditis toodud andmetele on toodud määruse § 10.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse 18 kalendrikuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

  Tagasi algusseLISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378.

Lisamaterjalid