Erakorraline toetus põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks

EAGF, Riiklik

Tutvustus

Toetust antakse põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks ning see on suunatud tegevusvaldkondadele, kus majanduslik kahju on olnud kõige suurem. Toetatavad valdkonnad on piimatootmine, lamba- ja kitsekasvatus, lihaveisekasvatus ning õuna- ja sõstrakasvatus.

Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 3 445 194 eurot. Toetust rahastatakse 50% Euroopa Liidu eelarvest ja 50% Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 6.-13. detsembril 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Erakorralise toetusega toetatakse järgnevaid põllumajandustoodete esmatootmise tegevusvaldkondi:

Piimatootmise puhul antakse toetust taotlejale, kes pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viit, kuid mitte rohkem kui 135 piimatõugu lehma, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal.

Lamba- ja kitsekasvatuse puhul antakse toetust taotlejale, kes pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel kokku vähemalt kümmet utte, emakitse või vähemalt kümne kuu vanust utt-talle või emast kitsetalle, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal.

Lihaveisekasvatuse puhul antakse toetust taotlejale, kes pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel kokku vähemalt viit ammlehma või vähemalt kaheksa kuu vanust lihatõugu lehmmullikat, sealhulgas ristandit, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal.

Õuna- ja sõstrakasvatuse puhul antakse toetust taotlejale, kes kasvatas 2022. aastal õunu või sõstraid (punast, musta ja valget sõstart) kokku vähemalt 0,5 hektaril ja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist kogu tema kasutuses olnud põllumaa ja püsikultuuride aluse maa hektari kohta vähemalt 500 eurot müügitulu.

NB! Õuna- ja sõstrakasvatuse valdkonnas peab majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni vormi E esitamise kohustus olema täidetud hiljemalt 1. novembriks 2023. aastal.

 

Toetust antakse ainult nende loomade ja hektarite kohta, mis vastavad toetuse nõuetele ning millele on toetust taotletud.

PRIA eeltäidab 6. detsembriks registrite andmete põhjal elektroonse taotluse, mille taotleja leiab e-PRIAst. Taotleja saab enda andmed üle kontrollida ja kui ta avastab eeltäidetud taotluses ebaõigeid või puudulikke andmeid, siis tuleb sellest PRIAt kirjalikult teavitada, saates digitaalselt allkirjastatud teavituse e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee).

Kindlasti tuleb hiljemalt 13. detsembril kõigil erakorralise toetuse soovijatel esitada ka taotlus toetuse saamiseks.

Toetuse määrad

PRIA otsustab erakorralise toetuse ühikumäära põllumajanduslooma või hektari kohta, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, nende jaotust tegevusvaldkondade vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu. 

17. jaanuaril 2024 kinnitati erakorralise toetuse ühikumäärad:

1) piimatootmise tegevusvaldkonnas 20,55 eurot piimatõugu lehma kohta;
2) lamba- ja kitsekasvatuse tegevusvaldkonnas 10,68 eurot ute, emakitse või vähemalt kümne kuu vanuse utt-talle või emase kitsetalle kohta;
3) lihaveisekasvatuse tegevusvaldkonnas 63,25 eurot ammlehma ja vähemalt kaheksa kuu vanuse lihatõugu lehmmullika, sealhulgas ristanid kohta;
4) õuna– ja sõstrakasvatuse tegevusvaldkonnas 107,33 eurot õuna- ja sõstraistandiku hektari kohta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et erakorraline toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31. jaanuaril 2024. a.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo: