Kalanduspiirkonna tegevusrühma tegevustoetus

EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Kalanduspiirkonna tegevusrühma toetuse eesmärk on soodustada kalanduskogukondade arengut ja suurendada kalanduse kohalike tegevusrühmade suutlikkust elavdada kohaliku arengu strateegiate rakendamist.

Kalanduspiirkonna eelarvevahendite piirmäärad on nimetatud määruse lisas 2. Toetust rahastatakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 (EMKVF) vahenditest.

Toetustaotlusi saab esitada 29. aprillist 15. maini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 18. oktoobri 2023. a määrusega nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ (edaspidi määrus).

Kohaliku tegevusrühma toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punktis c sätestatud kohaliku arengu strateegia ning selle rakendamise juhtimiseks, seireks ja hindamiseks, sealhulgas sidusrühmadevahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

EMKVFi kohaliku tegevusrühma toetust võib taotleda, kui kohalik tegevusrühm vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning täidab määruse nr 69 § 3 ja 4 sätestatud nõudeid. Samuti peab tema EMKVFi kohaliku arengu strateegia olema Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsusega heaks kiidetud.

Toetust võib taotleda kohalik tegevusrühm, kes vastab järgmistele nõuetele:

 • taotleja EMKVFi kohaliku arengu strateegia on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning ta täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 ning määruse §-des 3 ja 4 sätestatud nõudeid;
 • taotleja on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
 • taotleja riiklik maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

Abikõlblikud on järgmised kulud:

 1. kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmete ja töötajate tööjõukulud kokku kuni 120 tunni eest nädalas;
 2. kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmete ja töötajate lähetuse kulud, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;
 3. kohaliku tegevusrühma juhatuse liikme ja töötaja koolituskulud;
 4. kohaliku tegevusrühma tööruumi parendamise ning sellega seotud maa-ala korrastamise ja viitade paigaldamise kulud;
 5. kohaliku tegevusrühma tööruumi kontoritehnika ja sisustuse soetamise kulud;
 6. kulud bürootarvetele, sealjuures ei loeta bürootarvete hulka kontoritehnikat ja sisustust;
 7. interneti-, telefoni-, faksi- ja postikulu;
 8. kontoritehnika soetamise või rentimise ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldamise ja remontimise kulud;
 9. kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
 10. kontoriruumi rentimise või üürimise kulud, sealhulgas kulud valveteenusele;
 11. mootorsõiduki soetamise kulud;
 12. mootorsõiduki kütuse-, liikluskindlustus-, kaskokindlustus-, hooldus- ja remondikulud;
 13. kohaliku tegevusrühma ülesannete täitmiseks isikliku mootorsõiduki kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvituse maksmise kord” määratud ulatuses;
 14. kohaliku tegevusrühma veebilehe loomise, arendamise ja haldamise kulu;
 15. koolituse, seminari või teabepäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise või üürimise kulud, koolitaja tasu ja toitlustamise kulud;
 16. eksperdi teenuse kasutamise kulud sõlmitud lepingu kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse kulud;
 17. külaliste ja partnerite vastuvõtuga seotud kulud;
 18. tõlketeenuste kulud;
 19. EMKVFi kohaliku arengu strateegia elavdamise, reklaamimise ja teavitustööga seotud kulud;
 20. EMKVFi kohaliku arengu strateegia elluviimise seire ja strateegia hindamisega seotud kulud;
 21. juriidilise konsultatsiooni kulud.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja e-PRIAs esitama järgmised andmed ja dokumendid:

 • taotluse selgelt sõnastatud sisu, sealhulgas tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus;
 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood ning kohaliku tegevusrühma esindaja nimi ja kontaktandmed;
 • andmed selle kohta, kas kohaliku tegevusrühma toetust taotletakse aastateks 2023–2027 või 2028–2029;
 • mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega vastuvõetud põhikirja ärakiri, kui põhikiri ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri koos osalejate nimekirja ja allkirjadega;
 • kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri kohaliku tegevusrühma toetuse esitamisele eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas märgitud, millist huvirühma liige esindab;
 • ärakiri mittetulundusühingu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusest, millega otsustati astuda mittetulundusühingu liikmeks;
 • teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Kohustused

Toetuse saajale kehtivad järgnevad kohustused:

 • taotleja vastab tegevuse elluviimise jooksul määruses sätestatud nõuetele;
 • taotleja võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • taotleja esitab PRIAle auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • taotleja näitab, et tegemist on EMKVFi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi. Objektide tähistamise kohta saab lähemalt lugeda PRIA kodulehelt;
 • taotleja teavitab PRIAt taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavatest asjaoludest, sealhulgas pankrotimenetlusest ja likvideerimismenetlusest.

Toetuse määrad

Kohaliku tegevusurühma toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel. Kohaliku tegevusrühma toetuse maksimaalne suurus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõikes 2.

Kohalikule tegevusrühmale, kelle EMKVFi kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks 2023–2027 kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõike 9 alusel määratud toetuse andmiseks ettenähtud vahendeid vähemalt kaks miljonit eurot, antakse aastatel 2023–2029 kohaliku tegevusrühma toetust 0,2 eurot iga projektitoetuse taotlejale väljamakstud ühe euro kohta, mille kohta see kohalik tegevusrühm on teinud PRIAle ettepaneku projektitoetuse taotluse rahuldamise kohta.

Kohalikule tegevusrühmale, kelle EMKVFi kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks 2023–2027 kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõike 9 alusel määratud toetuse andmiseks ettenähtud vahendeid alla kahe miljoni euro, antakse aastatel 2023–2029 kohaliku tegevusrühma toetuseks 0,25 eurot iga projektitoetuse taotlejale väljamakstud toetuse euro kohta, mille kohta see kohalik tegevusrühm on teinud PRIAle ettepaneku projektitoetuse taotluse rahuldamise kohta.

Toetuse määramine

PRIA teeb kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)