Piirkondlik veekaitse toetus 2018

Meede 10.1.2 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Piirkondlik veekaitse (edaspidi VESI) toetus on suunatud nitraaditundlike  alade kaitsmisele, kus põllumajandusliku tegevuse tõttu on veekvaliteet halvenenud või on oht selle halvenemiseks.

Toetuse eesmärk on põhjavee kvaliteedi säilitamine, vähendades põllumajanduslikult kasutatavatelt maadelt toitainete leostumist ning põhjavette uhtumist.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 1 420 000 €.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel

e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 15. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00, samuti teenindatakse kliente reedel, 18. mail ja 15. juunil kl 9.00-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/broneering.  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tingimused

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

VESI toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 16.02.2018. a määrusega nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • VESI toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 • VESI toetus on 5-aastase kohustusega toetus. Kohustuseperioodi esimesel aastal peab taotlejal olema kehtiv KSM kohustus. KSM toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a määrusega nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.

 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad VESI toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.

 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning VESI toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab teise kohustuseaasta 1. detsembriks osalema Maaeluministeeriumi korraldatud veekaitsekoolitusel.

Kui taotlejal on olemas VESI toetusega seotud veebileht, peab taotleja teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015 määrusega nr 26. Täiendav info taotletavate objektide tähistamise kohta.

 

VESI toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimise eest:

1. Maa hoidmine osaliselt talvise taimkatte all vähemalt viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi VESIT)

 • VESIT toetust ei või taotleda taotleja, kes taotleb KSM toetust täiendava veekaitse lisategevuse elluviimise eest, mahepõllumajandusele ülemineku toetust või mahepõllumajandusega jätkamise toetust (edaspidi MAH).

 • VESIT toetusõiguslik on 100% ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal (edaspidiNTA) asuv:

  • põllumaa, millel kasvatatakse teravilja, kaunvilja, rühvelkultuuri, õli- või kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri (edaspidi põllukultuure), ravim- või maitsetaimi, köögivilja või maasikat;

  • põllumaa, millel kasvatatakse kuni neljal järjestikusel aastal heintaimi ja hiljemalt heintaimede kasvatamise neljandale aastale järgneva kohustuseaasta 15. juunil kasvatatakse seal põllukultuuri, ravim- või maitsetaimi, köögivilja, maasikat või hoitakse seda maad mustkesas;

  • põllumaa, millel kasvatatakse Põllumajandusameti poolt põldtunnustatud heintaimi seemne tootmiseks.

  • Toetusõigusliku maa hulka arvatakse ka mootorsõidukite liiklemiseks avalikult kasutatava tee ja põllukultuuride, köögivilja, maasika, ravim- või maitsetaimede või heintaimede vahel paiknev kuni 5 meetri laiune rohumaariba.

 • Baasnõue: Vähemalt 30% KSM toetusõiguslikust maast tuleb igal kohustuseaastal hoida 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

 • Täiendav nõue: Vähemalt 60% KSM toetusõiguslikust maast tuleb igal kohustuseaastal hoida 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

 

2. Maa hoidmine rohumaa all vähemalt viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi VESIR)

 • VESIR toetusõiguslik on 100% ulatuses NTA-l asuv põld:

  • mis asub vähemalt 50% ulatuses kaitsmata põhjaveega alal või olulisel allika- ja karstialal;

  • millel asub allikas või karstilehter.

  • Toetust võib taotleda rohumaa (P, PR, TAR) kohta.

  • Toetust ei või taotleda keskkonnatundliku püsirohumaa (TPR) kohta.

  • Baas- ja täiendavad nõuded:

Täpsemat infot püsirohumaade säilitamise kohustuse kohta saab lugeda PRIA kodulehelt.

 • andmed põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta tuleb kanda veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.

 • Toetusõiguslik maa, mille kohta VESIR toetust taotletakse, tuleb hoida rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt taotlemise aasta 15. juuniks.

 • Rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.

 • Rohukamarat võib uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel.

NB! Korraga saab taotlejal olla VESIT ja VESIR kohustus, kuid need kohustused peavad olema seotud erinevate aladega, samale maale mõlemat toetust taotleda ei saa.

 

Kohustus

VESIR toetusega seotud nõudeid tuleb täita 5 järjestikusel kalendriaastal (kohustus) VESIR toetuse taotlemise esimesel aastal kindlakstehtud maal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal VESIR toetuse taotlemisega.

VESIR kohustust saab suurendada kuni 20% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. VESIR kohustuse ülevõtmisel taotleja enda kohustus ja ülevõetud kohustus liidetakse. Kui VESIR kohustus algab ülevõtmise teel, st taotlejal puudub varasemast kehtiv kohustus, siis kohustust suurendada ei saa.

VESIR kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on algse kohustusealuse maa pindala vähendatud. Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja ja mille osas kohustust üle ei võeta.

KSM kohustuse ja piirkondliku mullakaitse toetuse (edaspidi MULD) kohustuse saab osaliselt või täielikult asendada VESIR kohustusega.

VESIT toetusega seotud nõudeid tuleb täita 5 järjestikusel kalendriaastal (kohustus) ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal VESIT toetuse taotlemisega.

VESIT kohustusega seotud maa, millel nõudeid järgitakse, võib igal aastal muutuda.

Kohustust saab üle anda üksnes taotlejale, kellel ei ole kehtivat VESIT kohustust.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada e-PRIAs pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga) ning põllumassiivi kaart või katastri kaart. Toetuse taotlemiseks tuleb pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse põldude loetelule (vorm PT50A) veergu 18 „VESI“ märkida põldudele vastavad toetuse taotlemise märked.

Taotleja peab taotlusele märkima kogu põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada. Ta peab ära näitama ka põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,01 ha põllud ja põllud, mis moodustavad kokku vähemalt 0,30 hektarilise maa-ala. Kohustuslik on ära näidata ka põllud, mille kohta toetusi ei maksta ehk mis ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks“. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Toetuse määrad

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. Lisaks rakendab PRIA pindalade mõõtmistel kaugseire kontrolli. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb VESI toetuse taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2019. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2019. a. 

Toetuse määrad:

 • maa rohumaana hoidmise eest:

  • kui rohumaa moodustab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast kuni 20 protsenti, 130 €/ha;

  • kui rohumaa moodustab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast üle 20 protsendi, 70 €/ha.

  • maa talvise taimkatte all hoidmise eest 7 €/ha.

 

VESI toetus on üks seitsmest MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on  Euroopa Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);

 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);

 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab KSM, MULD, VESI, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.