Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks 2023

Meede 4.3.3.1 I voor EMKF EMKF 2014-2020 RK

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Maaeluministri määruse „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale“ eesmärk on leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid kalandusvaldkonnas.  

Toetust saab taotleda kalapüügiks kasutatud aktsiisivaba diislikütuse või vesiviljelustoodete tootmisel ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel kasutatud elektrienergia hinnatõusu selle osa kohta, mis on ilmnenud pärast Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukraina vastu, st ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. aastal.

Määruse alusel avaneb kaks taotlusvooru, millest „Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks“ eesmärk on hüvitada kalapüügil kasutatava kütuse hinnatõusust tingitud lisakulud merekalapüüdjatele (sh kaugpüüdjatele)Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegutseb taotluse esitamise ajal ja tegutses 2022. aastal tegevusalal, milleks on merekalapüük (EMTAK-i jao A alajagu 03111) ning kes omab kalalaevastiku segmenti 4S1 või 4S3 kantud kalalaeva.

Elektrienergia hinnatõusu hüvitamise taotlusvoor avaneb 29. märtsil. Selle kohta leiab rohkem infot siit.

Meetme „Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks” taotlusvooru eelarve on 2 180 000 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% Eesti kaasrahastusest.

Taotluste vastuvõtt toimub 28. veebruarist algusega kell 14.00 kuni 7. märtsini 2023. a.

Taotlusi saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonnas e-PRIA. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIA kaudu toetustaotluse. 

Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegutseb taotluse esitamise ajal ja tegutses 2022. aastal tegevusalal, milleks on merekalapüük (EMTAK-i jao A alajagu 03111) ning kes omab kalalaevastiku segmenti 4S1 või 4S3 kantud kalalaeva.

Taotlejale ja taotlusele esitavate nõuete täielik nimekiri on täpsemalt kirjeldatud määruses § 7.  

1) Taotlejale on Maksu- ja Tolliameti (MTA) poolt väljastatud 2022. aastaks aktsiisivabastuse luba kutseliseks kalapüügiks kasutatava diislikütuse ostmiseks. Luba ei nõuta, kui taotleja taotleb toetust kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeval kasutatud diislikütuse kohta.

2) Taotleja diislikütusekulu on selgelt seostatav tema kalapüügitegevusega.

1) Kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu tõendav dokument või väljavõte raamatupidamisregistri kontost, milles on välja toodud nende toodete müügitehingud 2022. aasta kohta. 

NB! Esitama ei pea kõiki 2022. aasta müügitulu tõendavaid dokumente, piisab mõnest arvest. Nõude eesmärk on veenduda, et ettevõtja tegutseb aktiivselt oma tegevusalal ning on saanud müügitulu.

2) Selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt taotleja ostis aktsiisivaba diislikütust ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022.

3) Aktsiisivaba diislikütuse ostmist tõendavad maksekorraldused, väljatrükid või arvelduskonto väljavõte.

 

Toetuse määrad

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 500 000 eurot. Toetust ei anta, kui selle suurus jääb alla 1000 euro.

Toetuse määr on 100 protsenti. Kui taotleja on suurettevõtja, makstakse toetus välja 20 protsenti väiksemana. Nõue tuleneb määruse (EL) nr 508/2014 lisas 1 kehtestatud toetuse erimääradest, mille kohaselt vähendatakse toetust suurettevõtjale 20 protsenti.

Toetus diislikütuse hinnavahe hüvitamiseks arvutatakse järgmiselt: ühikuhind 0,33 eurot liitri kohta korrutatakse ettevõtja kutseliseks kalapüügiks soetatud aktsiisivaba diislikütuse kogusega ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. a.

Kalapüügiga tegelev ettevõtja on ostnud ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. a 100 000 liitrit aktsiisivaba diislikütust. Aktsiisivaba kütuse keskmine hind liitri kohta Eestis ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar 2022. a oli 0,845 eurot ning sama kütuse keskmine hind ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. a oli 1,177 eurot (allikas: EL veebileht Weekly Oil Bulletin, Maaeluministeeriumi arvutused). Selle näite põhjal saab öelda, et alates 2022. aasta 1. märtsist kuni aasta lõpuni on maksuvaba diislikütuse keskmine hind olnud kõrgem kui aasta esimesel kahel kuul (enne Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukrainas).

Selle põhjal saab teha arvutuse: 1,177 – 0,845 = 0,332. Keskmine aktsiisivaba kütuse hinnavahe on 0,33 eurot liitri kohta. Selle võrra on kütuse tarbimine põhjustanud ettevõtjale lisakulu.

Toetuse suuruse arvutamiseks korrutame toetuse taotleja ostetud kütuse koguse, milleks on 100 000 liitrit, kahe perioodi keskmiste hinnavahega, milleks on 0,33 eurot. 100 000 x 0,33 = 33 000. Seega oleks antud näite puhul toetuse taotleja maksimaalne võimalik toetuse summa 33 000 eurot.

Toetuse määramine

PRIA hindab nõuetekohaseid taotluseid hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

Hindepunktide andmine on täpsemalt välja toodud määruses § 10.  

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Toetuse väljamaksmise otsus tehakse koos taotluse rahuldamise otsusega. 

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 4 punktis 3 sätestatud alusel, rahuldades kõik määruse nõuetele ja hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavad taotlused ning vähendades vajaduse korral (eelarve ületamisel) toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.

1) Toetuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast mõjutatud probleem või kitsaskoht.

2) Toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas toetuse andmine leevendab lisakulusid, mida on kantud Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast põhjustatud turuhäirete mõjude tõttu tarneahelas.

3) Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja õiguslikku eeldust tegutsemiseks kalapüügi, vesiviljelustoodete tootmise või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise valdkonnas.

4) Toetuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas on selge, kuidas on arvutatud taotletav toetuse summa.

Kohustused

Toetuse saaja on kohustatud täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

Toetuse saaja peab tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ning kulude abikõlblikkuse – nimetatud kohustus hõlmab üldist korrektsust teabe ja aruannete esitamisel, sealhulgas ettenähtud vorminõuete järgimist, arusaadavate selgituste andmist, õigete andmete ja nõutud dokumentide tähtaegset esitamist. Nimetatud nõue hõlmab ka seda, et kulu- ja maksedokumendid peavad vastama raamatupidamisarvestuses kehtivatele nõuetele. Kui toetuse saaja ei esita tõendeid kulu abikõlblikkuse kohta, siis ei saa lugeda kulu abikõlblikuks ega toetust välja maksta või lugeda väljamakstud toetus õiguspäraselt väljamakstuks.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

toetustega seotud info: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)