EMKVF projektitoetus

EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Kalanduspiirkonna projektitoetus on mõeldud piirkonnapõhiste kohaliku arengu strateegiate elluviimiseks. Strateegiad on koostanud Eesti kalanduspiirkondade kohalikud tegevusrühmad, kes vahendavad ka antud toetust. Toetuse saajaks võib olla olenevalt toetatavast tegevussuunast kas ettevõtja, tulundusühistu, mittetulundusühing, sihtasutus või kohaliku omavalitsuse üksus. Tegevused viiakse ellu selles tegevuspiirkonnas, mille kohalikule tegevusrühmale projektitoetuse taotlus esitati.

Projektitoetus kuulub Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse alla, mille kogueelarve on 29 957 543,12 eurot ning millest projektitoetus moodustab 24 906 219,03 eurot. Igale kalanduspiirkonnale on kehtestatud projektitoetuse eelarveline piirmäär. Toetust rahastatakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist. 

Projektitaotluste esitamise aeg sõltub piirkonnast. Esimesed tegevusrühmad avavad oma taotlusvoorud 2024. aasta juunis.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, kus tegutsevad järgmised tegevusrühmad:

 1. Peipsi kalanduspiirkond 
  Tegevusrühm MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 
 2. Läänemaa kalanduspiirkond 
  Tegevusrühm MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 
 3. Saaremaa kalanduspiirkond  
  Tegevusrühm MTÜ Saarte Kalandus 
 4. Virumaa kalanduspiirkond 
  Tegevusrühm MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 
 5. Võrtsjärve kalanduspiirkond  
  Tegevusrühm MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
 6. Hiiumaa kalanduspiirkond 
  Tegevusrühm MTÜ Hiiukala 
 7. Pärnumaa kalanduspiirkond  
  Tegevusrühm MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 
 8. Harjumaa kalanduspiirkond 
  Tegevusrühm MTÜ Harju Kalandusühing 

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse skeem toimib lühidalt järgnevalt:

 1. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostab Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 ning määrab raamistiku Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist (EMKVF) raha saamiseks. Avaldatakse määrus, millega sätestatakse tingimused kalanduspiirkondade kohalike tegevusrühmade (KTR) toetuste ning projektitoetuste määramiseks ja kasutamiseks.
 2. Kohalikud tegevusrühmad koostavad määrusele tuginedes kohaliku arengu strateegia toetuste jagamiseks oma piirkonnas. Strateegiaid kontrollib ja kinnitab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. PRIA valmistab ette tehnilised võimalused toetuste taotlemiseks veebi teel.
 3. Taotleja esitab projektitoetuse taotluse e-PRIAs oma kalanduspiirkonna tegevusrühmale. 
 4. Tegevusrühm kontrollib taotluses esitatud dokumente, taotluse vastavust strateegiale ja selle rakendamise kavale ning korraldab taotluste hindamise. 
 5. Tegevusrühm edastab projektitaotlused PRIAle ning teeb hindamistulemuste alusel PRIAle ettepaneku taotluste paremusjärjestuse, iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning toetuste suuruste kohta.
 6. PRIA kontrollib taotluste vastavust määruses sätestatud nõuetele ning rakenduskavale.
 7. Projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotlusdokumentide ja hindamise tulemuste esitamisest kohaliku tegevusrühma poolt.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 18. oktoobri 2023. a määrusega nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ (edaspidi määrus).

Tegevusrühmade koostatud kohaliku arengu strateegiad järgivad Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskavas seatud tegevussuundi. Iga tegevusrühm otsustab, milliseid suundi oma piirkonnas arendada, kuidas jaotada nende vahel ja aastate lõikes piirkonnale eraldatud eelarvet ning millal erinevate tegevussuundade projektitoetuste taotlusi vastu võtta. Täpsemalt saab lugeda iga tegevusrühma kodulehelt.

Ülevaade toetuse taotlemise võimalustest:

TegevussuundToetatavad tegevusedTaotlejad
Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuundTegevused, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid1. Mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
2. Tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis punktis 1 nimetatud ettevõtjat.
Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuundTegevused, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete püügil kasutatavate kalasadamate kasumlikkust ning ajakohastada sadamataristut1. Ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
2. Mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjad;
3. Sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjate seaduslikud esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
4. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
5. Kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele
Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuundTegevused, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid, laiendada olemasolevaid kõrvaltegevusi ning laieneda teistesse majandussektoritesse1. Mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja kes tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal. Piisavaks majandustegevuseks loetakse kaluri kalapüügiloa alusel tegutseva ettevõtja toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta lossitud kalapüügi esmamüügi väärtust, mis Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt vastab nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestuslikule elatusmiinimumile.
Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuundTegevused, mis parendavad kohaliku tähtsusega kudealasid ja kalade rändeteid ning looduskeskkonda1. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
2. Mittetulundusühing või sihtasutus.
Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuundTegevused, mis aitavad kaasa traditsioonide säilimisele ja tutvustavad rannakultuuri laiale avalikkusele1. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus; 
2. Mittetulundusühing või sihtasutus.
Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuundTegevused, mis aitavad kaasa ranna- ja sisevete kalurite kutseoskuste arendamisele ning võimaldavad kaluritel hakata tegutsema muudel tegevusaladel peale kalanduse1. Ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
2. Mittetulundusühing või sihtasutus.

Projektitoetuse taotleja vastab järgmistele nõuetele:

 • riigiabi või vähese tähtsusega abi taotlemise korral ei ole taotleja raskustes olev ettevõtja;
 • taotleja on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
 • taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogul või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole toime pannud karistusseadustiku §-s 209, 2091, 210, 3891, 391 või 393 sätestatud süütegu, mis on seotud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) või Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) toetusega seotud rikkumisega;
 • taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogudel või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 36 kuu jooksul või Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul toime pannud kalapüügiseaduse § 75 lõikes 2 või 3, §-s 76, 77, 78 või 781, § 79 lõikes 2 või 3 või §-s 81, 85, 87 või 88 või karistusseadustiku §-s 279, 344 või 345 sätestatud süütegu, mida käsitatakse kalapüüginõude tõsise rikkumisena kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 tähenduses;
 • ehitise ehitamise korral on ehitis ja sellealune maa toetuse taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
 • kui soetatav seade või vahend paigaldatakse ehitisse, kinnisasjale või mootorsõidukisse või seda kasutatakse ehitises, kinnisasjal või mootorsõidukis, siis peab see ehitis, kinnisasi või mootorsõiduk olema taotleja otseses valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
 • taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

Abikõlblikud on järgmised projektitoetusega seotud kulud:

 • abikõlblikud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks ning on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikliga 63;
 • taastuva energiaallika kasutuselevõtmisega seotud kulud on abikõlblikud üksnes projektitoetuse taotleja omatarbimise ulatuses. Taotleja omatarbimise arvestuse aluseks on:
  • energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditis märgitud energiatarbimine;
  • elektrienergia tarbimise korral taotleja tarbimiskoha toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta elektrienergia tarbimine;
  • tarbimise aluseks projekteeritud tarbimisvõimsus, kui taotleja tarbimiskohas elektrienergia tarbimine puudub või on elektrienergiat tarbitud alla 12 kalendrikuu.
 • päikese energiaallikast elektrienergiat tootva seadme kasutuselevõtu korral jagatakse taotleja tarbimiskohas kuluva energia kogus ühe tuhandega;
 • abikõlblikud on järgmised taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme kasutuselevõtmisega seotud kulud:
  • energiatootmisseadme projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulu;
  • energiasalvestussüsteemi projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulu ning energiatootmisseadme võrguga liitumise tasu.
 • toetatava tegevuse osaks võivad olla järgmised määruse § 26 lõigetes 2–7 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalikud ettevalmistavad tööd;
  • taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus;
  • tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
  • keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  • energiaauditi tegemine.
 • kui toetatav tegevus on seotud taastuva energiaallika kasutuselevõtuga, tuleb projektitoetuse taotlejal esitada PRIAle energiaaudit, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  • kui taotlejal on olemas määruse § 28 lõike 2 punktis 2 nimetatud andmed;
  • kui taotlejal on olemas ehitusprojekt, milles on märgitud rajatava ehitise energia tarbimise andmed, või
  • kui toetuse abil soetatava, ehitatava või renoveeritava objekti energiatarbimine on eristatav sellise muu objekti energiatarbimisest, mis saab energiat sama liitumispunkti kaudu.

Määruse § 26 lõigetes 2-7 nimetatud tegevuste elluviimise korral on mitteabikõlblikud järgmised kulud:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 64 lõikes 1 nimetatud kulud;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artiklis 13 nimetatud kulud samas artiklis sätestatud tingimusel;
 • kulu, mis on tehtud enne kohalikule tegevusrühmale taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
 • ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2021. a või millega ei kaasne investeeringut sama tegevuse raames;
 • projekteerimisega seotud kulu ilma investeeringuta sama tegevuse raames;
 • telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud tegevuse elluviimisega;
 • amortisatsioonikulud ja mitterahalised sissemaksed;
 • kulud elukohale, välja arvatud majandustegevuse osakaalule vastavas osas, kui elukohta kasutatakse majandustegevuse kohana;
 • projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja tööjõukulu, välja arvatud looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuste elluviimisel;
 • projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja tavapärane tegevuskulu;
 • kasutatud asja soetamise kulu ja muuseumieksponaatide ostmise või rentimise kulu;
 • kalapüügiseaduse tähenduses kalalaeva soetamise või ehitamise kulu ja kalalaeva seadme, sealhulgas mootori soetamise või paigaldamise kulu;
 • püügivahendi ja hülgepeleti soetamine;
 • mootorratta, M- või N- kategooria sõiduki soetamise kulu, välja arvatud sellise komplektse N-kategooria sõiduki soetamise kulu, millel on kuni kolm istmekohta ja mille kaubaruum on istmekohtadest eraldatud püsiva vaheseinaga;
 • sularahamakse, lepingu sõlmimise või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 • juriidilise konsultatsiooni kulu;
 • raamatupidamisteenuse kulu;
 • riigilõiv, trahv ja finantskaristus ning vaide ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
 • tollimaks ja erisoodustusmaks;
 • vesiviljelusega seotud investeeringu kulu;
 • see osa sellise taastuvast energiaallikast tootmisseadme projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulust, mille puhul tootmisseadme tootmisvõimsus ületab projektitoetuse taotleja tarbimiskoha omatarbimise;
 • tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
 • energiaauditi kulu ilma investeeringuta sama tegevuse raames;
 • kulu, mis tehakse kalaliigi asustamiseks, sealhulgas eksperimentaalseks asustamiseks;
 • lautrikoha renoveerimine või parendamine, välja arvatud kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuse puhul, kui projektitoetuse taotlejaks on kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

Kohustused

Projektitoetuse saaja on kohustatud:

 • viima ellu toetatava tegevuse, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid toetuse määramise otsuses nimetatud tähtpäevaks, ent hiljemalt kahe aasta pärast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
 • täitma määruse § 27 lõikes 8 sätestatud nõudeid;
 • kasutama toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ettenähtud tingimustel, sealhulgas tagama toetatava tegevuse elluviimise tulemusena soetatud, ehitatud või renoveeritud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 65 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul;
 • määruses sätestatud juhul esitama teabe toetuse saamise ja kasutamise kohta ning aruanded ettenähtud tähtaja jooksul;
 • eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • võimaldama teha auditit, teostada järelevalvet või teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitama auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • näitama, et tegemist on EMKVFi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks regionaalministri 24. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi. Loe objektide tähistamise kohta lähemalt siit.
 • teavitama taotluse rahuldamise otsuse teinud asutust taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 • tagama PRIAle riigihangete registris juurdepääsu hankele või ostumenetlusele.

Lisaks eelnevalt sätestatud kohustustele peavad projektitoetuse saajal olema täidetud järgmised toetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused:

 1. hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajaks on ehitusluba või ehitusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
 2. hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on ehitise kasutusluba või kasutusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
 3. hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on antud tegevusluba või esitatud majandustegevusteade juhul, kui see on nõutud teiste valdkondlike seaduste alusel. Näiteks toidukäitlemise luba, teavitus kodus toidu valmistamiseks, luba toidu transpordiks, aktsiisilao luba jms.

Vastavalt tegevussuundadele kehtivad taotlejatele järgnevad erisused:

 • kui projektitoetust antakse sadama taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise eest, avalikustab projektitoetuse saaja hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ning sadamapidaja kontaktandmed sadama territooriumile sisenemisel maismaalt ja sadama veebilehel. Sadamapidaja kehtestab isikutele sadama kasutamise tingimused võrdsetel alustel;
 • projektitoetuse saaja ei tohi toetuse abil soetatud või ehitatud laeva, sealhulgas väikelaeva ja laeva seadmeid, kasutada kutseliseks kalapüügiks;
 • toetatav tegevus viiakse ellu selles kalanduspiirkonnas, mille kohalikule tegevusrühmale projektitoetuse taotlus esitati, või väljaspool seda kalanduspiirkonda, kui toetatav tegevus panustab selle kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegiasse.
 • kui projektitoetust antakse kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, välja arvatud tasulise meelelahutusürituse puhul.
 • kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimise korral toetatakse koolitust, mille on läbi viinud täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.
 • looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna raames ei toetata kudealade parendamist riikliku tähtsusega kudealal.
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või PRIA nõudmisel esitab projektitoetuse saaja toetuse saamise ja kasutamise kohta lisateabe, mis on vajalik Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud kohustuse täitmiseks.

Toetuse määrad

Projektitoetuse saaja, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus, võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni 400 000 eurot. Konkurentsiseaduse § 2 tähenduses üksteisega valitseva mõju kaudu seotud isikud, kes tegutsevad samas kalanduspiirkonnas ja samas valdkonnas, ning äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustavad isikud loetakse üheks projektitoetuse saajaks.

Juhime tähelepanu, et olenevalt ettevõtlusvormist ja muudest tingimustest võivad toetuse määrad olla erinevad. Täpsed määrad on leitavad määrusest § 30. Projektitoetuse abikõlblikud kulud hüvitatakse maksetaotlusega esitatavate kuludokumentide alusel ning erandjuhtudel ühikuhinna järgi (vt akordion „Ühikuhinnaga toetatavad tegevused“).

Kohalik tegevusrühm võib kohaliku arengu strateegias määrata tegevustele toetuse maksimaalse suuruse.

Projektitoetuse abikõlblikud kulud hüvitatakse ühikuhinna alusel järgnevatel juhtudel:

 • määruse § 28 lõikes 5 toodud ettevalmistavad tööd, muuhulgas taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus. Nimetatud kulu hüvitatakse ühikuhinna alusel summas 256 eurot ühe projektitoetuse taotluse kohta. Toetust makstakse lihtsustatud kulumeetodi alusel, st kulusid ei pea tõendama;
 • määruse § 28 lõike 4 punktis 1 (energiatootmisseadme projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulu) nimetatud päikeseenergia allikast elektrienergia tootmiseks kasutatava tootmisseadme rajamise kulu, mille ühikuhinnad ühe kilovati tootmisvõimsuse kohta on järgmised:
  • tootmisseade, mille tootmisvõimsus on alla 16 kilovati – 560 eurot;
  • tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 16 kilovatti, kuid alla 50 kilovati – 516 eurot;
  • tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 50 kilovatti, kuid alla 200 kilovati – 497 eurot;
  • tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 200 kilovatti – 475 eurot.

Päikeseenergia allikast elektrienergia tootmiseks kasutatava tootmisseadme rajamise kulu puhul on ühikuhinnaga kompenseeritavate tööde peamised kulukomponendid kaabeldus, inverteerid, transformaatorid ja teised elektrisüsteemi komponendid (paneelid jms), võrguühenduse loomine, alusraamistiku rajamine, toetav taristu, projekti koostamine ja lõplik kooskõlastus. Ühikuhinna sisse on arvestatud nii materjalide kui tööjõu kulud. Ühikuhinna sisse ei ole arvestatud võrguga liitumise tasu. Päikeseparkide rajamisel tuleb arvestada, et projekteerimine on arvestatud ühikuhinna sisse ning kuludokumentide põhiselt päikeseparkide projekteerimist ei toetata.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib projektitoetuse taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust projektitoetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 43 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artikli 11 lõikest 6.

Projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates toetustaotluste dokumentide esitamisest kohaliku tegevusrühma poolt.

Projektitoetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle e-PRIAs maksetaotluse. PRIA teeb projektitoetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates määruse § 39 lõikes 9 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.